Monitorovací výbor pre OP EVS

Úlohou Monitorovacieho výboru je preskúmať vykonávanie OP EVS a pokrok dosiahnutý pri plnení jeho cieľov. Pri tomto zohľadňuje finančné údaje, spoločné a špecifické ukazovatele výsledkov a výstupov týkajúce sa OP EVS, vrátane zmien v hodnotách ukazovateľov výsledkov, resp. výstupov a pokroku pri plnení kvantifikovaných cieľových hodnôt a čiastkových cieľov ukazovateľov vybraných do výkonnostného rámca a podľa potreby výsledky kvalitatívnych analýz. Výbor skúma všetky otázky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť OP EVS vrátane záverov z preskúmania výkonnosti.

 

Dokumenty na stiahnutie