Usmernenia riadiaceho orgánu pre OP EVS

Usmernenia vydáva Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014–2020. Sú to podporné dokumenty, ktoré slúžia na úpravu niektorých skutočností. Definujú rozsah, pravidlá a postupy.

Dokumenty na stiahnutie