Logo OP-EVS

Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
7 653 215,27
eur
Od začiatku projektu
1 rok.
0 mes.
Do ukončenia projektu
3 rok.
2 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011R809

Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: september 2018 - november 2022

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ sa zameriava na zvýšenie povedomia a uplatňovania manažérstva kvality vo verejnej správe. Jeho cieľom je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy. Zavádzať sa budú nasledovné nástroje manažérstva kvality, model CAF, model výnimočnosti EFQM a systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Pilotne bude implementovaný aj systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a samohodnotiaci nástroj kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v partnerských organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov. V rámci projektui bude aj zriadené CAF centrum, ktoré bude pre organizácie verejnej správy v rámci celého Slovenska poskytovať vzdelávaciu a poradenskú činnosť v oblasti manažérstva kvality. Cieľovú skupinu národného projektu predstavujú okrem partnerov národného projektu aj ostatné organizácie verejnej správy, samosprávne kraje, obce, mestá, organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a pod., ktoré využijú v rámci národného projektu služby novozriadeného CAF centra. Prijímateľmi/užívateľmi služieb verejnej správy, na ktorých bude mať dopad implementácia manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, budú právnické osoby a občania a to prostredníctvom kvalitnejších služieb poskytovaných zamestnancami týchto organizácií.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k 8.4.2019: 0
0%
Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia kvality
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 35
Aktuálna hodnota k 8.4.2019: 0
0%
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1950
Aktuálna hodnota k 8.4.2019: 0
0%
Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1755
Aktuálna hodnota k 8.4.2019: 0
0%
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 3
Aktuálna hodnota k 8.4.2019: 0
0%
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 264
Aktuálna hodnota k 8.4.2019: 0
0%

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI)
Počet organizácií verejnej správy, ktoré zaviedli manažérstvo kvality
Východisková hodnota: 5
Cieľová hodnota: 18
Aktuálna hodnota k 8.4.2019: 5
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Počet zrealizovaných vzdelávacích, konzultačných a posudzovateľských aktivít
Východisková hodnota: 3
Cieľová hodnota: 60
Aktuálna hodnota k 8.4.2019: 3
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Počet nových metodík a nástrojov v oblasti manažérstva kvality
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 6
Aktuálna hodnota k 8.4.2019: 0
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%

Dokumenty na stiahnutie