Logo OP-EVS

Projekt

Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
4 193 093,26
eur
Od začiatku projektu
0 rok.
8 mes.
Do ukončenia projektu
2 rok.
3 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011U037

Prijímateľ: Centrum právnej pomoci


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2019 - december 2021

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Hlavným realizátorom projektu je ÚVZ SR, ktorý je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky. ÚVZ SR má dostatočné kapacity, aby navrhované projekty úspešne realizoval podľa navrhovaného postupu. Do projektu bude vstupovať aj partner – Národné centrum zdravotníckych informácií, pričom jeho úlohou je hlavne zabezpečiť komunikáciu s vybranými používateľmi (napríklad zdravotné poisťovne) údajov verejného zdravotníctva a vybraných služieb verejného zdravotníctva. Ciele národného projektu vyjadrujú snahu po adresovaní problémov a dosiahnutia pokroku v prioritných oblastiach. Optimalizované postupy a ich informačné technológie (ďalej len „IT“) podpora v oblasti verejného zdravotníctva budú mať pozitívny vplyv v oblasti verejného zdravotníctva, čo môže znížiť výdavky štátu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v dlhodobom horizonte.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 8
Aktuálna hodnota k :
%
Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom)
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 400
Aktuálna hodnota k :
%
Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1500
Aktuálna hodnota k :
%
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 5
Aktuálna hodnota k :
%
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 11
Aktuálna hodnota k :
%
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 40
Aktuálna hodnota k :
%
Počet zavedených inovovaných procesov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 2
Aktuálna hodnota k :
%
Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 380
Aktuálna hodnota k :
%
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 380
Aktuálna hodnota k :
%
Počet analytických a koncepčných materiálov vypracovaných za účelom podpory vzniku/rozvoja IT nástrojov vo VS
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 9
Aktuálna hodnota k :
%

Dokumenty na stiahnutie