Logo OP-EVS

Projekt

Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti


Naplnenie projektu20%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
960 205,03
eur
Od začiatku projektu
5 rok.
4 mes.
Do ukončenia projektu
2 rok.
9 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011V576

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Špecifický cieľ:

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: marec 2019 - september 2021

Kategória projektu: Verejné služby

Prioritnou oblasťou je zabezpečenie analytickej činnosti v oblasti občianskej spoločnosti a neziskového sektora prostredníctvom systematického a cieleného zberu, sumarizácie a interpretácie relevantných dát; údajová podpora výskumných projektov a tvorba metodík. Zároveň pôjde o presadzovanie reformných riešení, opatrení a tvorbu strategických dokumentov a verejných politík založených na relevantných dátach.

Prostredníctvom:

  1. navrhovať verejnú politiku na základe, resp. s pomocou relevantných dát a analyzovať ex ante vplyv návrhov na občiansku spoločnosť a súčasne
  2. ex post overovať na aktualizovaných informáciách, aký vplyv mala prijatá verejná politika a či bol želaný výsledok dosiahnutý.

Na tvorbu adekvátnych verejných politík dlhodobo a systematicky absentujú dáta aj v oblasti neziskového sektora a informácie o stave a trendoch vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku. Bez týchto exaktných dát nie je možné navrhovať, plánovať, pripravovať, tvoriť a vyhodnocovať dlhodobé priority rozvoja, strategické dokumenty o predmetnej oblasti či tvoriť a realizovať verejné politiky participatívnou formou na zodpovedajúcej úrovni, ktorá spĺňa náročné kritériá aj národné aj medzinárodné požiadavky.

 


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 5
Aktuálna hodnota k 31.5.2021: 2
40%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%
Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 4
Aktuálna hodnota k 31.5.2021: 0
0%
-0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100%