Podpora transformačného procesu okresných úradov pri poskytovaní proklientsky orientovaných služieb klientských pracovísk


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2014 - december 2020

Tento projekt sa realizuje v súlade s cieľom programu ESO a má synergiu s projektmi „Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov“ a „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“, pričom je samostatným projektom,ktorý je ďalším pilierom komplexného zabezpečenia reformy VS v súlade s cieľmi projektu. Cieľom projektu a hlavnou aktivitou je stabilizácia transformácie výkonu miestnej štátnej správy na proklientsky orientovaný prístup k občanovi prostredníctvom podpory administratívnych kapacít klientskych pracovísk. Úspešnosť transformácie okresných úradov na klientske pracoviská je podmienená stabilizáciou administratívnych kapacít klientskych pracovísk, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre odborný, praxou podložený a zároveň flexibilný prístup zamestnancov ku klientom (občanom a podnikateľom). Keďže služby verejnej správy ovplyvňujú každú osobu, ktorá s ňou prichádza do kontaktu, či už ako prijímateľ alebo ich poskytovateľ, cieľová skupina je zostavená tak, aby profit z realizácie projektu mal čo najväčší dopad na kvalitu a spokojnosť s poskytovanými službami. Cieľovú skupinu projektu budú tvoriť zamestnanci miestnej štátnej správy, ktorí sa transformačným procesom preklasifikovali zo štandardnej agendovej činnosti na agendu front office pracoviska (klientskeho pracoviska) okresného úradu a zastávajú pozíciu poskytovateľa služieb (pracovníci vo front – office pracoviskách a supervízori klientskych pracovísk). Miestom realizácie projektu je 79 úradov špecializovanej štátnej správy integrované do štruktúry okresných úradov v zmysle územno-správneho členenia SR.

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.2 – Modernizované ľudské zdroje a zvýšené kompetencie zamestnancov

Trvanie projektu: október 2015 - december 2021

Cieľom projektu je optimalizácia regulačného prostredia v SR prostredníctvom aktivít týkajúcich sa všetkých častí regulačného cyklu v jeho prípravnej aj implementačnej fáze. V procesoch lepšej regulácie sa predpokladá vytvorenie komplexnej IT platformy lepšej regulácie. Táto platforma bude spájať automatizáciu činností lepšej
regulácie (vrátane komunikačnej platformy) s bázou dát potrebných pre procesy a analytické nástroje umožňujúce simulovať vplyvy navrhovanej regulácie, resp.
hodnotiť jej účelnosť a efektívnosť. Očakávaným výsledkom národného projektu je zvýšenie kvality regulačného prostredia prostredníctvom implementácie agendy lepšej regulácie v SR s nadväzujúcim zlepšením podnikateľského prostredia na Slovensku.

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: apríl 2015 - december 2020

Projekt je zameraný na zefektívnenie služieb poskytovaných verejnou správou prostredníctvom rozšírenia siete klientskych centier na Slovensku, ich monitoringom, meraním a vyhodnocovaním výkonnosti, rozširovaním poskytovaných služieb, zavedením systému merania spokojnosti so službami verejnej správy, posilnením inštitucionálnych kapacít verejnej správy a využívaním synergických efektov so subjektmi miestnej samosprávy.

18%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: december 2015 - január 2021

Projekt je orientovaný na zvýšenie podielu zainteresovaných subjektov prevencie kriminality na riešení aktuálnych celospoločenských problémov vyplývajúcich z kriminality v Slovenskej republike. Vytvára predpoklady pre realizáciu preventívnej politiky Slovenskej republiky ako neodmysliteľnej súčasti bezpečnostnej politiky Slovenska, ktorej cieľom je dosiahnutie kontroly kriminality prostredníctvom koordinácie komplementárneho súboru represívnych a nerepresívnych prostriedkov. Zaoberá sa postupmi na znižovanie výskytu sociálno-patologických javov, motívov a príležitostí na páchanie trestných činov. Zvýrazňuje potrebu komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy s väzbou na mimovládne organizácie, vzdelávacie a vedecké ustanovizne.

10%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov


Prioritná os 2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Špecifický cieľ: 2.1 – Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Trvanie projektu: február 2017 - marec 2021

Cieľom národného projektu je zlepšenie poskytovania právnej pomoci a zvyšovanie dostupnosti právnej pomoci vo vzťahu k sociálne a ekonomicky vylúčeným skupinám formou zvyšovania kompetencií zamestnancov Centra právnej pomoci a vybudovania kancelárii a konzultačných pracovísk Centra právnej pomoci. Naplnenie cieľa  národného projektu prispeje aj k ochrane stabilných ekonomických vzťahov, a to formou poskytnutia právnej asistencie dlžníkom oddlžením a umožnením návratu dlžníkov do aktívneho ekonomického života na základe novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Formou novovybudovaného call centra, inovovanej interaktívnej webovej stránky spolu s aplikáciou sa zjednoduší proces služieb poskytovaných Centrom právnej pomoci.

27%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Obchodný register a životné situácie podnikateľov


Prioritná os 2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Špecifický cieľ: 2.1 – Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Trvanie projektu: marec 2017 - január 2020

Cieľom národného projektu je zníženie administratívnej záťaže pri registrovaní údajov a zmien údajov ohľadom subjektov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, a to najmä obchodných spoločností. Prínosy zníženia administratívnej záťaže sa dotknú zapísaných osôb (najmä podnikateľských subjektov) ako aj príslušných orgánov verejnej správy (súdov). Ďalším cieľom národného projektu je rozšírenie dostupnosti služieb obchodného registra za účelom podpory a zvýšenia počtu novovznikajúcich obchodných spoločností tým, že sa zvýši počet subjektov (externých registrátorov), ktoré budú môcť subjekt zapísať do obchodného registra, a zároveň tak pomôžu znížiť administratívnu záťaž súdov a umožnia zároveň integrovať a znížiť počet potrebných procedúr a úkonov spojených so zápisom spoločnosti.

20%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Dopytovo-orientované projekty – Tvorba lepšej verejnej politiky


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: apríl 2018 - február 2021

Zoznam projektov:

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – celé územie SR

 • Dobré mestské klimatické politiky
 • Lepšie riešenia eGovernmentu v SR
 • Rovnosť vo verejnej správe: Prístup žien do vrcholových funkcií
 • Tvorbou lepšej verejnej politiky ku komplexnej zmene školstva – To dá rozum
 • „Naplnenie práva dieťaťa na kontakt s rodinou a naplnenie potreby blízkej osoby v prostredí náhradnej starostlivosti na Slovensku.“
 • Ombudspot pomáha zlepšovať systém ochrany spotrebiteľov v rámci SR.
 • Optimalizácia procesu poskytovania vybraných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku
 • Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých
 • Politiky zamestnanosti
 • Zlepšenie kvality stratégií regionálneho rozvoja
 • Odvetvové štandardy pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve
 • Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže.
 • Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých
 • Zvyšovanie kapacít a pripravenosti verejnej správy na hybridné hrozby
 • Rozvoj kvality dlhodobej starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých v SR, v kontexte riadenia rizika pokračujúceho zhoršovania zdravotného stavu (národná úroveň)
 • PreOvzdušieSK

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – menej rozvinutý región SR

 • Efektívna environmentálna politika v regióne
 • Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov
 • Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni
 • Zefektívnenie verejných politík s dopadom na predprimárne vzdelávanie sociálne znevýhodnených skupín
 • Tvorba koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova do roku 2029 v kontexte zlepšenia podmienok pre zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania v regióne
 • Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji
 • SAPIENTIA VERO HONOREM – Múdrosť, česť a pravda
 • Monitoring násilia na ženách , ako nástroj k scitlivovaniu verejnej správy
 • Efektívnosť a optimalizácia dotácií poskytovaných z rozpočtov subjektov územnej samosprávy
 • Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie
 • Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieka
 • Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja
 • Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve
 • Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve
 • Verejné politiky aktívneho starnutia na regionálnej úrovni
 • Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity
 • Optimalizácia verejných politík s dopadom na vidiek
 • Lepšia sociálna politika mesta prostredníctvom platformy SeniorSiTy
 • Nové prístupy a inovatívne nástroje na podporu rozvoja miestnej ekonomiky v znevýhodnených oblastiach SR

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – rozvinutejší región SR

 • Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu