Podpora manažmentu krízových situácií a zabezpečenia poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19


Prioritná os 4: REACT - EU

Špecifický cieľ: 4.1 - Zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pri poskytovaní verejných služieb

Trvanie projektu: marec 2020 - december 2023

Hlavným cieľom národného projektu je podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy orientovanej na zachovanie dostupnosti zdravotníckych služieb a podporu špecializovaných služieb v oblastiach poskytovania bezpečnostných služieb, riadiacich a podporných činností v krízových situáciách.

Týka sa to služieb predovšetkým po vzniku mimoriadnych udalostí, ako napr.: efektívneho manažmentu krízových situácií, prijímanie opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, vrátane určovania procesov, postupov a činností, ako aj väzieb orgánov krízového riadenia, pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí, efektívna komunikácia na zaistenie publicity a informovanosti voči cieľovým skupinám a verejnosti.

Realizáciou predloženého národného projektu dôjde k stabilizácii pracovných miest vybraných zamestnancov verejnej správy.

Merateľné ukazovatele projektu sú:
Počet testov na COVID-19 vykonaných záchrannou zdravotnou službou: 183 739
Počet vykonaných zásahov záchrannou zdravotnou službou: 260 799
Hodnota opatrení ESF zameraných na boj s pandémiou COVID-19 alebo na zmierňovanie jej následkov (celkové verejné výdavky): 18 049 610,64 EUR
Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 2 616
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 9
Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po ukončení pomoci: 2 375

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19


Prioritná os 4: REACT - EU

Špecifický cieľ: 4.1 - Zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pri poskytovaní verejných služieb

Trvanie projektu: marec 2020 - december 2022

Hlavným cieľom národného projektu je podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy orientovaná na zachovanie dostupnosti zdravotníckych služieb a podporu poskytovania špecializovaných služieb v oblastiach poskytovania bezpečnostných služieb a podporných činností v krízových situáciách udržania verejného poriadku, efektívneho manažmentu krízových situácií a prijímania opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, vrátane určovania postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19.

Realizáciou predloženého projektu dôjde k stabilizácii pracovných miest vybraných zamestnancov verejnej správy prostredníctvom financovania motivačných mzdových príplatkov za nadštandardné výkony počas obdobia trvania pandémie.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:
Hodnota opatrení ESF zameraných na boj s pandémiou COVID-19 alebo na zmierňovanie jej následkov (celkové verejné výdavky): 85 288 928 EUR
Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 75 514
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 7 101
Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po skončení podpory: 64 200

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zvyšovanie efektívnosti riadenia verejných politík v oblasti kybernetickej bezpečnosti


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: júl 2022 - november 2023

HLAVNÝ CIEĽ:
Zvyšovanie efektívnosti riadenia verejných politík vrátane zavádzania nových procesov a metodík pri implementácii kľúčových úloh v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súlade s Akčným plánom realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti 2021- 2025.

ČIASTKOVÉ CIELE:
Zvyšovanie efektívnosti riadenia verejných politík v oblasti kybernetickej bezpečnosti stabilizáciou dotknutých analytických kapacít.
Špecifikácia ekonomického modelu politík v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike.
Metodické uchopenie procesu technickej a politickej atribúcie incidentov spolu s určením zodpovedných inštitúcií a právnych mechanizmov a mechanizmov kybernetickej diplomacie.
Príprava metodiky posúdenia rizík pre aplikovanie na sektory štátu, vybrané nové technológie, služby s cieľom poznať možné bezpečnostné dopady na základné a kritické aktíva štátu, prevádzkovateľov základných služieb a občanov.
Tvorba rámca riadenia rizík v kybernetickej bezpečnosti upotrebiteľného pre prevádzkovateľov základných služieb, systematické a kontinuálne riadenie rizík kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých sektoroch na riadne zabezpečenie implementácie bezpečnostných opatrení.
Návrh národného  indexu pravidelného merania stavu kybernetickej bezpečnosti a pravidelné vyhodnocovanie s cieľom získať reálny a aktuálny prehľad a informáciu o trendoch a stave kybernetickej bezpečnosti na národnej úrovni.
Príprava novelizácie vyhlášok vychádzajúcich zo zákona č.69/2018 o kybernetickej bezpečnosti v závislosti od dostupnosti   schválenej EÚ legislatívy (k identifikačným kritériám prevádzkovanej služby alebo pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a k podrobnostiam hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov).

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Nové prístupy k regulácii elektronických komunikácií


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: jún 2022 - november 2023

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) je národným regulačným orgánom pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb a jeho činnosť smeruje predovšetkým k napĺňaniu cieľov Digitálneho kompasu EÚ, ktorého víziou je do roku 2030 zabezpečiť občanom a socio-ekonomickým subjektom Únie konektivitu k ultrarýchlemu internetu.

Cieľom projektu je predstaviť inovované prístupy k regulácii elektronických komunikácií v intenciách nového zákona o elektronických komunikáciách. Predmetom projektu je najmä optimalizácia existujúceho regulačného rámca, vypracovanie nových metodík a postupov regulácie a posilnenie odborných kompetencií v oblasti regulácie elektronických komunikácií. V projekte sa zadefinuje nový prístup k regulovaniu trhov elektronických komunikácií a to tým, že sa vytvorí otvorená platforma pre komunikáciu s dotknutými trhovými subjektmi (t.j. telekomunikačnými operátormi). Úrad, Občianske združenie Fórum pre komunikačné technológie, členmi ktorého sú najväčší slovenskí telekomunikační operátori a ostatné profesijné združenia/organizácie vytvoria spoločnú pôdu pre diskusiu o priebežných výsledkov trhových analýz formou predkonzultácií. Tento prístup doposiaľ nebol v regulačnej praxi Úradu nikdy zavedený, pričom sa ukazuje, že práve vzájomná komunikácia s regulovanými subjektmi v procese tvorby trhovej analýzy je kľúčovým momentom pre správne nastavené regulačné povinnosti.

Hlavné prínosy projektu
Prispôsobenie a optimalizácia politík na nový regulačný rámec zabezpečia dostatočnú dostupnosť pripojenia k rýchlemu internetu a požadovanú adresnosť elektronických komunikačných služieb smerom na odberateľov týchto služieb, a to s dopadom na všetky regióny Slovenska, sociálnu a ekonomickú infraštruktúru SR. Národný projekt je tematicky zameraný na zabezpečenie rastu informačnej spoločnosti prostredníctvom vytvárania optimálneho trhového prostredia, v ktorom telekomunikační operátori poskytujú digitálne služby koncovým užívateľom. Aktivity národného projektu zamerané na kľúčové analýzy regulovaného prostredia sú základným predpokladom pre zvýšenie konkurencieschopnosti telekomunikačných podnikov, kvality a dostupnosti digitálnych služieb pre všetkých občanov a podnikateľov. Analýza regulovaného trhu resp. trhov slúži ako bázický dokument pre rozhodovanie Úradu o tom, na ktorom trhu a v akom rozsahu sa telekomunikačným operátorom uložia regulačné povinnosti.

Očakávané výsledky projektu:
Koncepčné nasmerovanie budovania a zdieľania komunikačnej infraštruktúry potrebnej na fungovanie vysokokapacitných sietí;
Efektívna regulácia trhov elektronických komunikácií podľa Odporúčania Európskej komisie z roku 2020, Rozhodnutia Regulačného úradu a vhodné nastavenie regulačných povinností;
Nastavenie technických a ekonomických parametrov pre univerzálnu službu elektronických komunikácií a spôsob uposkytovania univerzálnej služby je všetkých spotrebiteľov v SR.

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Budovanie nástrojov pre poskytovanie kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2022 - december 2023

Hlavným cieľom plánovaného národného projektu je podporiť reformné procesy v zdravotníctve a to pre oblasť zabezpečenia efektivity hospodárenia, zlepšovanie výkonnosti a produktivity a zvyšovania kvality pri realizácii širokého portfólia politík vykonaním radu procesno – organizačných opatrení na úrovni služobného úradu MZ SR, ktorý zabezpečuje výkon činností nositeľa verejnej moci a pre oblasť prostredia IS/IT v rámci digitalizácie služieb rezortu MZ SR.
Hlavná aktivita sa realizuje prostredníctvom podaktivít:
1.1 Realizácia vybraných optimalizačných opatrení v rámci úradu MZ SR;
1.2 Stratégia digitalizácie a bezpečnosti vrátane riešenia pilotnej výmeny zdravotníckych informácií v rámci HUB-u pre inovácie;
1.3 Realizácia vybraných optimalizačných opatrení v oblasti energetickej efektívnosti;
Projekt sa bude realizovaný v rámci celého územia SR.
Merateľné ukazovatele projktu sú:
P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov – 3
P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií – 4
P0719 Počet zavedených inovovaných procesov – 2
P0723 Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy – 4
P0892 Počet analytických a koncepčných materiálov vypracovaných za účelom podpory vzniku/rozvoja IT nástrojov vo VS – 1

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.2 – Modernizované ľudské zdroje a zvýšené kompetencie zamestnancov

Trvanie projektu: december 2021 - september 2023

Vybudovaním personálnych kapacít, technických kapacít a realizáciou vzdelávacích a komunikačných aktivít sa zásadným spôsobom zvýši odolnosť kľúčových aktérov voči rôznym formám hybridných hrozieb v relevantných doménach. Realizáciou auditu zraniteľnosti a následnými návrhmi na zmenu regulačných rámcov sa zaplnia systémové zraniteľnosti voči hybridnému pôsobeniu.
Hlavný cieľ národného projektu :
Zvýšenie odolnosti Slovenska voči pôsobeniu hybridných hrozieb pomocou realizácie komplexného súboru opatrení zahŕňajúcich optimalizáciu procesov v subjektoch VS, úpravou regulačného rámca, zvýšením kapacít a získaním nových kompetencií a zručností subjektami VS
Partnermi projektu sú:
Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
Ministerstvo obrany SR,
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
Úrad vlády SR

Projekt sa skladá z dvoch aktívít:
1. Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít VS v boji proti hybridným hrozbám
Podaktivita:
1. Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít VS v boji proti hybridným hrozbám – MV SR
2. Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít VS v boji proti hybridným hrozbám – MZVEZ SR
3. Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít VS v boji proti hybridným hrozbám – MO SR
4. Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít VS v boji proti hybridným hrozbám – ÚV SR
Vybudovaním personálnych kapacít, technických kapacít a realizáciou vzdelávacích a komunikačných aktivít sa zásadným spôsobom zvýši odolnosť kľúčových aktérov voči rôznym formám hybridných hrozieb v relevantných doménach. Realizáciou auditu zraniteľnosti a následnými návrhmi na zmenu regulačných rámcov sa zaplnia systémové zraniteľnosti voči hybridnému pôsobeniu.
Zavedenie evidence based prístupov do rozhodovacích procesov formou pravidelných analytických materiálov zvýši kvalitu a dopady prijímaných rozhodnutí a umožní aj vyhodnocovať ich účinnosť.
Dobudovaním kapacít v oblasti strategickej komunikácie kľúčových rezortov budú UOŠS schopné oveľa efektívnejšie komunikovať svoje verejné politiky, opatrenia a budovať dôveru občanov v štát a jeho inštitúcie.

2.Vytvorenie vzdelávacích cyklov a začlenenie problematiky hybridných hrozieb do kurikúl Akadémie Policajného zboru v Bratislave pre potreby Policajného zboru a verejnej správy.
Hlavné úlohy APZ pre naplnenie cieľov projektu v rámci aktivity 2 budú:
Komparatívny výskum vzdelávacích koncepcií v oblasti hybridných hrozieb v rámci vybraných krajín EÚ s následným spracovaním koncepcie vzdelávania pre podmienky SR
Vytvorenie vzdelávacieho cyklu predmetov zameraných na problematiku hybridných hrozieb a ich priradenie k akreditovaným študijným programom APZ
Vytvorenie vzdelávacích cyklov v systéme celoživotného vzdelávania pre potreby Policajného zboru a verejnej správy
Pilotné vzdelávanie v prezenčnej a online forme pre vybrané cieľové skupiny z radov VS a Policajného zboru

Projekt sa bude realizovať 22 mesiacov na území Slovenskej republiky.

Sledovanými merateľnými ukazovateľmi projektu sú:
– počet koncepčných , analytických a metodických materiálov
– počet ústredných orgánov štátnej správy ktoré získali podporu na zavedenie a/alebo posilnenie analytických jednotiek
– počet ústredných orgánov štátnej správy s novo vytvorenými a/alebo posilnenými analytickými jednotkami
– počet zavedených inovovaných procesov
– počet zamestnancov v analytických jednotkách v orgánoch štátnej správy na začiatku podpory
– počet subjektov, ktoré implpementovali inovované procesy
– počet zamestnancov, ktorí pracovali v novo zavedených a/alebo posilnených analytických jednotkách dva roky po ich vzniku
– počet osôb zapojených do vzdelávania
– počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
– počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2021 - december 2023

Slovenská republika v období rokov 2021–2026 má za úlohu zabezpečiť koordinovanú a efektívnu implementáciu reforiem a investičných projektov na základe míľnikov a cieľov ako súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií stanovených členským štátom, posúdenými zo strany EK a schválenými Radou (EÚ) v Pláne obnovy a odolnosti SR. Po ich úspešnom splnení vzniká SR nárok na úhradu nákladov zrealizovaných reforiem a investícií. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/241 ukladá členskému štátu ďalšie úlohy, ktoré musí zabezpečiť vo vzťahu k celkovej koordinácii, kontrole, auditu, monitorovaniu a hodnoteniu implementácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v SR. Plnenie uvedených úloh bude v SR inštitucionálne zabezpečené zriadením Národnej implementačnej a koordinačnej autority na základe uznesenia vlády SR č. 221/2021 z 28. apríla 2021 ako aj nasledujúceho zákonného opatrenia k mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorej funkcie bude vykonávať Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojich odborných útvarov. V systéme riadenia a kontroly mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v SR budú zapojené aj odborné útvary zodpovedné za koordináciu finančnej kontroly a výkon vládneho auditu v rezorte MF SR.

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Efektívna správa priestorových údajov a služieb


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2020 - december 2022

Národný projekt Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) adresuje problematiku zlepšenia fungovania verejnej správy vďaka efektívnemu sprístupňovaniu a využívaniu priestorových údajov a služieb. Napriek tomu, že organizácie verejnej správy vytvárajú a využívajú široké spektrum týchto údajových zdrojov, ich zdieľanie a využívanie v celospoločenskom kontexte zďaleka nedosahuje ich potenciál. Prostredníctvom projektu ESPUS sa využije a zlepší existujúci legislatívny rámec definujúci Národnú infraštruktúru priestorových informácií (INSPIRE) a prostredníctvom synergie s aktivitami elektronizácie verejnej správy (eGovernment) sa zabezpečí zvýšenie dostupnosti, kvality a využiteľnosti priestorových údajov a služieb. Na dosiahnutie efektívneho sprístupnenia a využitia tohto digitálneho priestorového obsahu a funkcionality ESPUS zabezpečí organizačno – metodický rámec zavedením efektívneho manažmentu priestorových údajov. V neposlednom rade projekt poskytne odbornú kapacitnú podporu, vrátane posilnenia zvyšovania povedomia v predmetnej oblasti.

8%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: december 2020 - november 2023

Projekt svojou realizáciou prispeje k naplneniu potrieb  cieľových skupín na Slovensku. Medzi cieľové skupiny projektu patria predovšetkým samosprávne kraje, obce a mestá, ako aj inštitúcie štátnej správy, zamestnanci VS, právnické osoby a občania. Projekt bude implementovaný v rámci celého územia Slovenska.Pre kvalitný rozvoj konceptu Smart cities na Slovensku je potrebné vypracovať základný dokument – Národná stratégia na úrovni štátnej správy a  ucelenú metodiku pre prípravu strategických materiálov na národnej, regionálnej či miestnej úrovni. Do celého systému inteligentného rastu vstupujú viaceré navzájom kooperujúce subjekty.  Z tohto dôvodu je potrebná expertná podpora – platforma pre samosprávy pri príprave a implementácií projektov ich rozvoja. Takáto spolupráca kvalitne pripraví územia Slovenska na tzv. SMART regióny.Medzi merateľné ukazovatele projektu patria – Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov (3), Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií (16) a Počet zrealizovaných informačných aktivít (10).

 

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: november 2019 - november 2023

Národný projekt predstavuje sériu aktivít s cieľom reformovať a posilniť výkon štátneho regulátora pre elektronické komunikácia a poštové služby (ako žiadateľa projektu) a tiež aj Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ako partnera projektu).

Konkrétne sa jedná o:

  • reformu procesov  Regulačného úradu v oblasti elektronizácie služieb poskytovaných Reg. úradom;
  • reformu procesov  Regulačného úradu v oblasti výkonu štátneho dohľadu;
  • nastavenie procesov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre oblasť riadenia širokopásmového internetu (broadbandu) na Slovensku;
  • optimalizáciu sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb, najmä formou komparatívnych štúdií a tvorbou ekonomických modelov potrebných na efektívnu reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb;
  • metodickými postupmi potrebnými na efektívny výkon štátneho dohľadu nad poskytovanými službami elektronických komunikácií zo strany telekomunikačných operátorov;
  • školiacimi aktivitami pre štátnych zamestnancov s cieľom aplikovať procesné a metodické inovácie do životnej praxe štátnych zamestnancov RÚ a ÚPVII.

 

 

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: máj 2019 - august 2021

Národný projekt má za cieľ zlepšiť kvalitu verejných služieb a riadenia ľudských zdrojov, zmenšiť dopady politického cyklu na personálne rozhodnutia, optimalizovať vnútorné procesy a presmerovať zdroje k základným činnostiam verejnej správy na úrovni ústrednej štátnej správy (napr. prostredníctvom nezávislých funkčných preskúmaní) v súlade s komplexnou stratégiou Reformy verejnej správy a posilňovať analytické kapacity pre rozvoj politík. Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom optimalizácie procesov Národného inšpektorátu práce (ďalej len NIP). Návrh procesov bude realizovaný štandardným  spôsobom – metodikou BPM. Za účelom pochopenia, popísania a namodelovania súčasného stavu procesov budú prebiehať stretnutia (workshopy) dodávateľa s pracovnými skupinami . Na základe týchto stretnutí (workshopov) bude namodelovaný procesný model výkonu agendy inšpekcie práce s ohľadom na metodiku BPMN 2.0. Procesný model bude namodelovaný pomocou vybraného modelovacieho nástroja, ktorý bude môcť neskôr využiť aj MPSVR SR a NIP bez potreby vynaloženia finančných prostriedkov na jeho obstaranie a údržbu. Modelovací nástroj bude zabezpečený buď vo forme open source, prípadne iným spôsobom. Súčasťou procesného modelu budú kvantitatívne a kvalitatívne dáta o jednotlivých aktivitách, resp. sekvenciách procesu, ktoré umožnia identifikovať možnosti optimalizácie procesu formou zjednodušenia, odstránenia duplicít, automatizácie, elektronizácie, resp. inej formy informatickej podpory. Na základe vyhodnotenia budú vytvorené odporúčania pre optimalizáciu procesov a zároveň bude zabezpečený transfer know-how smerom k zamestnancom formou vypracovania metodických postupov pre optimalizáciu procesov. Na základe odporúčaní pre optimalizáciu procesov bude navrhnutý budúci stav procesov výkonu agendy inšpekcie práce. Na základe metodiky ITIL a TOGAF a „best practice“ bude vypracovaný návrh riadenia kvality procesov a riadenia informačných technológií. Procesy budú na pravidelnej báze podliehať testom výkonnosti a budú neustále zlepšované po overovaní v praxi. Optimalizovaný výkon procesov NIP bude podporený inovovaným IT riešením založeným na využití existujúcich centrálnych integračných platforiem rezortu na referenčné registre (register fyzických osôb, register právnických osôb a register adries). Budú vypracované školiace materiály a na prezenčných školeniach bude zamestnancom NIP a IP vysvetlené používanie modelovacieho nástroja a metodiky modelovania procesov spolu s názornými príkladmi a cvičeniami.  Uvedenou realizáciou aktivít bude zabezpečená zvýšená efektivita činností NIP, zlepšia sa analytické kapacity na podporu plánovania a riadenia inšpekcie práce, bude optimalizovaná spolupráca a koordinácia s inými orgánmi verejnej správy (ďalej VS), bude zavedený systém riadenia a hodnotenia v rámci informačných technológií, skráti sa priemerná doba vybavovania podania v rozhodovacej činnosti, zlepšia sa analytické a metodické kapacity a v neposlednom rade sa zvýši úroveň odborných vedomostí zamestnancov na agende inšpekcie práce.

22%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: marec 2019 - marec 2023

Hlavným realizátorom projektu je ÚVZ SR, ktorý je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky. ÚVZ SR má dostatočné kapacity, aby navrhované projekty úspešne realizoval podľa navrhovaného postupu. Do projektu bude vstupovať aj partner – Národné centrum zdravotníckych informácií, pričom jeho úlohou je hlavne zabezpečiť komunikáciu s vybranými používateľmi (napríklad zdravotné poisťovne) údajov verejného zdravotníctva a vybraných služieb verejného zdravotníctva. Ciele národného projektu vyjadrujú snahu po adresovaní problémov a dosiahnutia pokroku v prioritných oblastiach. Optimalizované postupy a ich informačné technológie (ďalej len „IT“) podpora v oblasti verejného zdravotníctva budú mať pozitívny vplyv v oblasti verejného zdravotníctva, čo môže znížiť výdavky štátu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v dlhodobom horizonte.

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: september 2018 - november 2022

Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ sa zameriava na zvýšenie povedomia a uplatňovania manažérstva kvality vo verejnej správe. Jeho cieľom je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy. Zavádzať sa budú nasledovné nástroje manažérstva kvality, model CAF, model výnimočnosti EFQM a systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Pilotne bude implementovaný aj systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a samohodnotiaci nástroj kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v partnerských organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov. V rámci projektui bude aj zriadené CAF centrum, ktoré bude pre organizácie verejnej správy v rámci celého Slovenska poskytovať vzdelávaciu a poradenskú činnosť v oblasti manažérstva kvality. Cieľovú skupinu národného projektu predstavujú okrem partnerov národného projektu aj ostatné organizácie verejnej správy, samosprávne kraje, obce, mestá, organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a pod., ktoré využijú v rámci národného projektu služby novozriadeného CAF centra. Prijímateľmi/užívateľmi služieb verejnej správy, na ktorých bude mať dopad implementácia manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, budú právnické osoby a občania a to prostredníctvom kvalitnejších služieb poskytovaných zamestnancami týchto organizácií.

50%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť obyvateľstva SR


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2019 - september 2023

Zameranie národného projektu na zlepšenie systému materiálnej podpory pre riešenie krízových situácií a mimoriadnych udalostí priamo nadväzuje na priority a ciele OP EVS vybudovať proklientsky orientovanú, transparentnú verejnú správu, poskytujúcu svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie.

6%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: máj 2018 - december 2023

Cieľom projektu je vznik „Dátovej kancelárie“, ktorá bude riešiť problematiku manažmentu kvality a dostupnosti údajov verejnej správy, najmä odbornú koordináciu procesov životného cyklu dát ako zberu, čistenia a spracovania dát, a zároveň technickú prevádzku riešení a odbornú asistenciu pri využívaní moderných analytických nástrojov.

63%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Modernizácia miestnej územnej samosprávy


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: február 2018 - december 2021

Národný projekt sleduje systematické a komplexné riešenia, ktoré sa budú realizovať s prihliadnutím na dopady pre celý model miestnej územnej samosprávy na Slovensku. Cieľom projektu je zdieľanie úspešných riešení prostredníctvom príkladov dobrej praxe, zníženie rizika prijímania rozhodnutí v rozpore s platným právnym stavom, návrh efektivity výkonu originálnych a prenesených kompetencií vyplývajúci z nelegislatívnych materiálov zameraných na kompetenčné zázemie miestnej územnej samosprávy a komparácie usporiadania samosprávy s formuláciou riešení a s poznaním ich dopadov a taktiež zvýšenie medziobecnej spolupráce obcí a vytvorenie mapy partnerstva.

74%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zlepšenie kvality služieb a riadenia ľudských zdrojov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (projekt je riadne ukončený)


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.2 – Modernizované ľudské zdroje a zvýšené kompetencie zamestnancov

Trvanie projektu: január 2018 - november 2019

Cieľom národného projektu je zvýšenie kvality vzdelávania a rozvoja, hodnotenia, výberu a následnej adaptácie a stabilizácie zamestnancov regulačného úradu (RÚ) cestou aplikácie moderných prvkov personálneho riadenia. Súčasťou hlavného cieľa projektu je aj pilotná realizácia špecializovaných vzdelávacích aktivít pre vytipovaných zamestnancov RÚ. Cieľovou skupinou projektu sú odborní štátni zamestnanci regulačného úradu v počte 80 osôb, podieľajúci sa na plnení odborných úloh v oblasti elektronických komunikácii a poštových služieb. Cieľovou skupinou sú odborní zamestnanci RÚ vykonávajúci agendu štátnej regulácie a dohľadu. Cieľovou skupinou nie sú prevádzkoví a ekonomickí zamestnanci.

100%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Optimalizácia procesov vo verejnej správe


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2016 - december 2023

Cieľom projektu je zníženie administratívnej záťaže a efektívnejšie riešenia životných situácií občanov prostredníctvom optimalizácie procesov vo verejnej správe. V rámci projektu bude definovaný zoznam životných situácii a ich procesov, ktoré je potrebné optimalizovať. Tiež bude vytvorená metodika optimalizácie procesov a následne bude prebiehať analýza súčasného stavu, dizajn a implementácia procesov ako aj meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov. Súčasťou projektu je aj vyškolenie zamestnancov pri zavádzaní inovovaných foriem práce.

68%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Zavedenie spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF) (projekt je riadne ukončený)


Prioritná os 2: Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Špecifický cieľ: 2.1 – Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Trvanie projektu: júl 2017 - január 2021

Cieľom národného projektu je zavedenie a zabezpečenie kontinuálneho rozvoja takého systému manažérstva, ktorý je spôsobilý zvyšovať kvalitu a efektívnosť realizovaných činností = verejných služieb  v rámci organizácií súdnictva bez zásahu do nezávislosti súdnej moci. Cieľom projektu je zlepšiť a rozvíjať kapacity pri správe súdov, zvýšiť kvalitu a efektívnosť ich činnosti v súvislosti so zavádzaním spoločného systému hodnotenia kvality.

100%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.2 – Modernizované ľudské zdroje a zvýšené kompetencie zamestnancov

Trvanie projektu: september 2017 - august 2021

Cieľom národného projektu je vytvoriť predpoklady pre zodpovednejšie hospodárenie s verejnými financiami a rozumné nakladanie s verejným majetkom v zmysle iniciatívy projektu – Najlepší z možných svetov – hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike. V súlade s týmto cieľom sa plánuje komplexná reforma činnosti celého Najvyššieho kontrolného úradu SR, a to postupný posun od klasických typov kontroly súladu na typy výkonnostnej kontroly, čo v konečnom dôsledku prinesie lepšiu hodnotu za peniaze.

78%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu