Hodnotenie OP EVS

Hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou programového cyklu. Slúži ako nástroj riadenia EŠIF a KF a ako prostriedok na zvýšenie kvality, účinnosti a efektívnosti operačných programov, ako aj na posúdenie ich vplyvu a dopadov na dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020 a na posilnenie politiky súdržnosti, európskej územnej spolupráce a integrovanej námornej politiky. Hodnotenia operačného programu sa vykonávajú v súlade s plánom hodnotení.

Plán hodnotení je strategický dokument, ktorý sprevádza operačný program počas celého programového obdobia. Predstavuje rámcový plán hodnotení operačného programu, ktoré riadiaci orgán plánuje vykonávať v priebehu programového obdobia. Jeho výsledky sa využívajú pri riadení operačného programu a tiež by mali aktívne pôsobiť na prijímanie rozhodnutí vo vzťahu k stratégii operačného programu.

 

Dokumenty na stiahnutie