Výročné správy

Riadiaci orgán pre OP EVS každoročne vypracuje výročnú správu o vykonávaní operačného programu (OP), ktorá hodnotí pokrok v jeho implementácii na základe finančných údajov, hodnôt merateľných ukazovateľov, kvalitatívnej analýzy stavu implementácie vo vzťahu k cieľom OP, výsledkov uskutočnených hodnotení a prijatých opatrení ako aj špecifických oblastí pre jednotlivé európske štrukturálne a investičné fondy.

 

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie