Logo OP-EVS

Projekt

Zvyšovanie efektívnosti riadenia verejných politík v oblasti kybernetickej bezpečnosti


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
723 682,73
eur
Od začiatku projektu
2 rok.
0 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
7 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011CNN5

Prijímateľ: Národný bezpečnostný úrad


Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Špecifický cieľ:

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: júl 2022 - november 2023

Kategória projektu: Fungovanie štátu

HLAVNÝ CIEĽ:
Zvyšovanie efektívnosti riadenia verejných politík vrátane zavádzania nových procesov a metodík pri implementácii kľúčových úloh v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súlade s Akčným plánom realizácie Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti 2021- 2025.

ČIASTKOVÉ CIELE:
Zvyšovanie efektívnosti riadenia verejných politík v oblasti kybernetickej bezpečnosti stabilizáciou dotknutých analytických kapacít.
Špecifikácia ekonomického modelu politík v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike.
Metodické uchopenie procesu technickej a politickej atribúcie incidentov spolu s určením zodpovedných inštitúcií a právnych mechanizmov a mechanizmov kybernetickej diplomacie.
Príprava metodiky posúdenia rizík pre aplikovanie na sektory štátu, vybrané nové technológie, služby s cieľom poznať možné bezpečnostné dopady na základné a kritické aktíva štátu, prevádzkovateľov základných služieb a občanov.
Tvorba rámca riadenia rizík v kybernetickej bezpečnosti upotrebiteľného pre prevádzkovateľov základných služieb, systematické a kontinuálne riadenie rizík kybernetickej bezpečnosti v jednotlivých sektoroch na riadne zabezpečenie implementácie bezpečnostných opatrení.
Návrh národného  indexu pravidelného merania stavu kybernetickej bezpečnosti a pravidelné vyhodnocovanie s cieľom získať reálny a aktuálny prehľad a informáciu o trendoch a stave kybernetickej bezpečnosti na národnej úrovni.
Príprava novelizácie vyhlášok vychádzajúcich zo zákona č.69/2018 o kybernetickej bezpečnosti v závislosti od dostupnosti   schválenej EÚ legislatívy (k identifikačným kritériám prevádzkovanej služby alebo pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a k podrobnostiam hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov).


Odpočet projektu