Podpora najexponovanejších odborov okresných úradov za účelom zvýšenia kvality poskytovaných proklientsky orientovaných služieb


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2022 - december 2023

Tento projekt synergicky a komplementárne nadväzuje na národné projekty „Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov“ ITMS kód: 314011D438,„Podpora transformačného procesu okresných úradov pri poskytovaní proklientsky orientovaných služieb klientskych pracovísk“ ITMS kód: 314011T215 a aj národný projekt „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“ ITMS kód: 314011D309.

Cieľom predmetného projektu je eliminovať negatívny trend v oblasti poskytovania služieb, stabilizovať a udržať situáciu vybavenosti jednotlivých agend prostredníctvom podpory najexponovanejších odborov 78 klientskych pracovísk okresných úradov.
Skvalitnenie proklientsky orientovaných služieb je podmienené stabilizáciou a posilnením administratívnych kapacít špecializovaných odborov OÚ, ktorým sa zabezpečí odborný, praxou podložený a zároveň flexibilný prístup zamestnancov ku klientom (občanom a podnikateľom).

Prioritne budú podporené administratívne kapacity vybraných špecializovaných odborov:
katastrálneho odboru,
odboru starostlivosti o životné prostredie,
pozemkového a lesného odboru,
odboru výstavby a bytovej politiky a
odboru reštitúcií pre bývalý vojenský obvod Javorina,
a taktiež zamestnanci prijatí na novovytvorené funkčné miesta (cca max 100), ktorí svojou participáciou na poskytovaní najdôležitejších služieb okresných úradov prispejú k stabilizácii poskytovania služieb.
Miestom realizácie projektu je  celé územie SR
Počas realizácie predmetného národného projektu bude sledovaný nasledovný merateľný ukazovateľ:
– P0296 Počet podporených klientskych centier poskytujúcich pro-klientsky orientované služby FO a PO (cieľová hodnota 78)

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Dopytovo-orientované projekty – Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: máj 2020 - november 2023

Zoznam projektov:

 • Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Stropkov
 • Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v mestách Svidník a Giraltovce
 • Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Veľký Krtíš
 • Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota
 • Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica
 • Efektívna verejná správa ako nástroj podpory inštitucionálnych kapacít regionálneho rozvoja v okrese Levoča
 • Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina
 • Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza
 • Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov
 • Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec
 • Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít
 • Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Revúca
 • Efektívne v NRO Vranov nad Topľou
 • Efektívna implementácia projektov v okrese Medzilaborce
 • Podpora kapacít regionálneho rozvoja v okrese Sobrance

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Dopytovo-orientované projekty – Inteligentný a lepší samosprávny kraj


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2020 - február 2023

Zoznam projektov:

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – celé územie SR

 • Inteligentný kraj, kvalitnejší život
 • Smart región BSK
 • Smart región TTSK
 • Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj
 • Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť
 • Inteligentný a lepší Nitriansky samosprávny kraj
 • Lepší Trenčiansky kraj
 • Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Podpora okresných úradov poskytujúcich integrované proklientsky orientované služby v menej rozvinutých regiónoch za účelom zlepšovania prístupu občanov k verejným službám


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.2 – Modernizované ľudské zdroje a zvýšené kompetencie zamestnancov

Trvanie projektu: september 2019 - december 2023

Tento projekt sa realizuje v súlade s cieľom programu ESO a  má synergiu s projektmi  „Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov“, „Podpora tranformačného procesu okresných úradov pri poskytovaní proklientsky orientovaných služieb klientskych pracovísk“ a „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“, pričom je samostatným projektom, ktorý je ďalším pilierom komplexného  zabezpečenia reformy VS  v súlade s cieľmi projektu popísanými nižšie.

 • Hlavnými cieľmi národného projektu sú predovšetkým podpora transformácie výkonu miestnej štátnej správy v menej rozvinutých regiónoch s dôrazom na proklientsky orientovaný prístup pri poskytovaní verejných služieb  občanovi a podnikateľským subjektom vo vybraných najmenej rozvinutých okresoch, kde momentálne chýba poskytovanie integrovaných služieb VS prostredníctvom podpory administratívnych kapacít klientskych pracovísk, ako aj zlepšenie a skvalitnenie poskytovania integrovaných proklientsky orientovaných služieb občanom, ktorí sa hlásia k príslušníkom národnostnej menšiny.
 • Nakoľko služby verejnej správy ovplyvňujú takmer každú osobu, ktorá prichádza do kontaktu so službami poskytovanými štátom, či už ako prijímateľ alebo ich poskytovateľ, cieľovú skupinu projektu možno rozdeliť z dvoch aspektov nasledovne:
 • Cieľovú skupinu projektu budú tvoriť zamestnanci štátnej správy, ktorí predstavujú pozíciu poskytovateľa služieb (pracovníci vo front – office pracoviskách, koordinátori pre regionálny rozvoj  a zamestnanci klientskych pracovísk, ktorí poskytujú proklientsky orientované služby v jazyku národnostných menšín).
 • Výsledky projektu nepriamo pomôžu fyzickým  a právnickým osobám využívajúcim služby verejnej správy.
 • Cieľová skupina je zostavená tak, aby profit z realizácie projektu mal čo najväčší dopad na kvalitu a spokojnosť s poskytovanými službami. Miestom realizácie je menej rozvinutý región SR s dôrazom na najmenej rozvinuté okresy a okres Prievidza v súvislosti s prebiehajúcim transformačným procesom regiónu Horná Nitra a ich pracoviská poskytujúce služby verejnej správy.

40%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: marec 2019 - september 2021

Prioritnou oblasťou je zabezpečenie analytickej činnosti v oblasti občianskej spoločnosti a neziskového sektora prostredníctvom systematického a cieleného zberu, sumarizácie a interpretácie relevantných dát; údajová podpora výskumných projektov a tvorba metodík. Zároveň pôjde o presadzovanie reformných riešení, opatrení a tvorbu strategických dokumentov a verejných politík založených na relevantných dátach.

Prostredníctvom:

 1. navrhovať verejnú politiku na základe, resp. s pomocou relevantných dát a analyzovať ex ante vplyv návrhov na občiansku spoločnosť a súčasne
 2. ex post overovať na aktualizovaných informáciách, aký vplyv mala prijatá verejná politika a či bol želaný výsledok dosiahnutý.

Na tvorbu adekvátnych verejných politík dlhodobo a systematicky absentujú dáta aj v oblasti neziskového sektora a informácie o stave a trendoch vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Bez týchto exaktných dát nie je možné navrhovať, plánovať, pripravovať, tvoriť a vyhodnocovať dlhodobé priority rozvoja, strategické dokumenty o predmetnej oblasti či tvoriť a realizovať verejné politiky participatívnou formou na zodpovedajúcej úrovni, ktorá spĺňa náročné kritériá aj národné aj medzinárodné požiadavky.

 

20%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2019 - december 2023

Projekt „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“ predstavuje riešenie inteligentnej mobility ako odpovede na existujúce problémy v cestnej doprave.

6%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: august 2018 - december 2023

Cieľom projektu je vznik „Útvaru pre behaviorálne inovácie“, ktorý sa vhodným nastavením takzvanej „architektúry výberu“ bude snažiť uľahčiť občanom a podnikateľom dodržiavať pravidlá tak, aby z toho mali čo najvyšší prínos a neprehliadli žiadne benefity, na ktoré majú nárok. Taktiež bude dohliadať na dodržovanie rámca tvorby digitalných služieb VS SR, ktoré zohľadňujú požiadavky na používateľskú prívetivosť pri interakcii s VS SR.

41%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Podpora transformačného procesu okresných úradov pri poskytovaní proklientsky orientovaných služieb klientskych pracovísk


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2014 - október 2021

Tento projekt sa realizuje v súlade s cieľom programu ESO a má synergiu s projektmi „Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov“ a „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“, pričom je samostatným projektom,ktorý je ďalším pilierom komplexného zabezpečenia reformy VS v súlade s cieľmi projektu. Cieľom projektu a hlavnou aktivitou je stabilizácia transformácie výkonu miestnej štátnej správy na proklientsky orientovaný prístup k občanovi prostredníctvom podpory administratívnych kapacít klientskych pracovísk. Úspešnosť transformácie okresných úradov na klientske pracoviská je podmienená stabilizáciou administratívnych kapacít klientskych pracovísk, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre odborný, praxou podložený a zároveň flexibilný prístup zamestnancov ku klientom (občanom a podnikateľom). Keďže služby verejnej správy ovplyvňujú každú osobu, ktorá s ňou prichádza do kontaktu, či už ako prijímateľ alebo ich poskytovateľ, cieľová skupina je zostavená tak, aby profit z realizácie projektu mal čo najväčší dopad na kvalitu a spokojnosť s poskytovanými službami. Cieľovú skupinu projektu budú tvoriť zamestnanci miestnej štátnej správy, ktorí sa transformačným procesom preklasifikovali zo štandardnej agendovej činnosti na agendu front office pracoviska (klientskeho pracoviska) okresného úradu a zastávajú pozíciu poskytovateľa služieb (pracovníci vo front – office pracoviskách a supervízori klientskych pracovísk). Miestom realizácie projektu je 79 úradov špecializovanej štátnej správy integrované do štruktúry okresných úradov v zmysle územno-správneho členenia SR.

100%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.2 – Modernizované ľudské zdroje a zvýšené kompetencie zamestnancov

Trvanie projektu: október 2015 - november 2023

Cieľom projektu je optimalizácia regulačného prostredia v SR prostredníctvom aktivít týkajúcich sa všetkých častí regulačného cyklu v jeho prípravnej aj implementačnej fáze. V procesoch lepšej regulácie sa predpokladá vytvorenie komplexnej IT platformy lepšej regulácie. Táto platforma bude spájať automatizáciu činností lepšej
regulácie (vrátane komunikačnej platformy) s bázou dát potrebných pre procesy a analytické nástroje umožňujúce simulovať vplyvy navrhovanej regulácie, resp.
hodnotiť jej účelnosť a efektívnosť. Očakávaným výsledkom národného projektu je zvýšenie kvality regulačného prostredia prostredníctvom implementácie agendy lepšej regulácie v SR s nadväzujúcim zlepšením podnikateľského prostredia na Slovensku.

16%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: apríl 2015 - december 2020

Projekt je zameraný na zefektívnenie služieb poskytovaných verejnou správou prostredníctvom rozšírenia siete klientskych centier na Slovensku, ich monitoringom, meraním a vyhodnocovaním výkonnosti, rozširovaním poskytovaných služieb, zavedením systému merania spokojnosti so službami verejnej správy, posilnením inštitucionálnych kapacít verejnej správy a využívaním synergických efektov so subjektmi miestnej samosprávy.

97%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: december 2015 - december 2023

Projekt je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Vytvára predpoklady pre realizáciu preventívnej politiky Slovenskej republiky ako neodmysliteľnej súčasti bezpečnostnej politiky Slovenska, ktorej cieľom je dosiahnutie kontroly kriminality prostredníctvom koordinácie komplementárneho súboru represívnych a nerepresívnych prostriedkov. Zaoberá sa postupmi na znižovanie výskytu sociálno-patologických javov, motívov a príležitostí na páchanie trestných činov. Zvýrazňuje potrebu komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy s väzbou na mimovládne organizácie, vzdelávacie a vedecké ustanovizne.

69%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov


Prioritná os 2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Špecifický cieľ: 2.1 – Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Trvanie projektu: február 2017 - december 2023

Cieľom národného projektu je zlepšenie poskytovania právnej pomoci a zvyšovanie dostupnosti právnej pomoci vo vzťahu k sociálne a ekonomicky vylúčeným skupinám formou zvyšovania kompetencií zamestnancov Centra právnej pomoci a vybudovania kancelárii a konzultačných pracovísk Centra právnej pomoci. Naplnenie cieľa  národného projektu prispeje aj k ochrane stabilných ekonomických vzťahov, a to formou poskytnutia právnej asistencie dlžníkom oddlžením a umožnením návratu dlžníkov do aktívneho ekonomického života na základe novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Formou novovybudovaného call centra, inovovanej interaktívnej webovej stránky spolu s aplikáciou sa zjednoduší proces služieb poskytovaných Centrom právnej pomoci.

86%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Obchodný register a životné situácie podnikateľov


Prioritná os 2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Špecifický cieľ: 2.1 – Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Trvanie projektu: marec 2017 - december 2023

Cieľom národného projektu je zníženie administratívnej záťaže pri registrovaní údajov a zmien údajov ohľadom subjektov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, a to najmä obchodných spoločností. Prínosy zníženia administratívnej záťaže sa dotknú zapísaných osôb (najmä podnikateľských subjektov) ako aj príslušných orgánov verejnej správy (súdov). Ďalším cieľom národného projektu je rozšírenie dostupnosti služieb obchodného registra za účelom podpory a zvýšenia počtu novovznikajúcich obchodných spoločností tým, že sa zvýši počet subjektov (externých registrátorov), ktoré budú môcť subjekt zapísať do obchodného registra, a zároveň tak pomôžu znížiť administratívnu záťaž súdov a umožnia zároveň integrovať a znížiť počet potrebných procedúr a úkonov spojených so zápisom spoločnosti.

60%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu