Logo OP-EVS

Projekt

Nové prístupy k regulácii elektronických komunikácií


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
1 394 929,53
eur
Od začiatku projektu
2 rok.
1 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
7 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011CKV6

Prijímateľ: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb


Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Špecifický cieľ:

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: jún 2022 - november 2023

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) je národným regulačným orgánom pre oblasť elektronických komunikácií a poštových služieb a jeho činnosť smeruje predovšetkým k napĺňaniu cieľov Digitálneho kompasu EÚ, ktorého víziou je do roku 2030 zabezpečiť občanom a socio-ekonomickým subjektom Únie konektivitu k ultrarýchlemu internetu.

Cieľom projektu je predstaviť inovované prístupy k regulácii elektronických komunikácií v intenciách nového zákona o elektronických komunikáciách. Predmetom projektu je najmä optimalizácia existujúceho regulačného rámca, vypracovanie nových metodík a postupov regulácie a posilnenie odborných kompetencií v oblasti regulácie elektronických komunikácií. V projekte sa zadefinuje nový prístup k regulovaniu trhov elektronických komunikácií a to tým, že sa vytvorí otvorená platforma pre komunikáciu s dotknutými trhovými subjektmi (t.j. telekomunikačnými operátormi). Úrad, Občianske združenie Fórum pre komunikačné technológie, členmi ktorého sú najväčší slovenskí telekomunikační operátori a ostatné profesijné združenia/organizácie vytvoria spoločnú pôdu pre diskusiu o priebežných výsledkov trhových analýz formou predkonzultácií. Tento prístup doposiaľ nebol v regulačnej praxi Úradu nikdy zavedený, pričom sa ukazuje, že práve vzájomná komunikácia s regulovanými subjektmi v procese tvorby trhovej analýzy je kľúčovým momentom pre správne nastavené regulačné povinnosti.

Hlavné prínosy projektu
Prispôsobenie a optimalizácia politík na nový regulačný rámec zabezpečia dostatočnú dostupnosť pripojenia k rýchlemu internetu a požadovanú adresnosť elektronických komunikačných služieb smerom na odberateľov týchto služieb, a to s dopadom na všetky regióny Slovenska, sociálnu a ekonomickú infraštruktúru SR. Národný projekt je tematicky zameraný na zabezpečenie rastu informačnej spoločnosti prostredníctvom vytvárania optimálneho trhového prostredia, v ktorom telekomunikační operátori poskytujú digitálne služby koncovým užívateľom. Aktivity národného projektu zamerané na kľúčové analýzy regulovaného prostredia sú základným predpokladom pre zvýšenie konkurencieschopnosti telekomunikačných podnikov, kvality a dostupnosti digitálnych služieb pre všetkých občanov a podnikateľov. Analýza regulovaného trhu resp. trhov slúži ako bázický dokument pre rozhodovanie Úradu o tom, na ktorom trhu a v akom rozsahu sa telekomunikačným operátorom uložia regulačné povinnosti.

Očakávané výsledky projektu:
Koncepčné nasmerovanie budovania a zdieľania komunikačnej infraštruktúry potrebnej na fungovanie vysokokapacitných sietí;
Efektívna regulácia trhov elektronických komunikácií podľa Odporúčania Európskej komisie z roku 2020, Rozhodnutia Regulačného úradu a vhodné nastavenie regulačných povinností;
Nastavenie technických a ekonomických parametrov pre univerzálnu službu elektronických komunikácií a spôsob uposkytovania univerzálnej služby je všetkých spotrebiteľov v SR.


Odpočet projektu