Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: december 2020 - november 2023

Projekt je zameraný na budovanie odborných kapacít ÚSV ROS a 5 partnerov (Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický samosprávny kraj) pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík. Zabezpečuje ďalšiu etapu podpory zavádzania participácie v kontexte princípov otvoreného vládnutia a budovania dôveryhodných inštitúcií. Dôraz sa kladie na zvyšovanie miery zapájania verejnosti, profesionalizáciu zamestnancov VS, štandardizáciu postupov a optimalizáciu riadenia participatívnych procesov v previazaní na konkrétne cieľové skupiny: ústredné orgány štátnej správy, regionálna a miestna územná samospráva a ich zamestnanci, ako aj občania/verejnosť. Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ktorá sa člení na tri samostatné podaktivity: PARTICIPÁCIA A ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY, PARTICIPÁCIA A REGIONÁLNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA,
INFORMOVANIE, VZÁJOMNÉ UČENIE, PARTICIPÁCIA  A MIESTNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA.

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: apríl 2017 - august 2020

Cieľom projektu je posilnenie spolupráce a vzájomného dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami v procese tvorby verejných politík na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni a navrhnutie inovácie existujúcich mechanizmov vo verejnej správe v záujme zefektívnenia vstupu verejnosti do tvorby verejných politík.

100%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Dopytovo-orientované projekty – Občianska informovanosť a participácia


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: apríl 2018 - október 2021

Zoznam projektov:

OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – celé územie SR

 • Zvyšovanie občianskej informovanosti a participácie pri strážení finančného zdravia samospráv, ako aj kvality a efektívnosti v školstve, zdravotníctve a doprave
 • Národná platforma pre podporu nemotorovej dopravy
 • Podpora angažovanosti občanov a otvorenosti miestnych samospráv
 • Ekonomické nástroje efektívneho riadenia neziskových organizácií
 • Občianska participácia na lokálnej úrovni
 • Kľúč k domovu
 • Zefektívnenie rozhodovania orgánov štátnej správy pri ochrane životného prostredia
 • Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti
 • Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni samospráv – Odkaz pre starostu 2.0
 • Platforma ambasádorov a ambasádoriek európskej demokratickej kultúry
 • Zelená zeleni
 • Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl
 • Budovanie siete pre podporu sestier SR s cieľom ich stabilizácie a zlepšenia podmienok pre výkon povolania (národná úroveň)

OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – Menej rozvinutý región SR

 • Spoločnosť bez bariér
 • Zvyšovanie informovanosti a participácie občanov vo verejných politikách zameraných na deti a mladých ľudí na samosprávnej úrovni
 • Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK
 • Vidiecka mládež v regióne
 • Zvýšenie občianskej informovanosti a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných
 • Spoločne za lepšiu verejnú environmentálnu politiku
 • Aktívni Bojničania pre rozvoj svojho mesta
 • Dátové mesto pre participatívne územné plánovanie (transparentné – výkonné – vnímavé)
 • Schola ludus 21 – Koncepcia prepájania formálneho vzdelávacieho systému s prvkami neformálneho vzdelávania
 • Verejné priestory naživo
 • Vytvorenie medzisektorovej platformy pre zlepšenie miestnych a regionálnych politík pre rodiny
 • Rozvinutá občianska participácia a efektívna verejná správa v Rajeckom regióne
 • Chceme byť informovaní
 • Participácia ako kľúč k modernej verejnej správe
 • Verejnosť pomáha samospráve vytvárať klimaticky bezpečenejšie Košice
 • ENPAUS (energia – participácia – úspory)
 • Otvorené dáta v regiónoch Slovenska
 • TAVES – tlačová agentúra verejnej správy
 • Zvýšenie informovanosti občanov o zverejňovaní informácií o verejných obstarávaniach, uzatvorených zmluvách a ich realizácii obcami a mestami Trnavského samosprávneho kraja
 • Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky
 • Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy
 • Prešovská participatívna platforma
 • Never všetkému, čo je na webe (Iniciatíva neformálneho vzdelávania študentov v oblasti občianskej gramotnosti)
 • Podpora sieťovania rómskych občianskych aktivistov v rámci lokálnych komunít regiónu Gemer-Malohont-Novohrad
 • Šamorínčan – informovaný a angažovaný občan, ktorého baví žiť v regióne

OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA – Rozvinutejší región SR

 • Migračný kompas

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Dopytovo-orientované projekty – Tvorba lepšej verejnej politiky


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: apríl 2018 - október 2021

Zoznam projektov:

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – celé územie SR

 • Dobré mestské klimatické politiky
 • Lepšie riešenia eGovernmentu v SR
 • Rovnosť vo verejnej správe: Prístup žien do vrcholových funkcií
 • Tvorbou lepšej verejnej politiky ku komplexnej zmene školstva – To dá rozum.
 • „Naplnenie práva dieťaťa na kontakt s rodinou a naplnenie potreby blízkej osoby v prostredí náhradnej starostlivosti na Slovensku.“
 • Ombudspot pomáha zlepšovať systém ochrany spotrebiteľov v rámci SR.
 • Optimalizácia procesu poskytovania vybraných sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku
 • Tvoríme modernú politiku vzdelávania dospelých
 • Politiky zamestnanosti
 • Zlepšenie kvality stratégií regionálneho rozvoja
 • Odvetvové štandardy pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve
 • Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže.
 • Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých
 • Zvyšovanie kapacít a pripravenosti verejnej správy na hybridné hrozby
 • Rozvoj kvality dlhodobej starostlivosti o vážne a dlhodobo chorých v SR, v kontexte riadenia rizika pokračujúceho zhoršovania zdravotného stavu (národná úroveň)
 • PreOvzdušieSK

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – menej rozvinutý región SR

 • Efektívna environmentálna politika v regióne
 • Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov
 • Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni
 • Zefektívnenie verejných politík s dopadom na predprimárne vzdelávanie sociálne znevýhodnených skupín
 • Tvorba koncepcie regionálnej výchovy a vzdelávania Horného Liptova do roku 2029 v kontexte zlepšenia podmienok pre zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania v regióne
 • Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji
 • SAPIENTIA VERO HONOREM – Múdrosť, česť a pravda
 • Monitoring násilia na ženách, ako nástroj k scitlivovaniu verejnej správy
 • Efektívnosť a optimalizácia dotácií poskytovaných z rozpočtov subjektov územnej samosprávy
 • Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie
 • Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieka
 • Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja
 • Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve
 • Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov verejnej správy v členských obciach Miestnych akčných skupín Strážovské vrchy, Naše Považie a Inovec
 • Verejné politiky aktívneho starnutia na regionálnej úrovni
 • Lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity
 • Optimalizácia verejných politík s dopadom na vidiek
 • Lepšia sociálna politika mesta prostredníctvom platformy SeniorSiTy
 • Nové prístupy a inovatívne nástroje na podporu rozvoja miestnej ekonomiky v znevýhodnených oblastiach SR
 • Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska
 • Verejná politika a prostredie sociálneho podnikania v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica
 • PRÁCA HODNOTOU
 • Udržateľná regionálna inovačná politika samosprávnych krajov
 • Proces deinštitucionalizácie a kvality sociálnych služieb v Senici
 • Projekt pre politiky Integrovaného manažmentu krajiny v súvislosti voda-pôda-potraviny-energia-klíma
 • Od energetickej závislosti k sebestačnosti: tvorba udržateľnej energetickej politiky vo vidieckych regiónoch
 • Smart koncepty v manažmente miestneho a regionálneho rozvoja
 • Zlepšenie vymožiteľnosti práva v oblasti ochrany zvierat
 • ZDRAVÍ spoluŽIACI – Lepšia politika verejného zdravia deti a mládeže
 • Efektívne regióny
 • Zvýšenie efektívnosti výstavby nájomného bývania v Žilinskom samosprávnom kraji
 • Výpočet Social Progress Index pre tvorbu lepších verejných politík v Trnavskom samosprávnom kraji
 • Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy
 • Lepšie verejné politiky pre bývanie marginalizovaných rómskych komunít

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – rozvinutejší región SR

 • Skvalitnenie systémov a optimalizácia procesov povoľovania novej výstavby v Bratislave

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu