Informovanie a komunikácia

Úlohou komunikačnej stratégie pre operačný program Efektívna verejná správa je nastaviť proces poskytovania informácií o možnostiach čerpania nenávratného finančného príspevku pre potenciálnych žiadateľov, žiadateľov a prijímateľov, zvyšovať povedomie verejnosti o pomoci a úlohe Európskej únie, informovať o dosiahnutých výsledkoch a dopadoch operačného programu na národnej a regionálnej úrovni.

Dokumenty na stiahnutie