Prioritná os 3

Technická pomoc

  • 3.1 – Podpora efektívnej implementácie OP
  • 3.2 – Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie OP

Cieľom v rámci Prioritnej osi 3 je podporiť trvalý riadiaci proces, prípravu, implementáciu, monitoring, vyhodnocovanie, finančné riadenie, publicitu, kontrolu, audit a ochranu finančných záujmov Európskej únie a členského štátu, a to všetko sledujúc naplnenie zámeru operačného programu.

Alokácia
15 829 711 Eur

Financovanie miezd pre OP EVS – III.


Prioritná os 3: Technická pomoc

Špecifický cieľ: 3.1 – Podpora efektívnej implementácie OP

Trvanie projektu: júl 2023 - december 2023

Projekt „Financovanie miezd pre OP EVS – III.“ je zameraný na financovanie mzdových výdavkov a odmien oprávnených zamestnancov riadiaceho orgánu podieľajúcich sa na implementácii OP EVS v programovom období 2014-2020 vrátane zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a dohôd o pracovnej činnosti, ktoré sa týkajú prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu pri zabezpečovaní implementácie OP EVS. Oprávneným územím pre aktivity tohto projektu je celé územie Slovenskej republiky. Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie stabilizovaných, kvalitných a motivovaných administratívnych kapacít RO OP EVS. Plánovaný počet administratívnych kapacít financovaných v rámci projektu je 50 (FTE), dĺžka realizácie projektu je 6 mesiacov.

Cieľovou skupinou sú oprávnení zamestnanci riadiaceho orgánu a platobnej jednotky vrátane zamestnancov mimopracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP EVS. Na sledovanie cieľa projektu bola definovaná cieľová hodnota pre merateľný ukazovateľ projektu „Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci“, ktorá bude vykazovaná ako počet administratívnych kapacít, ktorých mzdové náklady sú financované z technickej pomoci OP v FTE. Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie administratívnych kapacít riadiaceho orgánu zapojeného do implementácie OP EVS prostredníctvom financovania miezd spolu s realizáciou spravodlivého a motivačného systému odmeňovania zamestnancov a zavedením a realizáciou transparentného systému hodnotenia ich výkonnosti.

97%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Financovanie miezd pre OP EVS – II.


Prioritná os 3: Technická pomoc

Špecifický cieľ: 3.1 – Podpora efektívnej implementácie OP

Trvanie projektu: október 2019 - jún 2023

Projekt „Financovanie miezd pre OP EVS – II“ je zameraný na financovanie mzdových výdavkov a odmien oprávnených zamestnancov riadiaceho orgánu podieľajúcich sa na implementácii OP EVS v programovom období 2014-2020 vrátane zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a dohôd o pracovnej činnosti, ktoré sa týkajú prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, kontroly a auditu pri zabezpečovaní implementácie OP EVS. Oprávneným územím pre aktivity tohto projektu je celé územie Slovenskej republiky. Realizáciou aktivít projektu sa vytvorí základný predpoklad na zabezpečenie stabilizovaných, kvalitných a motivovaných administratívnych kapacít RO OP EVS. Plánovaný počet administratívnych kapacít financovaných v rámci projektu je 50 (FTE), dĺžka realizácie projektu je 45 mesiacov.

100%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zabezpečenie vzdelávania, analýz, štúdií a publicity v rámci OP EVS


Prioritná os 3: Technická pomoc

Špecifický cieľ: 3.2 – Zabezpečenie publicity, informovania a podpory prijímateľov v procese implementácie OP

Trvanie projektu: január 2017 - december 2023

Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného a kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP EVS prostredníctvom zabezpečenia vzdelávania oprávnených zamestnancov zapojených do implementácie Operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej OP EVS), zabezpečiť čo najefektívnejšie informovanie odbornej a širšej verejnosti o politike a podpore EÚ a jej cieľoch s využitím nástrojov masmediálnej komunikácie v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov a zabezpečenie povinných hodnotení v súlade s čl. 54 a 56 všeobecného nariadenia a v súlade so Systémom riadenia EŠIF v programovom období 2014 – 2020 v rámci OP EVS.

Projekt je zameraný na refundáciu výdavkov spojených s realizáciou služobných ciest zamestnancov, zvyšovaním odborných zručností a vedomostí, organizáciou resp. účasťou na koordinačných poradách, seminároch, konferenciách, výboroch na území SR a členských krajín EÚ, na financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním informovanosti širšej a odbornej verejnosti o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, výsledkoch zrealizovaných projektov a ich prínose. Predmetom refundácie sú aj výdavky spojené so zabezpečením povinných hodnotení.

Oprávnenou skupinou sú zamestnanci Riadiaceho orgánu (ďalej RO) zapojení do implementácie OP EVS. Za oprávnené osoby sa vo všeobecnosti považujú zamestnanci prijímateľa, t.j. pracovníci odboru Operačného programu Efektívna verejná správa, organizačného odboru a odboru rozpočtu a financovania (platobná jednotka) a iné osoby podieľajúce sa na procesoch implementácie OP EVS.

Hlavné typy aktivít projektu sú: 1. Vzdelávanie zamestnancov a režijné aktivity subjektov zabezpečujúcich riadenie a implementáciu OP EVS, 2. Monitorovanie a hodnotenie operačného programu, 3. Informovanie a komunikácia na úrovni riadiaceho orgánu. K prvému typu aktivity „Vzdelávanie zamestnancov a režijné aktivity subjektov zabezpečujúcich riadenie a implementáciu OP EVS“ je priradená hlavná aktivita projektu „Vzdelávanie a režijné aktivity subjektov“.  K druhému typu aktivity „Monitorovanie a hodnotenie operačného programu“ je priradená hlavná aktivita projektu „Analýzy a štúdie“ a k tretiemu typu aktivity „Informovanie a komunikácia na úrovni riadiaceho orgánu“ je priradená hlavná aktivita projektu „Publicita“.

 

78%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Financovanie miezd pre OP EVS – I. (projekt je riadne ukončený)


Prioritná os 3: Technická pomoc

Špecifický cieľ: 3.1 – Podpora efektívnej implementácie OP

Trvanie projektu: november 2014 - september 2019

Cieľom projektu je zabezpečenie stabilizácie administratívnych kapacít riadiaceho orgánu OP EVS s realizáciou spravodlivého a motivačného systému odmeňovania zamestnancov. Predkladaný projekt je zameraný na financovanie mzdových výdavkov a odmien oprávnených zamestnancov RO podieľajúcich sa na implementácii OP EVS v programovom období 2014-2020 vrátane zamestnancov na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a dohôd o pracovnej činnosti.

Medzi mzdové výdavky sú zahrnuté mzdy, odmeny, povinné odvody za zamestnávateľa ako aj povinné sociálne náklady – ošetrovné, PN. Časové obdobie v rámci obdobia oprávnenosti výdavkov, za ktoré sa budú financovať mzdové výdavky, je obdobie od roku 2014 do 2018. Cieľovou skupinou sú najmä zamestnanci odboru operačného programu efektívna verejná správa, organizačného odboru, odboru právnych služieb a odboru rozpočtu a financovania (platobná jednotka) vrátane zamestnancov mimopracovného pomeru podieľajúcich sa na implementácii OP EVS.

Aktivity projektu budú realizované v súlade s vyzvaním na celom území SR. Na sledovanie cieľa projektu bola definovaná cieľová hodnota pre merateľný ukazovateľ projektu „Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci“, ktorá bude vykazovaná ako priemerný ročný evidovaný počet administratívnych kapacít, ktorých mzdové náklady sú financované z technickej pomoci OP prepočítané na FTE.

92%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu