Logo OP-EVS

Projekt

Budovanie nástrojov pre poskytovanie kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
7 476 794,61
eur
Od začiatku projektu
2 rok.
6 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
6 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011CIN6

Prijímateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Špecifický cieľ:

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2022 - december 2023

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Hlavným cieľom plánovaného národného projektu je podporiť reformné procesy v zdravotníctve a to pre oblasť zabezpečenia efektivity hospodárenia, zlepšovanie výkonnosti a produktivity a zvyšovania kvality pri realizácii širokého portfólia politík vykonaním radu procesno – organizačných opatrení na úrovni služobného úradu MZ SR, ktorý zabezpečuje výkon činností nositeľa verejnej moci a pre oblasť prostredia IS/IT v rámci digitalizácie služieb rezortu MZ SR.
Hlavná aktivita sa realizuje prostredníctvom podaktivít:
1.1 Realizácia vybraných optimalizačných opatrení v rámci úradu MZ SR;
1.2 Stratégia digitalizácie a bezpečnosti vrátane riešenia pilotnej výmeny zdravotníckych informácií v rámci HUB-u pre inovácie;
1.3 Realizácia vybraných optimalizačných opatrení v oblasti energetickej efektívnosti;
Projekt sa bude realizovaný v rámci celého územia SR.
Merateľné ukazovatele projktu sú:
P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 3
P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií – 4
P0719 Počet zavedených inovovaných procesov – 2
P0723 Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy – 4
P0892 Počet analytických a koncepčných materiálov vypracovaných za účelom podpory vzniku/rozvoja IT nástrojov vo VS – 1


Odpočet projektu