Sériu diskusií s názvom Občan ako klient štátu si vypočulo takmer 300 študentov po celom Slovensku

Takmer 300 študentov na viacerých univerzitách sa v posledných týždňoch dozvedelo viac o verejnej správe na Slovensku. Sekcia európskych programov ministerstva vnútra pre vysokoškolákov, ktorí študujú v odboroch verejná správa alebo verejná politika, zorganizovala sériu panelových diskusií. Do diania v súvislosti s pripravovanými reformnými a modernizačnými iniciatívami verejnej správy sa dostali študenti na Prešovskej univerzite, Technickej univerzite v Košiciach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Ekonomickej univerzite a Univerzite Komenského v Bratislave. Študentom sa prihovorili zástupcovia štátneho i súkromného sektora.

Ministerstvo vnútra je v aktuálnom programovom období 2014-2020 riadiacim orgánom pre operačný program Efektívna verejná správa. Slovensko má možnosť financovať reformné iniciatívy s podporou Európskej únie po prvýkrát. Cieľom operačného programu je zabezpečiť poskytovanie kvalitnejších služieb občanom aj podnikateľom s dôrazom na pro-klientsku orientáciu verejnej správy.

Cieľom diskusií, ktoré prebiehali vo viacerých mestách, bolo priblížiť mladým ľudom fungovanie vo verejnej správe. Diskusie sa sústredili najmä na potrebu dobrého plánovania reformných iniciatív, potrebu posilnenia strategického plánovania v rámci verejnej správy, ale aj na posilnenie schopností verejnej správy a na tvorbu kvalitnejších verejných politík. Študentom boli predstavené prioritné témy, na ktoré sa operačný program Efektívna verejná správa zameriava. Ide napríklad o lepšie nastavenie procesov vo vnútri verejnej správy, modernizáciu riadenia ľudských zdrojov, reformu justície, otázky lepšieho regulačného nastavenia, ale aj potrebu posilňovania medzisektorových partnerstiev.

Diskusie sa nevyhli ani téme eGovernmentu a informatizácie verejnej správy. Jednoznačne bola identifikovaná potreba nového prístupu, ako sa má verejná správa na Slovensku informatizovať. V minulosti sa často iba mechanicky preklápali papierové postupy do postupov elektronických. Toto sa dnes mení a úrady sa musia najskôr pozrieť na nastavenie svojich procesov a zjednodušiť ich do takej miery, aby vytvárali čo možno najmenšiu zátaž na svojho klienta, teda občana. S tým súvisí aj princíp „jedenkrát a dosť.“ Ak občan už odovzdal nejakú informáciu jednému z úradov, ale túto informáciu vyžaduje aj iný úrad, zodpovednosť za jej doručenie na druhý úrad už nebude na občanovi, ale na samotných úradoch. V praxi to prinesie menej chodenia po úradoch s rôznym typom potvrdení pre občanov.

Ďalšia časť diskusií sa venovala otvoreným dátam, ich cieľu, využitiu, ale aj otvorenému vládnutiu či tzv. datasetom. Slovensko je od roku 2011 členom celosvetovej Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Cieľom otvoreného vládnutia je prispieť k zvýšeniu kvality vzdelávania, zdravotníctva, podporiť pracovný trh a príležitosti a bojovať proti korupcii. Hlavným princípom je sprístupniť čo možno najväčšie množstvo dát, ktoré sa budú dať ďalej spracovať na zmysluplné iniciatívy. Na Slovensku je priekopníkom vo zverejňovaní dát Štatistický úrad SR.

Behaviorálna ekonómia bola ďaľšou témou diskusií. Na prvý pohľad je to vzdialená téma, ktorá je však vo vyspelých krajinách úzko spätá s fungovaním verejnej správy. Koncept behaviorálnej verejnej politiky nie je nový, avšak na Slovensku sa využíva vo veľmi obmedzenej miere. Nie každá zmena vo fungovaní verejnej správy potrebuje komplikované legislatívne zmeny. Behaviorálne princípy sa dajú aplikovať aj v kontexte slovenskej verejnej správy. Predstavte si, že listy, ktoré by štát zasielal občanom, by neboli písané komplikovaným úradníckym jazykom, ale po ich prečítaní by ste presne vedeli, čo máte urobiť, prípadne by vám úrady pripomínali povinnosti ešte predtým, ako by ste premeškali termín na ich splnenie. Verejná politika, ktorá využíva princípy behaviorálnej vedy, vie bez veľkých investícií a komplikovaných zmien zvýšiť efektivitu verejnej správy.

Séria podujatí ukázala, že široká diskusia o fungovaní verejnej správy je na Slovensku potrebná a pre mladých ľudí aj zaujímavá. Snahou operačného programu Efektívna verejná správa bude okrem iného zvýšiť povedomie o verejnej správe a podporiť odbornú diskusiu o zmenách v jej vnútri.

 

Zdroj: MV SR