Logo OP-EVS

Projekt

Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
16 304 255,40
eur
Od začiatku projektu
3 rok.
6 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
6 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011BPG7

Prijímateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky


Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Špecifický cieľ:

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2021 - december 2023

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Slovenská republika v období rokov 2021–2026 má za úlohu zabezpečiť koordinovanú a efektívnu implementáciu reforiem a investičných projektov na základe míľnikov a cieľov ako súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií stanovených členským štátom, posúdenými zo strany EK a schválenými Radou (EÚ) v Pláne obnovy a odolnosti SR. Po ich úspešnom splnení vzniká SR nárok na úhradu nákladov zrealizovaných reforiem a investícií. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/241 ukladá členskému štátu ďalšie úlohy, ktoré musí zabezpečiť vo vzťahu k celkovej koordinácii, kontrole, auditu, monitorovaniu a hodnoteniu implementácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v SR. Plnenie uvedených úloh bude v SR inštitucionálne zabezpečené zriadením Národnej implementačnej a koordinačnej autority na základe uznesenia vlády SR č. 221/2021 z 28. apríla 2021 ako aj nasledujúceho zákonného opatrenia k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorej funkcie bude vykonávať Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojich odborných útvarov. V systéme riadenia a kontroly mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v SR budú zapojené aj odborné útvary zodpovedné za koordináciu finančnej kontroly a výkon vládneho auditu v rezorte MF SR.


Odpočet projektu