1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy


Alokácia
0 Eur

Dopytovo-orientované projekty – Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: máj 2020 - november 2023

Zoznam projektov:

 • Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Stropkov
 • Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v mestách Svidník a Giraltovce
 • Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Veľký Krtíš
 • Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota
 • Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica
 • Efektívna verejná správa ako nástroj podpory inštitucionálnych kapacít regionálneho rozvoja v okrese Levoča
 • Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina
 • Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza
 • Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov
 • Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec
 • Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít
 • Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Revúca
 • Efektívne v NRO Vranov nad Topľou
 • Efektívna implementácia projektov v okrese Medzilaborce
 • Podpora kapacít regionálneho rozvoja v okrese Sobrance

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Dopytovo-orientované projekty – Inteligentný a lepší samosprávny kraj


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2020 - február 2023

Zoznam projektov:

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – celé územie SR

 • Inteligentný kraj, kvalitnejší život
 • Smart región BSK
 • Smart región TTSK
 • Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj
 • Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť
 • Inteligentný a lepší Nitriansky samosprávny kraj
 • Lepší Trenčiansky kraj
 • Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2020 - júl 2022

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Okrem vyššie uvedeného, úrad vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním a ďalšie úlohy zadefinované v rámci zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nakoľko verejné obstarávanie v súčasnosti predstavuje jednu z priorít reformy verejnej správy, úrad, ako garant verejného obstarávania, pripravil národný projekt s názvom Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku.

Hlavnými cieľmi národného projektu sú:

 • Zvýšenie kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti a odhaľovanie konfliktu záujmov a
 • Zabezpečenie dlhodobej podpory strategického verejného obstarávania.

Ciele národného projektu bude napĺňať realizácia 2 hlavných aktivít, konkrétne:

 • Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe a
 • Udržateľné a strategické verejné obstarávanie.

26%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Efektívna správa priestorových údajov a služieb


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2020 - júl 2022

Národný projekt Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) adresuje problematiku zlepšenia fungovania verejnej správy vďaka efektívnemu sprístupňovaniu a využívaniu priestorových údajov a služieb. Napriek tomu, že organizácie verejnej správy vytvárajú a využívajú široké spektrum týchto údajových zdrojov, ich zdieľanie a využívanie v celospoločenskom kontexte zďaleka nedosahuje ich potenciál. Prostredníctvom projektu ESPUS sa využije a zlepší existujúci legislatívny rámec definujúci Národnú infraštruktúru priestorových informácií (INSPIRE) a prostredníctvom synergie s aktivitami elektronizácie verejnej správy (eGovernment) sa zabezpečí zvýšenie dostupnosti, kvality a využiteľnosti priestorových údajov a služieb. Na dosiahnutie efektívneho sprístupnenia a využitia tohto digitálneho priestorového obsahu a funkcionality ESPUS zabezpečí organizačno – metodický rámec zavedením efektívneho manažmentu priestorových údajov. V neposlednom rade projekt poskytne odbornú kapacitnú podporu, vrátane posilnenia zvyšovania povedomia v predmetnej oblasti.

8%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2020 - december 2022

Projekt svojou realizáciou prispeje k naplneniu potrieb  cieľových skupín na Slovensku. Medzi cieľové skupiny projektu patria predovšetkým samosprávne kraje, obce a mestá, ako aj inštitúcie štátnej správy, zamestnanci VS, právnické osoby a občania. Projekt bude implementovaný v rámci celého územia Slovenska.Pre kvalitný rozvoj konceptu Smart cities na Slovensku je potrebné vypracovať základný dokument – Národná stratégia na úrovni štátnej správy a  ucelenú metodiku pre prípravu strategických materiálov na národnej, regionálnej či miestnej úrovni. Do celého systému inteligentného rastu vstupujú viaceré navzájom kooperujúce subjekty.  Z tohto dôvodu je potrebná expertná podpora – platforma pre samosprávy pri príprave a implementácií projektov ich rozvoja. Takáto spolupráca kvalitne pripraví územia Slovenska na tzv. SMART regióny.Medzi merateľné ukazovatele projektu patria – Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov (3), Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií (16) a Počet zrealizovaných informačných aktivít (10).

 

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zefektívnenie postupov štátneho dozoru a integrovanej prevencie v starostlivosti o životné prostredie


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: marec 2020 - február 2022

Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie hlavných činností a procesov Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej iba „SIŽP“). Cieľom projektu je nie len odstránenie nedostatkov identifikovaných počas Analýzy mapovania procesov organizácie, ktorú SIŽP realizovala v roku 2018, ale predovšetkým prebudovať SIŽP na organizáciu, ktorá efektívne napĺňa svoje poslanie v súlade s prioritami stanovenými v národných, resp. európskych strategických dokumentoch. Krokmi potrebnými pre naplnenie týchto cieľov je realizácia reinžinieringu hlavných procesov, riadiacich a podporných procesov, úprava kompetenčného modelu organizácie, úprava príslušných interných riadiacich aktov, zavedenie činností, ktoré v súčasnosti nie sú realizované v prostredí SIŽP, doplnenie tímu SIŽP o expertov v relevantných oblastiach ako aj príprava zamestnancov formou vzdelávania. Dosiahnutie celkovej efektivity organizácie bude podporené implementáciou informačného systému (plánovaný projekt v rámci OP II).Merateľné ukazovatele projektu: Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov; Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií; Počet zavedených inovovaných procesov; Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy; Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom); Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov.

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Podpora okresných úradov poskytujúcich integrované proklientsky orientované služby v menej rozvinutých regiónoch za účelom zlepšovania prístupu občanov k verejným službám


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.2 – Modernizované ľudské zdroje a zvýšené kompetencie zamestnancov

Trvanie projektu: september 2019 - december 2023

Tento projekt sa realizuje v súlade s cieľom programu ESO a  má synergiu s projektmi  „Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov“, „Podpora tranformačného procesu okresných úradov pri poskytovaní proklientsky orientovaných služieb klientskych pracovísk“ a „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“, pričom je samostatným projektom, ktorý je ďalším pilierom komplexného  zabezpečenia reformy VS  v súlade s cieľmi projektu popísanými nižšie.

 • Hlavnými cieľmi národného projektu sú predovšetkým podpora transformácie výkonu miestnej štátnej správy v menej rozvinutých regiónoch s dôrazom na proklientsky orientovaný prístup pri poskytovaní verejných služieb  občanovi a podnikateľským subjektom vo vybraných najmenej rozvinutých okresoch, kde momentálne chýba poskytovanie integrovaných služieb VS prostredníctvom podpory administratívnych kapacít klientskych pracovísk, ako aj zlepšenie a skvalitnenie poskytovania integrovaných proklientsky orientovaných služieb občanom, ktorí sa hlásia k príslušníkom národnostnej menšiny.
 • Nakoľko služby verejnej správy ovplyvňujú takmer každú osobu, ktorá prichádza do kontaktu so službami poskytovanými štátom, či už ako prijímateľ alebo ich poskytovateľ, cieľovú skupinu projektu možno rozdeliť z dvoch aspektov nasledovne:
 • Cieľovú skupinu projektu budú tvoriť zamestnanci štátnej správy, ktorí predstavujú pozíciu poskytovateľa služieb (pracovníci vo front – office pracoviskách, koordinátori pre regionálny rozvoj  a zamestnanci klientskych pracovísk, ktorí poskytujú proklientsky orientované služby v jazyku národnostných menšín).
 • Výsledky projektu nepriamo pomôžu fyzickým  a právnickým osobám využívajúcim služby verejnej správy.
 • Cieľová skupina je zostavená tak, aby profit z realizácie projektu mal čo najväčší dopad na kvalitu a spokojnosť s poskytovanými službami. Miestom realizácie je menej rozvinutý región SR s dôrazom na najmenej rozvinuté okresy a okres Prievidza v súvislosti s prebiehajúcim transformačným procesom regiónu Horná Nitra a ich pracoviská poskytujúce služby verejnej správy.

40%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: november 2019 - október 2021

Národný projekt predstavuje sériu aktivít s cieľom reformovať a posilniť výkon štátneho regulátora pre elektronické komunikácia a poštové služby (ako žiadateľa projektu) a tiež aj Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ako partnera projektu).

Konkrétne sa jedná o:

 • reformu procesov  Regulačného úradu v oblasti elektronizácie služieb poskytovaných Reg. úradom;
 • reformu procesov  Regulačného úradu v oblasti výkonu štátneho dohľadu;
 • nastavenie procesov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre oblasť riadenia širokopásmového internetu (broadbandu) na Slovensku;
 • optimalizáciu sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb, najmä formou komparatívnych štúdií a tvorbou ekonomických modelov potrebných na efektívnu reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb;
 • metodickými postupmi potrebnými na efektívny výkon štátneho dohľadu nad poskytovanými službami elektronických komunikácií zo strany telekomunikačných operátorov;
 • školiacimi aktivitami pre štátnych zamestnancov s cieľom aplikovať procesné a metodické inovácie do životnej praxe štátnych zamestnancov RÚ a ÚPVII.

 

 

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Vytvorenie efektívneho prevádzkovateľa kvalitných elektronických služieb zdravotníctva


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: september 2019 - júl 2021

Optimalizácia procesov na prevádzke NCZI je potrebná rovnako pre rozvoj systému NCZI, optimalizáciu súčasných služieb alebo implementáciu nových služieb a pokrytie celého životného cyklu zmeny. Súčasťou implementácie budú podporné aktivity, ktoré zabezpečia jednoduchšiu adaptáciu zamestnancov na navrhnuté zmeny v organizácii. Výsledkom bude zabezpečenie efektívnej prevádzky NCZI s vysokou dostupnosťou služieb s cieľom poskytnúť podporné služby tak, aby nebola ohrozená prevádzka služieb pre PZS. Cieľom implementácie procesov je rovnako určenie exaktných zodpovedností za jednotlivé aktivity procesov a nastavenie organizačnej štruktúry NCZI. Oblasti, ktoré bude národný projekt riešiť sú riadenie dodávateľov a partnerov, riadenie vzťahu so zákazníkmi, riadenie prevádzky, produktový manažment, riadenie organizácie, riadenie obstarávania a zabezpečenie podpory pre prevádzku registrov a zberu štatistických informácií.

21%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: marec 2019 - júl 2021

Prioritnou oblasťou je zabezpečenie analytickej činnosti v oblasti občianskej spoločnosti a neziskového sektora prostredníctvom systematického a cieleného zberu, sumarizácie a interpretácie relevantných dát; údajová podpora výskumných projektov a tvorba metodík. Zároveň pôjde o presadzovanie reformných riešení, opatrení a tvorbu strategických dokumentov a verejných politík založených na relevantných dátach.

Prostredníctvom:

 1. navrhovať verejnú politiku na základe, resp. s pomocou relevantných dát a analyzovať ex ante vplyv návrhov na občiansku spoločnosť a súčasne
 2. ex post overovať na aktualizovaných informáciách, aký vplyv mala prijatá verejná politika a či bol želaný výsledok dosiahnutý.

Na tvorbu adekvátnych verejných politík dlhodobo a systematicky absentujú dáta aj v oblasti neziskového sektora a informácie o stave a trendoch vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Bez týchto exaktných dát nie je možné navrhovať, plánovať, pripravovať, tvoriť a vyhodnocovať dlhodobé priority rozvoja, strategické dokumenty o predmetnej oblasti či tvoriť a realizovať verejné politiky participatívnou formou na zodpovedajúcej úrovni, ktorá spĺňa náročné kritériá aj národné aj medzinárodné požiadavky.

 

20%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: máj 2019 - august 2021

Národný projekt má za cieľ zlepšiť kvalitu verejných služieb a riadenia ľudských zdrojov, zmenšiť dopady politického cyklu na personálne rozhodnutia, optimalizovať vnútorné procesy a presmerovať zdroje k základným činnostiam verejnej správy na úrovni ústrednej štátnej správy (napr. prostredníctvom nezávislých funkčných preskúmaní) v súlade s komplexnou stratégiou Reformy verejnej správy a posilňovať analytické kapacity pre rozvoj politík. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom optimalizácie procesov Národného inšpektorátu práce (ďalej len NIP). Návrh procesov bude realizovaný štandardným  spôsobom – metodikou BPM. Za účelom pochopenia, popísania a namodelovania súčasného stavu procesov budú prebiehať stretnutia (workshopy) dodávateľa s pracovnými skupinami . Na základe týchto stretnutí (workshopov) bude namodelovaný procesný model výkonu agendy inšpekcie práce s ohľadom na metodiku BPMN 2.0. Procesný model bude namodelovaný pomocou vybraného modelovacieho nástroja, ktorý bude môcť neskôr využiť aj MPSVR SR a NIP bez potreby vynaloženia finančných prostriedkov na jeho obstaranie a údržbu. Modelovací nástroj bude zabezpečený buď vo forme open source, prípadne iným spôsobom. Súčasťou procesného modelu budú kvantitatívne a kvalitatívne dáta o jednotlivých aktivitách, resp. sekvenciách procesu, ktoré umožnia identifikovať možnosti optimalizácie procesu formou zjednodušenia, odstránenia duplicít, automatizácie, elektronizácie, resp. inej formy informatickej podpory. Na základe vyhodnotenia budú vytvorené odporúčania pre optimalizáciu procesov a zároveň bude zabezpečený transfer know-how smerom k zamestnancom formou vypracovania metodických postupov pre optimalizáciu procesov. Na základe odporúčaní pre optimalizáciu procesov bude navrhnutý budúci stav procesov výkonu agendy inšpekcie práce. Na základe metodiky ITIL a TOGAF a „best practice“ bude vypracovaný návrh riadenia kvality procesov a riadenia informačných technológií. Procesy budú na pravidelnej báze podliehať testom výkonnosti a budú neustále zlepšované po overovaní v praxi. Optimalizovaný výkon procesov NIP bude podporený inovovaným IT riešením založeným na využití existujúcich centrálnych integračných platforiem rezortu na referenčné registre (register fyzických osôb, register právnických osôb a register adries). Budú vypracované školiace materiály a na prezenčných školeniach bude zamestnancom NIP a IP vysvetlené používanie modelovacieho nástroja a metodiky modelovania procesov spolu s názornými príkladmi a cvičeniami.  Uvedenou realizáciou aktivít bude zabezpečená zvýšená efektivita činností NIP, zlepšia sa analytické kapacity na podporu plánovania a riadenia inšpekcie práce, bude optimalizovaná spolupráca a koordinácia s inými orgánmi verejnej správy (ďalej VS), bude zavedený systém riadenia a hodnotenia v rámci informačných technológií, skráti sa priemerná doba vybavovania podania v rozhodovacej činnosti, zlepšia sa analytické a metodické kapacity a v neposlednom rade sa zvýši úroveň odborných vedomostí zamestnancov na agende inšpekcie práce.

22%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2019 - december 2022

Projekt „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“ predstavuje riešenie inteligentnej mobility ako odpovede na existujúce problémy v cestnej doprave.

6%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: marec 2019 - december 2021

Hlavným realizátorom projektu je ÚVZ SR, ktorý je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky. ÚVZ SR má dostatočné kapacity, aby navrhované projekty úspešne realizoval podľa navrhovaného postupu. Do projektu bude vstupovať aj partner – Národné centrum zdravotníckych informácií, pričom jeho úlohou je hlavne zabezpečiť komunikáciu s vybranými používateľmi (napríklad zdravotné poisťovne) údajov verejného zdravotníctva a vybraných služieb verejného zdravotníctva. Ciele národného projektu vyjadrujú snahu po adresovaní problémov a dosiahnutia pokroku v prioritných oblastiach. Optimalizované postupy a ich informačné technológie (ďalej len „IT“) podpora v oblasti verejného zdravotníctva budú mať pozitívny vplyv v oblasti verejného zdravotníctva, čo môže znížiť výdavky štátu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v dlhodobom horizonte.

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: september 2018 - november 2022

Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ sa zameriava na zvýšenie povedomia a uplatňovania manažérstva kvality vo verejnej správe. Jeho cieľom je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy. Zavádzať sa budú nasledovné nástroje manažérstva kvality, model CAF, model výnimočnosti EFQM a systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Pilotne bude implementovaný aj systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a samohodnotiaci nástroj kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v partnerských organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov. V rámci projektui bude aj zriadené CAF centrum, ktoré bude pre organizácie verejnej správy v rámci celého Slovenska poskytovať vzdelávaciu a poradenskú činnosť v oblasti manažérstva kvality. Cieľovú skupinu národného projektu predstavujú okrem partnerov národného projektu aj ostatné organizácie verejnej správy, samosprávne kraje, obce, mestá, organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a pod., ktoré využijú v rámci národného projektu služby novozriadeného CAF centra. Prijímateľmi/užívateľmi služieb verejnej správy, na ktorých bude mať dopad implementácia manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, budú právnické osoby a občania a to prostredníctvom kvalitnejších služieb poskytovaných zamestnancami týchto organizácií.

50%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť obyvateľstva SR


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2019 - september 2022

Zameranie národného projektu na zlepšenie systému materiálnej podpory pre riešenie krízových situácií a mimoriadnych udalostí priamo nadväzuje na priority a ciele OP EVS vybudovať proklientsky orientovanú, transparentnú verejnú správu, poskytujúcu svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie.

6%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: máj 2018 - apríl 2022

Cieľom projektu je vznik „Dátovej kancelárie“, ktorá bude riešiť problematiku manažmentu kvality a dostupnosti údajov verejnej správy, najmä odbornú koordináciu procesov životného cyklu dát ako zberu, čistenia a spracovania dát, a zároveň technickú prevádzku riešení a odbornú asistenciu pri využívaní moderných analytických nástrojov.

63%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: august 2018 - jún 2022

Cieľom projektu je vznik „Útvaru pre behaviorálne inovácie“, ktorý sa vhodným nastavením takzvanej „architektúry výberu“ bude snažiť uľahčiť občanom a podnikateľom dodržiavať pravidlá tak, aby z toho mali čo najvyšší prínos a neprehliadli žiadne benefity, na ktoré majú nárok. Taktiež bude dohliadať na dodržovanie rámca tvorby digitalných služieb VS SR, ktoré zohľadňujú požiadavky na používateľskú prívetivosť pri interakcii s VS SR.

41%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Podpora transformačného procesu okresných úradov pri poskytovaní proklientsky orientovaných služieb klientskych pracovísk


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2014 - december 2022

Tento projekt sa realizuje v súlade s cieľom programu ESO a má synergiu s projektmi „Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov“ a „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“, pričom je samostatným projektom,ktorý je ďalším pilierom komplexného zabezpečenia reformy VS v súlade s cieľmi projektu. Cieľom projektu a hlavnou aktivitou je stabilizácia transformácie výkonu miestnej štátnej správy na proklientsky orientovaný prístup k občanovi prostredníctvom podpory administratívnych kapacít klientskych pracovísk. Úspešnosť transformácie okresných úradov na klientske pracoviská je podmienená stabilizáciou administratívnych kapacít klientskych pracovísk, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre odborný, praxou podložený a zároveň flexibilný prístup zamestnancov ku klientom (občanom a podnikateľom). Keďže služby verejnej správy ovplyvňujú každú osobu, ktorá s ňou prichádza do kontaktu, či už ako prijímateľ alebo ich poskytovateľ, cieľová skupina je zostavená tak, aby profit z realizácie projektu mal čo najväčší dopad na kvalitu a spokojnosť s poskytovanými službami. Cieľovú skupinu projektu budú tvoriť zamestnanci miestnej štátnej správy, ktorí sa transformačným procesom preklasifikovali zo štandardnej agendovej činnosti na agendu front office pracoviska (klientskeho pracoviska) okresného úradu a zastávajú pozíciu poskytovateľa služieb (pracovníci vo front – office pracoviskách a supervízori klientskych pracovísk). Miestom realizácie projektu je 79 úradov špecializovanej štátnej správy integrované do štruktúry okresných úradov v zmysle územno-správneho členenia SR.

100%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Modernizácia miestnej územnej samosprávy


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: február 2018 - december 2021

Národný projekt sleduje systematické a komplexné riešenia, ktoré sa budú realizovať s prihliadnutím na dopady pre celý model miestnej územnej samosprávy na Slovensku. Cieľom projektu je zdieľanie úspešných riešení prostredníctvom príkladov dobrej praxe, zníženie rizika prijímania rozhodnutí v rozpore s platným právnym stavom, návrh efektivity výkonu originálnych a prenesených kompetencií vyplývajúci z nelegislatívnych materiálov zameraných na kompetenčné zázemie miestnej územnej samosprávy a komparácie usporiadania samosprávy s formuláciou riešení a s poznaním ich dopadov a taktiež zvýšenie medziobecnej spolupráce obcí a vytvorenie mapy partnerstva.

74%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.2 – Modernizované ľudské zdroje a zvýšené kompetencie zamestnancov

Trvanie projektu: október 2015 - december 2021

Cieľom projektu je optimalizácia regulačného prostredia v SR prostredníctvom aktivít týkajúcich sa všetkých častí regulačného cyklu v jeho prípravnej aj implementačnej fáze. V procesoch lepšej regulácie sa predpokladá vytvorenie komplexnej IT platformy lepšej regulácie. Táto platforma bude spájať automatizáciu činností lepšej
regulácie (vrátane komunikačnej platformy) s bázou dát potrebných pre procesy a analytické nástroje umožňujúce simulovať vplyvy navrhovanej regulácie, resp.
hodnotiť jej účelnosť a efektívnosť. Očakávaným výsledkom národného projektu je zvýšenie kvality regulačného prostredia prostredníctvom implementácie agendy lepšej regulácie v SR s nadväzujúcim zlepšením podnikateľského prostredia na Slovensku.

16%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu