Harmonogram výziev

Hlavným cieľom indikatívneho harmonogramu výziev je informovať potenciálnych žiadateľov o možnostiach získania nenávratného finančného príspevku na financovanie projektov  v danom kalendárnom roku.  Harmonogram výziev obsahuje informácie o oblastiach podpory, predpokladané termíny vyhlásenia jednotlivých výziev a doplňujúce informácie ako napr. finančnú sumu alokovanú na výzvu.

Indikatívny harmonogram výziev zostavuje riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa na obdobie kalendárneho roka.

S účinnosťou od 15.06.2021 sa HARMONOGRAM VÝZIEV a PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV A VYZVANÍ, IDENTIFIKÁCIA SYNERGIÍ A KOMPLEMENTARÍT zlúčili do formulára: Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní.