Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa (dopytovo-orientované projekty)

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 10.05.2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os – 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS (dopytovo-orientované projekty). Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov je 31.07.2017.

Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 10.05.2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 2 – Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva. Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov je 31.07.2017.

Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 4. 10. 2016 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 2 – Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva. Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov je 4. 11. 2016.  

Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 23. 5. 2016 Výzvuna výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS. Termín na uzávierku výzvy je 13. 6. 2016.