Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: apríl 2017 - apríl 2020

Cieľom projektu je posilnenie spolupráce a vzájomného dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami v procese tvorby verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a navrhnutie inovácie existujúcich mechanizmov vo verejnej správe v záujme zefektívnenia vstupu verejnosti do tvorby verejných politík.

39%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Dopytovo-orientované projekty – Občianska informovanosť a participácia


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: apríl 2018 - február 2021

Zoznam projektov:

OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – celé územie SR

 • Zvyšovanie občianskej informovanosti a participácie pri strážení finančného zdravia samospráv, ako aj kvality a efektívnosti v školstve, zdravotníctve a doprave
 • Národná platforma pre podporu nemotorovej dopravy
 • Podpora angažovanosti občanov a otvorenosti miestnych samospráv
 • Ekonomické nástroje efektívneho riadenia neziskových organizácií
 • Občianska participácia na lokálnej úrovni
 • Kľúč k domovu
 • Zefektívnenie rozhodovania orgánov štátnej správy pri ochrane životného prostredia
 • Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti
 • Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0
 • Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry
 • Zelená zeleni
 • Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl
 • Budovanie siete pre podporu sestier SR s cieľom ich stabilizácie a zlepšenia podmienok pre výkon povolania (národná úroveň)

OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – Menej rozvinutý región SR

 • Spoločnosť bez bariér
 • Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni
 • Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK
 • Vidiecka mládež v regióne
 • Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných
 • Spoločne za lepšiu verejnú environmentálnu politiku
 • Aktívni Bojničania pre rozvoj svojho mesta
 • Dátové mesto pre participatívne územné plánovanie (transparentné – výkonné – vnímavé)
 • Schola ludus 21 – Koncepcia prepájania formálneho vzdelávacieho systému s prvkami neformálneho vzdelávania
 • Verejné priestory naživo
 • Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny
 • Spotrebiteľské právne centrum – semináre pre spotrebiteľov
 • Rozvinutá občianska participácia a efektívna verejná správa v Rajeckom regióne

OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – Rozvinutejší región SR

 • Migračný kompas

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Dopytovo-orientované projekty – Tvorba lepšej verejnej politiky


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: apríl 2018 - február 2021

Zoznam projektov:

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – celé územie SR

 • Dobré mestské klimatické politiky
 • Lepšie riešenia eGovernmentu v SR
 • Rovnosť vo verejnej správe: Prístup žien do vrcholových funkcií
 • Tvorbou lepšej verejnej politiky ku komplexnej zmene školstva – To dá rozum
 • „Naplnenie práva dieťaťa na kontakt s rodinou a naplnenie potreby blízkej osoby v prostredí náhradnej starostlivosti na Slovensku.“
 • Ombudspot pomáha zlepšovať systém ochrany spotrebiteľov v rámci SR.
 • Optimalizácia procesu poskytovania vybraných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku
 • Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých
 • Politiky zamestnanosti
 • Zlepšenie kvality stratégií regionálneho rozvoja
 • Odvetvové štandardy pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve
 • Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže.
 • Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých
 • Zvyšovanie kapacít a pripravenosti verejnej správy na hybridné hrozby
 • Rozvoj kvality dlhodobej starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých v SR, v kontexte riadenia rizika pokračujúceho zhoršovania zdravotného stavu (národná úroveň)
 • PreOvzdušieSK

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – menej rozvinutý región SR

 • Efektívna environmentálna politika v regióne
 • Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov
 • Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni
 • Zefektívnenie verejných politík s dopadom na predprimárne vzdelávanie sociálne znevýhodnených skupín
 • Tvorba koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova do roku 2029 v kontexte zlepšenia podmienok pre zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania v regióne
 • Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji
 • SAPIENTIA VERO HONOREM – Múdrosť, česť a pravda
 • Monitoring násilia na ženách , ako nástroj k scitlivovaniu verejnej správy
 • Efektívnosť a optimalizácia dotácií poskytovaných z rozpočtov subjektov územnej samosprávy
 • Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie
 • Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieka
 • Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja
 • Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve
 • Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve
 • Verejné politiky aktívneho starnutia na regionálnej úrovni
 • Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity
 • Optimalizácia verejných politík s dopadom na vidiek
 • Lepšia sociálna politika mesta prostredníctvom platformy SeniorSiTy
 • Nové prístupy a inovatívne nástroje na podporu rozvoja miestnej ekonomiky v znevýhodnených oblastiach SR

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – rozvinutejší región SR

 • Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu