• 1. Dopytovo orientovaná výzva pre obce a mestá z NRO
 • 2. Dopytovo orientovaná výzva pre VÚC
 • 3. Dopytovo orientované výzvy pre mimovládne organizácie
Rozbaliť všetky | Zavrieť všetky
 • 1. Ako rozpočtovať výdavky na projektového a finančného manažéra?
   

  V zmysle podmienky poskytnutia príspevku „2.5.1. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené“ sa výdavky na administratívny a riadiaci personál projektu (napr. projektový manažér, finančný manažér, asistent projektového/finančného manažéra, koordinátor projektových aktivít, manažér pre monitorovanie) a ostatný podporný personál projektu uplatňujú v rámci paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu. Uvedené  výdavky sa preto nerozpočtujú v rámci priamych mzdových výdavkov (nerozpočtujú sa v rámci skupiny 521 - mzdové výdavky). Následne, v priebehu implementácie, ich prijímateľ bude hradiť z paušálnej sadzby na ostatné výdavky projektu (v žiadostiach o platbu ich prijímateľ nebude deklarovať v rámci skupiny 521, ale bude si ich refundovať zo zdrojov ktoré mu budú uhradené v rámci v rámci skupiny 903 - paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu).

 • 2. Je možné, aby interní zamestnanci mesta boli zaradení do projektu na pozície napr. odborník - junior/odborník – senior ?
   

  Áno, je to možné. V takom prípade bude refundovaná pomerná časť mzdy zamestnanca zodpovedajúca počtu hodín odpracovaných na projekte (zamestnanec bude uvádzať v pracovnom výkaze). Projektové činnosti zamestnanca musia byť doplnené do jeho pracovnej zmluvy.

 • 3. Akým spôsobom má byť upravená dĺžka pracovného pomeru pri interných zamestnancoch ?
   

  Viď otázka č.1. Zamestnanec môže na projekte odpracovať maximálne 12 hodín denne. Tento limit však platí kumulatívne pre všetky pracovné úväzky zamestnanca (ak napr. zamestnanec pracuje aj v inej organizácii na čiastočný úväzok resp. vykonáva pre prijímateľa aj iné ako projektové činnosti, v príslušnom dni môže pre projekt maximálne vykázať len počet hodín zodpovedajúci rozdielu limitu 12 hodín a počtu hodín odpracovaných mimo projektu). RO pre OP EVS neodporúča využívať systémovo (pravidelne, denne) maximálny denný limit čistého pracovného času zamestnanca počas trvania projektu s ohľadom na to, že pre kontrolu a audit projektov (na úrovni SR ako aj EÚ) je uvedené pracovné vyťaženie zvýšeným rizikom (reálnosť vykazovania).

 • 4. Je oprávnená celková cena práce za zamestnanca ako oprávnený výdavok?
   

  Áno, oprávnený výdavok je celková cena práce (hrubá mzda a odvody zamestnávateľa).

 • 5. V podmienke poskytnutia príspevku č. 2.1.1. Oprávnený žiadateľ je napísané, že žiadateľ musí splniť jednu z nasledujúcich územných podmienok: A.) žiadateľ musí byť územne včlenený do najmenej rozvinutého okresu podľa zoznamu najmenej rozvinutých okresov v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 336/2015 Z. z.“) platného v čase vyhlásenia tejto výzvy; Ďalej v súlade s § 5, odsek 9, zákona č. 336/2015 Z. z. výbor najmenej rozvinutého okresu musí svojím rozhodnutím alebo uznesením určiť v súlade s prioritami najmenej rozvinutého okresu konkrétny jeden subjekt žiadateľa (mesto alebo obec) pre projekt v rámci tejto výzvy. Znamená to, že do tejto výzvy sa môže zapojiť iba jeden žiadateľ s partnermi z jedného najmenej rozvinutého okresu (rozhodne výbor najmenej rozvinutého okresu)? Máme postupovať tak, že vypracujeme zámer a podáme ho na okresný výbor a keď nás bude viac takýchto zoskupení so zámermi tak okresný výbor vyberie jedno zoskupenie, ktoré sa môže zapojiť do výzvy?
   

  Platí nasledovné:

  • uznesením Rady najmenej rozvinutých okresov zo dňa 28. októbra 2019 boli jednotlivé Výbory najmenej rozvinutých okresov zaviazané naplniť citovanú podmienku týkajúceho sa výberu prijímateľa a partnera/-ov pre realizáciu projektu na základe výzvy pre mestá a obce,
  • v priebehu novembra / decembra roka 2019 jednotlivé Výbory NRO určili na základe územnej dohody uzneseniami za každý okres jeden subjekt prijímateľa ako aj partnerov (rozsah výzvy je minimálne 1 a maximálne 3),
  • uzávierka výzvy je naplánovaná na 31. marca 2020,
  • pokiaľ má dôjsť k zmene v subjekte prijímateľa, resp. partnera muselo by prísť k zmene existujúceho rozhodnutia konkrétneho Výboru NRO,
  • určený žiadateľ spracováva žiadosť o poskytnutie NFP podľa požiadaviek výzvy a pre prijatie uznesenia Výboru NRO nie potrebné spracovať iný dokument.
 • 6. Musí žiadateľ uzatvoriť partnerské zmluvy so všetkými partnermi určenými príslušným výborom NRO
   

  Žiadateľ v prípade objektívnych dôvodov nemusí uzatvoriť zmluvy o partnerstve so všetkými partnermi určenými príslušným výborom NRO, musí ich uzatvoriť so všetkými z nich ktorých ako partnerov uvedie v ŽoNFP, minimálne však s jedným z parterov určených rozhodnutím príslušného výboru pre NRO.

 • 7. V prípade overenia podmienok poskytnutia príspevku 2.1.6 a 2.1.7 je postačujúca neoverená kópia uznesenia ?
   

  Áno, je postačujúca dostatočne kvalitná fotokópia, čo však nezbavuje Žiadateľa zodpovednosti za jej úplnosť, pravdivosť a správnosť. Táto skutočnosť je zakotvená v čestnom vyhlásení v časti 15 ŽoNFP, kde Žiadateľ (jeho štatutárny orgán) čestne vyhlasuje a podpisom potvrdzuje uvedené skutočnosti.

 • 8. Od kedy je možné reálne vykonávať činnosti v prospech projektu s predpokladom uznania oprávnených výdavkov ?
   

  V súlade s časovou oprávnenosťou realizácie projektu určenou  v podmienke poskytnutia príspevku 2.10.3. je žiadateľ oprávnený vykonávať projektové  činnosti  už odo dňa vyhlásenia výzvy za splnenia podmienky, že charakter daných aktivít neznesie odklad do fázy realizácie projektu po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nakoľko by týmto postupom mohlo dôjsť k negatívnemu vplyvu na realizáciu projektu z vecného hľadiska alebo z hľadiska časovej realizácie. Na splnenie tejto podmienky sa viaže aj časová oprávnenosť výdavkov do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, že nepríde k  uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo k jej účinnosti, nemá žiadateľ nárok na úhradu žiadnych takto vynaložených výdavkov. Je vždy na žiadateľovi zvážiť uvedené riziko.

 • 9. Je možné si v rozpočte uplatniť samostatnú položku na prípravu ŽoNFP ako je to uvedené v Príručke pre žiadateľa a budú takéto výdavky oprávnené ?
   

  Výdavky súvisiace s vypracovaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú klasifikované ako nepriame výdavky. Keďže na nepriame výdavky je v tejto výzve určená paušálna sadzba, nie je oprávneným výdavkom rozpočtu samostatná položka na prípravu ŽoNFP  do výšky 2000,- EUR v zmysle PpŽ.

 • 10. Je nutné v ŽoNFP popísať príspevok projektu k prierezovým témam OP EVS?
   

  Áno, žiadateľ je povinný v ŽoNFP preukázať (popísať) príspevok projektu k prierezovým témam OP EVS. Z opisu musí byť zrejmý príspevok k napĺňaniu minimálne jednej prierezovej témy OP EVS.

  Prierezové témy OP EVS sú:

  1)       zamedzenie korupcie a podpora transparentnosti,

  2)       podpora partnerstva a sociálneho dialógu prostredníctvom podpory kapacít a spolupráce VS so sociálnymi a ekonomickými partnermi a subjektmi MNO,

  3)       hodnotenie dopadov regulačných rámcov.

  Žiadateľ v ŽoNFP uvedie, ako navrhované opatrenia významne prispejú k napĺňaniu minimálne jednej vyššie uvedenej prierezovej téme OP EVS.

  Napríklad:

  Ako zavedenie nových procesov a politík do činnosti samosprávy podporí znižovanie korupcie a zvyšovanie transparentnosti ?

  Ako zavedenie nových procesov a politík do činnosti samosprávy podporí posilnenie partnerstva a sociálneho dialógu so sociálnymi a ekonomickými partnermi a subjektami MNO ?

  Ako navrhované analytické činnosti a navrhované opatrenia prispievajú k napĺňaniu prierezovej témy hodnotenie dopadov regulačných rámcov ?

  Príspevok k prierezovým témam je možné popísať v časti 7. Popis projektu, časti 8. Popis cieľovej skupiny a v časti 10.1 Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele ŽoNFP.

 • 11. Ako nastaviť dopad aktivít projektu vo vzťahu k cieľovému územiu (žiadateľ, partneri, NRO)?
   

  Vo všeobecnosti si dovoľujeme upozorniť, že výzva má charakter regionálny, vymedzený priestorom konkrétneho okresu, preto opatrenia realizované žiadateľom a partnermi v rámci oprávnenej aktivity by mali presahovať územie konkrétnej miestnej samosprávy a zároveň by mali v čo najväčšej miere podporovať medziobecnú kooperáciu municipalít v okrese. Preto mal aj výber žiadateľa a partnerov prebiehať na základe územnej dohody a projektové aktivity by mali prispievať k rozvoju a príprave celého územia okresu na programové obdobie 2021-2027.

 • 12. V prípade, že pre realizáciu aktivít projektu potrebujeme ďalšie pracovné pozície nad rámec povinných minimálnych výstupov v rozsahu určenom výzvou v podmienke poskytnutia príspevku č. 2.3.1, môžeme na to využiť aj pracovný pomer na skrátené pracovné úväzky?
   

  Áno, aj pri vytváraní pracovných pozícií podľa písmena a) Podmienky poskytnutia príspevku 2.5.1 je možné využiť kratší pracovný pomer.

 • 13. Ak by sme teda zamestnali ako Prijímateľ takýmto spôsobom 3 odborníkov každého na tretinový úväzok, koľko ucelených výstupov musíme vytvoriť pre merateľné ukazovatele P0587 a/alebo P0178 ?
   

  V tomto prípade platí, že bez ohľadu na dĺžku  pracovného pomeru pre každý aj skrátený pracovný pomer  musí byť špecifikovaný minimálne 1 ďalší ucelený výstup až do naplnenia plného pracovného pomeru na 100% (1 FTE) a to vždy samostatne  v prospech prijímateľa a/alebo partnera podľa toho v prospech, ktorého subjektu má odborník/ odborníci na uvedenej pozícii/ pozíciách pracovať . To znamená, že ak by prijímateľ plánoval 3 skrátené úväzky, spolu v rozsahu 90% plného pracovného pomeru (0,9 FTE), musí v projekte  špecifikovať aspoň 1 ďalší ucelený výstup bez ohľadu na dĺžku ich trvania.

  PRÍKLAD:

  Projekt je realizovaný v spolupráci s 1 Partnerom.

  Prijímateľ plánuje pre dosiahnutie cieľov podporiť svoju časť projektu vytvorením  1  pracovnej pozície podľa písmena a) Podmienky poskytnutia príspevku 2.5.1 na  skrátený pracovný pomer na 50% (0,5 FTE) na 12 mesiacov a súčasne Partner plánuje 2 takéto pracovné pozície aj  na skrátený pracovný pomer v celkovom rozsahu 150% (1,5 FTE) na 20 mesiacov.

  V tomto prípade Prijímateľ musí identifikovať v ŽoNFP pre aktivity/činnosti, ktoré realizuje aspoň 1 ďalší ucelený výstup a Partner pre svoje aktivity/ činnosti aspoň 2 ďalšie ucelené výstupy.

  To znamená, že spolu s povinnými pracovnými pozíciami a výstupmi by  mal

  • Prijímateľ vytvoriť celkovo 4 zamestnanecké pozície spolu na 3,5 FTE a k nim identifikovať v ŽoNFP aspoň 4 požadované ucelené výstupy pre merateľné ukazovatele P0587 a/alebo P0178.
  • Partner celkovo vytvoriť 3 zamestnanecké pozície spolu na 2,5 FTE a k nim identifikovať v ŽoNFP aspoň 3 požadované ucelené výstupy pre merateľné ukazovatele P0587 a/alebo P0178.
 • 14. V ktorej časti a akým spôsobom je potrebné uviesť výstupy/zamestnancov započítaných v rámci plánovaných merateľných ukazovateľov v časti 10. Aktivity projektu a očakávané merateľné?
   

  V časti 7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu odporúčame uviesť previazanosť aktivít projektu na jeho výsledky, ciele a merateľné ukazovatele. Je potrebné k vybraným merateľným ukazovateľom uviesť jednotlivé výstupy s počtom dokumentov, ktoré z dôvodu prehľadnosti odporúčame rozdeliť samostatne za žiadateľa a samostatne za partnera. Takisto odporúčame uviesť aj zoznam pracovných pozícií, ktoré sú započítané v rámci ukazovateľa P0913.

  PRÍKLAD:

  P0913 Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS –5 zamestnancov  žiadateľa

  UPOZORNENIE v zmysle výzvy: V prípade plánovaných 5 zamestnaneckých pozícií pre merateľný ukazovateľ P0913, je žiadateľ povinný si spolu naplánovať minimálne 5 ucelených výstupov pre merateľné ukazovatele P0587 a/alebo P0178.

  P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov - spolu 3:

  Vypísať ako napr:

  Aktualizácia PHSR

  Aktualizácia Programu odpadového hospodárstva

  Aktualizácia programu rozvoja mesta

  P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií – spolu 2:

  Vypísať ako napr:

  Vypracovanie žiadostí o dotácie, granty, NFP, projektového zámeru,

  Vypracovanie hodnotiacej správy

   

  Príklad- partner:

  P0913 Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS – 2 zamestnanci

  2 Manažéri regionálneho rozvoja- 100% úväzky

  UPOZORNENIE v zmysle výzvy: V prípade plánovaných 2 zamestnaneckých pozícií pre merateľný ukazovateľ P0913, je partner povinný si spolu naplánovať minimálne 2 ucelené výstupy pre merateľné ukazovatele P0587 a/alebo P0178.

  Vypísať ako napr:

  P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov - spolu 1:

  Aktualizácia PHSR

  P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií – spolu 1:

  Vypísať ako napr:

  Vypracovanie 1 žiadosti o dotácie, granty, NFP

 • 15. Príručka pre Žiadateľa (ďalej len príručka) sa viackrát odvoláva na - Opis projektu (príloha č. 2 príručky - formulára) , ktorú sme však nenašli vo výzve ako povinnú prílohu ŽoNFP. Máme opis projektu posielať aj ako samostatnú prílohu podľa formulára príručky alebo stačí opis, ktorý vyplníme v 7. časti ŽoNFP prostredníctvom ITMS2014+?
   

  V prípade tejto výzvy vyžaduje RO pre OP EVS len opis projektu v rámci 7. časti ŽoNFP.

  Táto časť ŽoNFP je editovateľná aj čo do rozsahu, teda nie obmedzená napr. počtom riadkov, takže nič nebráni dostatočným spôsobom opísať realizáciu projektu po jednotlivých hlavných aktivitách.

  Vzhľadom na uvedené RO pre OP EVS vyslovene neodporúča duplicitne vypracovávať a zasielať  spolu so ŽoNFP opis projektu podľa prílohy č. 2 príručky.

 • 16. Vo výzve je povinnou prílohou ŽoNFP rozpočet projektu (príloha č. 5d Príručky pre žiadateľa - formulár), v ktorom musíme rozpísať všetky položky a podpoložky spolu s príslušným komentárom. Ako máme postupovať pri vyplnení rozpočtu prostredníctvom ITMS2014+ v rámci 11. časti ŽoNFP ?
   

  V prípade vyplnenia rozpočtu v rámci 11. časti ŽoNFP v ITMS je potrebné vyplniť rozpočet projektu podľa formulára rozpočtu projektu (Príloha č. 5d Príručky pre žiadateľa) tak, že v ŽoNFP žiadateľ vyberie z číselníka oprávnených výdavkov:

  - skupinu výdavkov 521 – Mzdové výdavky a k nej vyplní jednu sumárnu podpoložku výdavku – Mzdové výdavky pre odborný personál (súčet všetkých mzdových výdavkov uvedených vo formulári rozpočtu projektu za príslušnú hlavnú aktivitu)

  - skupinu výdavkov 903 – Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1303/2013, čl. 68b) a k nej vyplní podpoložku výdavku - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1303/2013, čl. 68b) za príslušnú hlavnú aktivitu zhodne ako vo formulári rozpočtu projektu.

  Tým istým spôsobom postupujete pri vypĺňaní rozpočtu projektu pre všetky hlavné aktivity žiadateľa/ partnera (ak relevantné).

 • 17. V povinnej prílohe ŽoNFP rozpočet (príloha č. 5d Príručky pre žiadateľa - formulár) je excelovský zošit „Rozdelenie MRR_RR“. Ako ho máme vyplniť, keď pre naše vyzvanie je oprávneným územím len menej rozvinutý región?
   

  V uvedenom zošite v stĺpci F si z nastaveného výberu zakliknete možnosť MRR a  hodnoty v tabuľke sa automaticky v relevantnom stĺpci D prepočítajú na 100%.

 • 18. V rámci podmienky 2.1.11 požadujete predloženie uzatvorenej zmluvy o partnerstve k ŽoNFP. Akým spôsobom má byť táto zmluva s partnerom vložená do ITMS2014+?
   

  Každá uzavretá zmluva o partnerstve musí byť predložená vrátane jej príloh v papierovej podobe ako príloha ŽoNFP. Musí byť uzavretá s každým partnerom samostatne. Naskenovanú Zmluvu o partnerstve je možné vložiť do ITMS2014+ ako elektronickú prílohu k podmienke „Podmienka, že žiadateľ má uzavreté zmluvy s partnermi“. Pre rýchlejšiu administráciu ŽoNFP odporúčame vložiť aj prílohu č. 3 Rozpočet projektu pre partnera ako samostatnú prílohu vo formáte excel.

 • 1. Ako správne overiť neprekročenie maximálneho limitu 150% na skupiny výdavkov 518, 112, 013, 551 v zmysle podmienky poskytnutia príspevku 2.4.1 v rozpočte pri predkladaní ŽoNFP?
   

  Pri správnom vyplnení excelovskej prílohy ŽoNFP rozpočtu podľa výzvou určeného vzoru (príloha č. 5c Príručky pre žiadateľa) vám pomôžu pri kontrole pravidla o maximálnej výške oprávnených výdavkov vložené  vzorce. Tie vás informujú o prekročení stanovenej hranice 150%  v tabuľke na konci rozpočtu „Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu“ vo štvrtom riadku „Dodávky na nepriame výdavky“. Pripomíname, že zaradenie rozpočtovej položky do nesprávnej skupiny výdavkov môže zásadne ovplyvniť správnosť výsledku.

  Keďže dodržanie limitu je podmienkou poskytnutia príspevku, odporúčame kontrole venovať maximálnu pozornosť. Vzhľadom na to, že vyššie  uvedený nástroj rozpočtu je len pomôckou a v praxi často prichádza  k nechcenému zmazaniu alebo upraveniu vzorcov, za vhodné považujeme prepočítať limit aj manuálne.

  UPOZORNENIE

  Čerpanie položiek limitu 150% (tzv. percentuálny limit) v implementácii je závislé od reálneho čerpania skupiny priamych výdavkov skupiny 521. Teda, ak reálne čerpanie rozpočtových položiek zo skupiny výdavkov 521 dosiahne po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu a po predložení záverečnej žiadosti o platbu len 80% rozpočtu, potom aj čerpanie výdavkov v percentuálnom  limite je oprávnené maximálne do výšky percentuálneho limitu (150%) z reálne vyčerpaných priamych výdavkov na mzdy oprávnených zamestnancov. Výdavky nad rámec tohto limitu posúdené ako neoprávnené a to aj  v prípade, že dané výdavky už boli zo strany poskytovateľa uhradené. Na základe uvedeného odporúčame pri  kalkulovaní rozpočtu s ohľadom na skupiny výdavkov 518, 112, 013 a 551 nevyužívať povolený 150% limit na maximum, ale ponechať si dostatočnú  rezervu.

 • 2. Ako zapracovať do ŽoNFP resp. do Opisu projektu požiadavku výzvy, aby žiadateľ predložil na jeden typ aktivity vždy jednu hlavnú aktivitu v samostatnom členení na povinné príklady a činnosti a na oprávnené voliteľné príklady a činnosti v súlade so špecifikáciami pre túto výzvu nižšie?
   

  Na vysvetlenie využijeme príklad v nadväznosti na vzor Opisu projektu pri vytváraní hlavnej aktivity na typ aktivity „Procesy, systémy a politiky“.

  Hlavné aktivity projektu Upozorňujeme, že ide len o príklad schémy pre členenie hlavnej aktivity v opise projektu na vybraný typ aktivity v zmysle výzvy a preto názov hlavnej aktivity a názvy jej časti zodpovedajú tomuto účelu
  Názov aktivity Realizácia opatrení XSK (VÚC) zameraných na podporu činností v rámci typu aktivity Procesy, systémy, politiky v rozsahu príkladov a výstupov podľa špecifikácie A,B,C,D a G .
  Popis aktivity POVINNÁ ČASŤ HLAVNEJ AKTIVITY

  A) Uplatnenie SMART princípov v podmienkach XSK samosprávneho kraja.

  ...........................

  B) Získanie kvalitných odborníkov pre analytické, metodické a manažérske pozície pre tvorbou lepších verejných politík týkajúcich XSK samosprávneho kraja.

  ...........................

  C) Lepšia verejná doprava v XSK samosprávneho kraja pomocou inovovaných procesov.

  ..............................

  VOLITEĽNÁ ČASŤ HLAVNEJ AKTIVITY

  D) Lepšie služby Trnavského samosprávneho kraja na základe optimalizácie postupov pri riešení „životných situácii“ občanov aj podnikateľských subjektov

  ............................

  G) Využitie ekonomických nástrojov pri strategickom plánovaní Trnavského samosprávneho kraja a niektorých jeho priamo riadených organizácií.

  ...................................

   

  Výstupy aktivity Výstupy aktivity podľa špecifikácie činností

  A)

  ..............................................

  B)

  .....................................................

  C)

  .....................................................

  D)

  .................................................

  G)

  ..................................................

 • 3. Existuje vzor alebo usmernenie k obsahu uznesenia zastupiteľstva potvrdzujúci finančnú spôsobilosť na financovanie projektu podľa podmienky 2.1.6.?
   

  RO pre OP EVS nevypracoval žiadny vzor ani samostatné usmernenie k takémuto uzneseniu. Pre bezpečné overenie správnosti uznesenia odporúčame v uznesení dodržať tieto zásady:

  • uznesenie smerovať ku konkrétnej žiadosti o NFP/projektu   s uvedením príslušnej výzvy (názov a kód)
  • výšku finančných prostriedkov na spolufinancovanie vyjadriť sumou (v prípade, že v čase schvaľovania uznesenia nie je ustálený rozpočet a teda ani výška požadovaného NFP, odporúčame schváliť radšej sumu s dostatočnou rezervou aj pre prípad neoprávnených výdavkov)
  • stanoviť možnosť čerpania sumy s časovým obmedzením len na realizáciou projektu (teda tento finančný záväzok musí prechádzať aj do rozpočtov VÚC v nasledujúcich rokoch).
 • 4. V prípade, že v rámci projektu sa realizuje vzdelávanie so zameraním na inovované procesy, budú sa vzdelávané osoby započítavať okrem merateľných ukazovateľov P0518 a P0547 aj do merateľných ukazovateľov P0722 a P0729?
   

  Každá vzdelávaná osoba sa započíta vždy len vo vzdelávaní podľa jeho zamerania, teda v prípade vzdelávania na inovované procesy osobu započítate len do merateľného ukazovateľa (ďalej len MU)  P0547 alebo a do MU P0518, ak školenie s certifikátom úspešne absolvujú. Pritom však platí, že osoba, ktorá sa zapojila do  vzdelávania, ktoré nie je priamo zamerané na inovované procesy (napr. zamerané na mäkké zručnosti) a  aj do vzdelávania na inovované  procesy  (dve rôzne vzdelávacie udalosti), bude započítaná  na základe jeho skutočnej   účasti na vzdelávaní podľa oboch zameraní a jeho úspešnosti  do MU 518 a P0547 ale aj do P0722 a do P0729.

  Pre úplnosť informácie uvádzame aj názov a definíciu dotknutých ukazovateľov.

  P0518 Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom)
  Počet vyškolených zamestnancov VS, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov a zároveň splnili kritérium a získali certifikát.  Za inovovaný proces považujeme proces vytvárania nových prístupov a ich následnej implementácie s cieľom vytvárať novú hodnotu pre spoločnosť.

  P0547    Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov
  Počet zamestnancov VS, ktorí sú zapojení do vzdelávacích aktivít v oblasti inovovaných procesov. Za inovovaný proces považujeme proces vytvárania nových prístupov a ich následnej implementácie s cieľom vytvárať novú hodnotu pre spoločnosť.

  P0722    Počet  úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
  Počet účastníkov vzdelávacích aktivít, ktorí úspešne absolvovali vzdelávanie. Úspešným absolventom sa rozumie každý účastník vzdelávania (frekventant), ktorý splnil stanovené podmienky úspešnosti vzdelávania (napr. úspešne absolvoval záverečnú skúšku, získal certifikát, absolvoval stanovený rozsah vzdelávania a pod.)

  P0729    Počet osôb zapojených do vzdelávania
  Počet osôb, ktoré sú zapojené do vzdelávacích aktivít v rámci projektu. Za osobu zapojenú do vzdelávacích aktivít sa rozumie  každý frekventant zapojený do vzdelávania bez ohľadu na rozsah jeho účasti alebo   splnenia podmienok pre úspešné absolvovanie vzdelávania.  Zapojené osoby sa vypočítajú ako súčet zapojených osôb do vzdelávania,  vrátane osôb, ktoré    neabsolvovali záverečnú skúšku, nezúčastnili sa záverečnej skúšky, neabsolvovali vzdelávanie v stanovenom rozsahu a pod.

 • 5. V prípade overenia podmienok poskytnutia príspevku 2.1.6 a 2.1.7 je postačujúca neoverená kópia uznesenia?
   

  Áno, je postačujúca dostatočne kvalitná fotokópia, čo však nezbavuje Žiadateľa zodpovednosti za jej úplnosť, pravdivosť a správnosť. Táto skutočnosť je zakotvená v čestnom vyhlásení v časti 15 ŽoNFP, kde Žiadateľ (jeho štatutárny orgán) čestne vyhlasuje a podpisom potvrdzuje uvedené skutočnosti.

 • 6. Od kedy je možné reálne vykonávať činnosti v prospech projektu s predpokladom uznania oprávnených výdavkov?
   

  Odpoveď:

  V súlade s časovou oprávnenosťou realizácie projektu určenou  v podmienkach poskytnutia príspevku 2.4.1 a 2.9.3 je žiadateľ oprávnený vykonávať projektové  činnosti  už odo dňa vyhlásenia výzvy (15.05.2019) za splnenia podmienky, že charakter daných aktivít neznesie odklad do fázy realizácie projektu po účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nakoľko by týmto postupom mohlo dôjsť k negatívnemu vplyvu na realizáciu projektu z vecného hľadiska alebo z hľadiska časovej realizácie.
  Na splnenie tejto podmienky sa viaže aj časová oprávnenosť výdavkov do účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, že nepríde k  uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo k jej účinnosti, nemá žiadateľ nárok na úhradu žiadnych takto vynaložených výdavkov. Je vždy na žiadateľovi zvážiť  riziko nesplnenia definovaných podmienok ako sú stanovené  vo vyzvaní v častiach 2.4.1 a 2.9.3.

 • 7. Je možné si v rozpočte uplatniť samostatnú položku na prípravu ŽoNFP ako je to uvedené v Príručke pre žiadateľa a budú takéto výdavky oprávnené?
   

  Odpoveď:

  Výdavky súvisiace s vypracovaním Žiadosti o nenávratný finančný príspevok sú klasifikované ako nepriame výdavky. Keďže na nepriame výdavky je v tejto výzve určená paušálna sadzba, nie je oprávneným výdavkom rozpočtu samostatná položka na prípravu ŽoNFP  do výšky 2000,- EUR v zmysle PpŽ.  Takéto výdavky je možné hradiť z paušálnej sadzby  v súlade s doplnením poznámky pod čiarou č. 14 výzvy.

 • 8. Sme žiadateľ, ktorý nespĺňa podmienky poskytnutia príspevku pre čerpanie tzv. doplnkovej alokácie, Majú pre nás zmeny výzvy v podmienkach 2.8.3 a 2.4.1 praktický dopad?
   

  Odpoveď:

  Nie, výpočty vašich limitov v uvedených podmienkach nie sú zmenami nijako dotknuté. Zmeny výzvy v tejto oblasti usmerňujú žiadateľov, ktorí môžu a  plánujú využiť možnosť tzv. dodatkovej alokácie.

 • 9. Ako funguje uplatnenie nároku na doplnkovú alokáciu, napr. vo výške 900 000 EUR. Mohli by ste nám vysvetliť, aký má vplyv usmernenie k výzve v podmienke poskytnutia príspevku 2.4.1 na maximálnu výšku oprávnených výdavkov skupín 518, 112, 013 a 551? A tiež v podmienke poskytnutia príspevku 2.8.3 pre výpočet hranice 10% na dodávateľsky realizované časti hlavných aktivít ? Ako vyzerajú prepočty keď sa doplnková alokácia v projekte neuplatní. Akým spôsobom je potrebné určiť výdavky do rozpočtu ŽoNFP, ak to má slúžiť ako relevantný podklad pre výpočet 35 % podielu – stačí odborný odhad, alebo je potrebný prieskum trhu?
   

  Odpoveď:

  Cieľom usmernenia je jednoznačné určenie, že oprávnené výdavky za všetky zdroje financovania (t.j. EÚ zdroj, štátny rozpočet a vlastné zdroje žiadateľa) na  dodatkovú alokáciu neovplyvňujú tieto výpočty. Inak zjednodušene povedané, nijako nezvyšujú základ pre percentuálny výpočet  maximálneho limitu na dodávateľské služby (2.4.1), ani základ pre výpočet hranice 10% určujúcu povinnosť žiadateľ pri ŽoNFP predložiť dôkaz  o začatí verejného obstarávania (2.8.3).

   

  Príklad pre 150% limit podľa PPP 2.4.1:

  Oprávnené výdavky za všetky zdroje financovania na samostatnú aktivitu pre čerpanie  celkovej doplnkovej alokácie (aj vrátane paušálu) je 900 000 EUR (A).

  Oprávnené výdavky za všetky zdroje financovania na mzdy oprávnených zamestnancov žiadateľa mimo dodatkovej doplnkovej alokácie z ostatných aktivít je 500 000 EUR (B) a k tomu prislúchajúci paušál vo výške 75 000 EUR.

  Maximálna hranica 150%  na oprávnené výdavky za všetky zdroje financovania na služby a dodávky sa vypočíta ako 500 000 x 1,5 = 750 000 EUR (C).

  COV projektu za všetky oprávnené skupiny výdavkov je teda  maximálne  A + B + C/500 000 + 750 000+ 900 000/ = 2 150 000 EUR.

  Platí, že COV za projekt môže byť v tomto prípade len rovné alebo nižšie ako 2 225 000 EUR, čo závisí od využitia maximálneho 150% limitu (750 000 EUR) na služby a výdavky.

   

  Príklad pre určenie hranice 10% podľa PPP 2.8.3:

  Celkové oprávnené výdavky (za všetky zdroje financovania) za projekt predstavujú 2 2250 000,- EUR (C), z toho je  900 000 EUR (D)  na samostatnú aktivitu  pre čerpanie doplnkovej alokácie vrátane prislúchajúcej paušálnej sadzby na nepriame výdavky.

  Hranica 10% sa vypočíta ako (C – D) x 0,1/(2 225 000 – 900 000) x 0,1= 132 500. Ak by oprávnené výdavky za všetky zdroje financovania za služby a dodávky nedosiahla 132 500,- EUR, pre dotknutú podmienku poskytnutia príspevku ohľadom začatia VO nie je žiadateľ povinný dokladovať začaté procesy VO.

  S ohľadom na, že dodávateľsky realizované hlavné aktivity alebo ich časti predstavujú v tomto príklade hodnotu 750 000,- EUR, potom žiadateľ musí predložiť v ŽoNFP identifikované pripravované VO v hodnote minimálne 262 500,- EUR (35%), ktorými zabezpečil podmienku ich začatia.

   

  Praktická rada:

  Oba limity môžete vypočítať už pri určení priamych nákladov za všetky zdroje financovania na zamestnancov (521).

  Pri 500 000,- EUR (za všetky zdroje financovania) priamych nákladov na zamestnancov (ako celkovej ceny práce) je potom:

  1. 150%..... 500 000 x 1,50 = 750 000,- EUR ako maximálny limit pre dodávateľsky realizované hlavné aktivity (k uvedenej výške mzdových výdavkov 500 000,- EUR ďalej prináleží paušálna sadzba na nepriame výdavky (902) vo výške 15% čo predstavuje 75 000,- EUR);
  2. 10%...... (500 000 + 75 000 + 750 000 ) x 0,10 = 132 500,- EUR, ako minimálna hranica pre uplatnenie podmienky poskytnutia príspevku v prípade, že dodávateľsky realizované hlavné aktivity alebo ich časti (t.j. dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb a pod.) predstavujú podľa predloženého rozpočtu rozsah 10,00% a viac z celkových oprávnených výdavkovhlavných aktivít projektu;
  3. 35%..... 750 000 x 0,35 = 262 500,- EUR ako minimálna hranica pre preukázanie identifikovaných pripravovaných VO, ktorými žiadateľ zabezpečil podmienku ich začatia;
  4. priame mzdové náklady (521) za všetky zdroje financovania a príslušnú paušálnu sadzbu (902) na samostatnú aktivitu pre čerpanie doplnkovej alokácie do výšky 1 000 000,- EUR;
  5. cestovné náhrady (512) za zamestnancov ako fyzické osoby, pokiaľ tieto nie sú realizované priamo zamestnávateľom ako právnickou osobou (v tomto prípade sa realizujú ako služba v skupine výdavkov 518) sa nepovažujú za dodávateľsky realizovanú hlavnú aktivitu alebo ich časť a predstavujú iba časť oprávnených nákladov projektu, ktorá nemá vplyv na výpočet limitu pre minimálnu hranicu pre preukázanie identifikovaných pripravovaných VO (C), pozitívne ovplyvňujú (vo finančnom vyjadrení zvyšujú hodnotu hranice, kedy nie je potrebné identifikovať VO) iba základňu pre výpočet 10% minimálnej hranice pre uplatnenie podmienky poskytnutia príspevku (B).

  Pri využití maximálneho NFP na projekt a maximálnych intenzít pre dodávateľsky realizované hlavné aktivity alebo ich časti vrátane využitia doplnkovej alokácie bude vyzerať nasledovne (pre celkové oprávnené výdavky 3 500 000,- EUR):

   

  Oprávnené výdavky za všetky zdroje financovania pre čerpanie doplnkovej alokácie (platí pre VÚC BB, PO, TN) predstavujú maximálne:             1 000 000,- EUR, z toho sú:

  • priame mzdové náklady (521) za všetky zdroje financovania vo výške 869 565,22 EUR,
  • paušálna sadzba 15% na nepriame výdavky (902) za všetky zdroje financovania vo výške 130 434,78 EUR.

   

  Oprávnené výdavky za všetky zdroje financovania pre čerpanie alokácie ostatných (povinných) hlavných aktivít povinných pre všetkých oprávnených žiadateľov predstavujú maximálne:

  2 500 000,- EUR, z toho sú:

  • priame mzdové náklady (521) za všetky zdroje financovania vo výške 943 396,24 EUR,
  • paušálna sadzba 15% na nepriame výdavky (902) za všetky zdroje financovania vo výške 141 509,43 EUR,
  • oprávnené výdavky pre realizáciu cestovných náhrad za zamestnancov a dodávateľsky realizované hlavné aktivity projektu (512, 518, 112, 013, 551) za všetky zdroje financovania vo výške 1 415 094,33 EUR.

   

  Upozorňujeme, že všetky  položky rozpočtu sú uvádzané s DPH (ak sa neuplatňuje odpočet) a ostatnými daňovými a odvodovými (zákonnými) povinnosťami žiadateľa!

  Uvedené platí aj pre položky dodávateľsky realizovaných hlavných aktivít (VO), preto objem dokladovaných VO sa započíta do požadovaného objemu 35% vrátane DPH napriek tomu, že hodnota zákazky sa odhaduje bez DPH.

  Pre zabezpečenie tejto informácie odporúčame Žiadateľovi využiť riadok 174 v časti  12 ŽoNFP, do ktorého okrem požadovaného opisu podľa vzoru uvedie aj odkaz na položku/položky, na ktoré sa viaže vrátane výšky  položky/položiek  rozpočtu jednotlivo.

   

  Pri správnom vyplnení excelovskej prílohy ŽoNFP rozpočtu podľa výzvou určeného vzoru (príloha č. 5c Príručky pre žiadateľa)  vám pomôžu pri kontrole pravidla o maximálnej výške oprávnených výdavkov vložené  vzorce. Tie vás informujú o prekročení stanovenej hranice 150%  v tabuľke na konci rozpočtu „Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu“ vo štvrtom riadku „Dodávky na nepriame výdavky“. Pripomíname, že zaradenie rozpočtovej položky do nesprávnej skupiny výdavkov môže zásadne ovplyvniť správnosť výsledku.

  Keďže dodržanie limitu je podmienkou poskytnutia príspevku, odporúčame kontrole  venovať maximálnu pozornosť. Vzhľadom na to, že vyššie  uvedený nástroj rozpočtu je len pomôckou a v praxi často prichádza  k nechcenému zmazaniu alebo upraveniu vzorcov, za vhodné považujeme prepočítať limit aj manuálne.

  UPOZORNENIE

  Čerpanie položiek limitu 150%  (tzv. percentuálny limit) v implementácii je závislé od reálneho čerpania skupiny priamych výdavkov skupiny 521. Teda, ak reálne čerpanie rozpočtových položiek zo skupiny výdavkov 521 dosiahne po ukončení realizácie hlavných aktivít projektu a po predložení záverečnej žiadosti o platbu len 80% rozpočtu, potom aj čerpanie výdavkov v percentuálnom  limite je oprávnené maximálne do výšky percentuálneho limitu (150%) z reálne vyčerpaných priamych výdavkov na mzdy oprávnených zamestnancov. Výdavky nad rámec tohto limitu posúdené ako neoprávnené a to aj  v prípade, že dané výdavky už boli zo strany poskytovateľa uhradené. Na základe uvedeného odporúčame pri  kalkulovaní rozpočtu s ohľadom na skupiny výdavkov 518, 112, 013 a 551 nevyužívať povolený 150% limit na maximum, ale ponechať si dostatočnú  rezervu.

   

  Žiadateľ má možnosť zdokladovať výšku výdavkov vo VO v rámci dodávateľsky realizovaných hlavných aktivít projektu buď zrealizovaním príslušných prieskumov trhu v súlade s požiadavkami Príručky pre žiadateľa z OP EVS alebo na základe už realizovaných (napr. vyhlásených) VO (ktoré sú v súlade s požiadavkami zákona o VO ako aj postupmi k procesu VO uvedenými v Príručke pre prijímateľa z OP EVS), kde má možnosť využiť údaje z postupu určenia predpokladanej hodnoty zákazky alebo z výsledku samotného VO (na základe predložených validných ponúk uchádzačov).

 • 10. Započítavajú sa aj priamo riadené organizácie VÚC do hodnoty merateľných ukazovateľov P0254 a P0255, ak inak splnia podmienky ich definícií?
   

  Odpoveď:

  V zmysle definície ukazovateľa sa  pod orgánom územnej samosprávy rozumejú aj organizácie v  zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC  vykonávajúce činnosti vzťahujúce sa na kompetencie vykonávané územnou samosprávou podľa príkladov činností v časti H prílohy č. 8 výzvy.  To znamená, že takáto organizácia sa započíta do oboch uvedených merateľných ukazovateľov, ak súčasne splní ostatné podmienky uvedené v definícii dotknutých ukazovateľov. V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť, že iné organizácie zriadené VÚC (napr. akciové spoločnosti, neziskové organizácie) nie sú oprávnené pre čerpanie podpory na zavedenie systémov kvality a teda aj pre započítanie sú irelevantné.

  Pre úplnosť informácie uvádzame aj názov a definíciu dotknutých ukazovateľov.

   P0254   Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia kvality

  Počet organizácií VS, ktoré na základe podpory z OP EVS zaviedli alebo udržali  systém manažérstva kvality. Za zavedenie systému manažmentu kvality sa považuje získanie alebo obnova certifikátu. Organizáciou VS sa rozumejú orgány štátnej správy, územnej a miestnej samosprávy a ostatné verejno - právne inštitúcie založené osobitným predpisom.

  P0255    Počet organizácií, ktoré získali podporu na  zavedenie systémov riadenia kvality            

  Počet organizácií VS, ktoré získali podporu v rámci OP EVS na zavedenie systémov manažérstva kvality. Organizáciou VS sa rozumejú orgány štátnej správy, územnej a miestnej samosprávy a ostatné verejno - právne inštitúcie založené osobitným predpisom.

 • 11. 11. Ako sa preukazuje zavedenie systému riadenia kvality CAF alebo EFQM vzhľadom na definíciu merateľného ukazovateľa P0254 Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia kvality, ktorý požaduje certifikát pre preukázanie zavedenia systému riadenia kvality alebo jeho obnovu.
   

  V definícii ukazovateľa je pojem certifikát a jeho získanie použité v širšom slova zmysle, preto sa za certifikát/potvrdenie  považuje preukázanie úspešného absolvovania externého hodnotenia (na základe správy z hodnotenia ) vykonaného na základe štandardných kritérií alebo podmienok pri každom z uvedených modelov.   V prípade  modelu CAF je úspešné externé hodnotenie automaticky preukázané  získaním titulu Efektívny používateľ modelu CAF, ktorý vydáva národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) a ktorý je zároveň národným korešpondentom modelu CAF. V prípade modelu výnimočnosti EFQM je to potvrdenie jedného zo stupňov výnimočnosti  organizácie,  ktoré je  oprávnený vydávať národný partner Európskej nadácie pre manažérstvo kvality v Slovenskej republike, prípadne priamo Európska nadácia pre manažérstvo kvality.

  Ak sa žiadateľ po ukončení procesu samohodnotenia rozhodne pre iný spôsob získania externého hodnotenia svojho systému riadenia kvality ako je uvedené vyššie, vyhradzuje si RO pre OP EVS právo preskúmať, či absolvovaný proces externého hodnotenia (a jeho výsledok) prebehol podľa štandardného postupu uplatňovaného u národného korešpondenta modelu CAF v Slovenskej republike alebo národného partnera EFQM.

 • 1. Je možné, aby pre naplnenie nepovinnej podmienky poskytnutia príspevku 2.1.13 Podmienka, že žiadateľ má uzavreté memorandá s neformálnymi partnermi v prípade žiadateľa a 2.2.12 Podmienka, že partner má uzavreté memorandá s neformálnymi partnermi v prípade partnera uzatvoril žiadateľ/partner memorandum tak, že za stranu spolupracujúceho subjektu memorandum podpíše iný zamestnanec subjektu a nie štatutárny orgán?
   

  V súlade s požiadavkami uvedených podmienok poskytnutia príspevku 2.1.13 Podmienka, že žiadateľ má uzavreté memorandá s neformálnymi partnermi v prípade žiadateľa a 2.2.12 Podmienka, že partner má uzavreté memorandá s neformálnymi partnermi v prípade partnera a v nadväznosti na to, že v bežnom režime (napr. v zmysle vzoru memoranda v prílohe č. 11 výzvy) nedochádza medzi zmluvnými stranami k vzniku vzájomných finančných a ani iných hmotno-právnych záväzkov, je pre Poskytovateľa dostatočné, ak memorandum na strane spolupracujúceho subjektu uzatvorí vedúci zamestnanec subjektu, ktorý v rámci svojej náplne riadi zodpovedajúce odborné zložky a útvary, a to buď v priamej pôsobnosti alebo v nadradenej týmto zložkám.

 • 2. Je možné pre účely realizácie projektu zamestnať zahraničného experta?
   

  Áno. Je však potrebné zdôvodniť jeho nevyhnutnosť pre dosiahnutie cieľov projektu. Pri určení jeho mzdového ohodnotenia je potrebné postupovať v súlade s Usmernením riadiaceho orgánu č.5 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020.

 • 3. Akým spôsobom má byť vykonaná realizácia projektu, keď je oprávneným územím pre realizáciu projektu celé územie SR (menej rozvinutý a rozvinutejší región zároveň)?
   

  V súvislosti s naplnením podmienky poskytnutia príspevku č. 2.5 Oprávnenosť miesta realizácie projektu a vysvetlením v podmienke č. 2.3.1 Podmienka, že oprávnené aktivity sú v súlade s oprávnenými aktivitami výzvy, kde je uvedené aj, že „Žiadateľ a ak sa na realizácii projektu podieľa aj partner(-i) je povinný striktne definovať oprávnené aktivity projektu definované v tejto časti výzvy tak, aby ich dopady preukázateľne smerovali do celého územia SR, kde nie je nevyhnutné preukázať priamoúmerný súlad s definovaným kľúčom pre celé územie SR, opatrením by sa ale mal mať na území SR dosiahnuť celospoločenský, celonárodný, celoštátny alebo obdobný dopad. V uvedenom ponímaní musí žiadateľ a v relevantných prípadoch aj partner/-i zabezpečiť realizáciu aktivít minimálne na úrovni každého samosprávneho kraja (vyššieho územného celku) bez ohľadu na vymedzenie cieľovej skupiny (nie je podstatné vo vzťahu ku ktorej cieľovej skupine sa aktivita realizuje) v jednotlivých sledovaných územiach (t.j. na úrovni všetkých ôsmych samosprávnych krajov).“

  To značí predpoklad, že realizácia aktivít projektu má prebiehať na participatívnom prístupe v súlade so zameraním operačného programu Efektívna verejná správa a preto je potrebné, aby bolo preukázané partnerstvo (môže byť formálne s regulárnym partnerom alebo aj neformálne na základe memoranda so spolupracujúcim subjektom) na úrovni každého definovaného (samosprávneho) kraja (t.j. za 8 vyšších územných celkov samostatne).

  Pokiaľ sa projekt realizuje v regulárnom – formálnom partnerstve, kde realizované aktivity jednotlivých partnerov sú vykonávané na území rovnakého samosprávneho kraja je možné takto realizované aktivity započítať do siete partnerov (t.j. pokiaľ realizujú projekt hlavný partner a partner je možné považovať za vykázané 1 partnerstvo, ak aj ostatný formálny partneri realizujú aktivity na území toho istého kraja ďalej sa do siete partnerov nevykazujú). V prípade, že projektové aktivity realizujú viacerí formálny partneri na odlišných územiach samosprávnych krajov je možné do siete partnerov vykázať počet partnerstiev s hlavným partnerom (t.j. ak realizujú aktivity projektu hlavný partner a 3 partneri je možné vykázať sieť 3 partnerstiev).

  Neformálne partnerstvá so spolupracujúcimi subjektmi v úrovni jednotlivých regiónov môžu byť uzatvorené s ktoroukoľvek inštitúciou alebo subjektom verejnej správy (štátne orgány, samosprávne orgány) alebo ostatnými subjektmi tvoriacimi občiansku spoločnosť (ďalšími nadáciami, občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami ako aj inými subjektmi s právnou subjektivitou vrátane podnikateľských subjektov a vrátane existujúcich preukázateľne identifikovateľných združení občanov (klubov, kancelárií, zastúpení a podobne) bez právnej subjektivity. Žiadateľ alebo/aj partner sú povinný zabezpečiť v deklaratórnom vzťahu (memorande) so spolupracujúcim subjektom rozsah spolupráce (zvyčajne najmä obojstranne informačných činností) vo vzťahu k realizovanej aktivite/-ám projektu.

  S ohľadom na pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy, resp. ostatných orgánov štátnej správy s celoúzemnou (na území celej SR) pôsobnosťou (kde mnohé realizujú vlastné národné projekty pre oblasť politík, ktoré im kompetenčne prináležia), môžu byť pre daný účel projektu tieto ako samostatná inštitúcia vykázaná iba 1-krát pre ktorýkoľvek samosprávny kraj za predpokladu, že takýto orgán nemá organizačne a fyzicky (resp. subjektmi so samostatnou právnou subjektivitou) zabezpečené lokálne zastúpenie v jednotlivých krajoch. V prípadoch, že štátny orgán disponuje zastúpeniami na územiach jednotlivých krajov môže vykonať záväzok (napr. uzatvorenie memoranda) centrálna zložka orgánu (ústredie) za podmienky, že v takomto vzťahu so spolupracujúcim subjektom sú jasne vymedzené minimálne úlohy jeho lokálnych zastúpení a kontaktné osoby ich zabezpečujúce (regionálne prislúchajúcich jednotlivým krajom podľa sídla týchto zastúpení). Zároveň je odporúčané, aby takýto štátny orgán zabezpečil aj informovanie a prijatie takýchto povinností zo strany lokálnych zastúpení.

  Účelom uvedenej podmienky, ktorá tvorí súčasť komplexného popisu realizácie oprávnenej aktivity na celom území SR, je najmä vytvorenie siete informačných partnerov na celom území SR (na základe princípu zdola na hor) tak, aby bolo možné jednoznačne preukázať dopad na celé územie SR. Túto povinnosť preukazuje žiadateľ a prípadne jeho (formálny, regulárny) partner/-i. Za účelom jednoznačného preukázania existencie informačných partnerov projektu sa odporúča uzatvoriť deklaratórny vzťah, v rámci ktorého obe strany preukážu vôľu informačne spolupracovať, resp. podporovať realizáciu riešených aktivít projektu, za daným účelom je možné využiť formu vzoru memoranda v prílohe výzvy alebo vytvoriť iný typ dohody (písomné alebo elektronické potvrdenie), ktorou bude preukázaný záväzok spolupráce oboch strán pri riešení projektu.

 • 4. Pre prijímateľa - Ako viesť účtovníctvo na projekte?
   

  V zmysle § 39 zákona o príspevku z EŠIF prijímateľ a partner, ktorí sú účtovnou jednotkou, účtujú o skutočnostiach týkajúcich sa projektu:

  • na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva;
  • v účtovných knihách podľa § 15  zákona o účtovníctve so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva.

  Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z  o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

  Prijímateľ vedie účtovné prípady týkajúce sa projektu v syntetickej ako aj v analytickej evidencii účtovníctva, aby bolo možné jednoznačne identifikovať účtovné prípady projektu. V analytickej evidencii prijímateľ účtuje aj o jednotlivých zdrojoch financovania (prostriedky EÚ, prostriedky ŠR určené na spolufinancovanie a vlastné zdroje prijímateľa - v prípade prijatia ako aj úhrady prostriedkov – týka sa poskytnutia a zúčtovania zálohovej platby). V prípade systému refundácie prijímateľ nevedie evidenciu na úrovni jednotlivých zdrojov financovania, s výnimkou prijatia finančných prostriedkov na základe žiadosti o platbu. Ak prijímateľ účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, jednotlivé účtovné zápisy sú slovne a číselne označené príslušným projektom.

 • 5. Pre prijímateľa - Ako evidovať pracovný čas zamestnanca na projekte?
   

  V zmysle §99 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie evidenciu podľa prvej vety v mieste výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca.

 • 6. Je možné zaslať opis projektu a rozpočet projektu pred odoslaním ŽoNFP na kontrolu RO pre OP EVS?
   

  RO pre OP EVS nemá kapacitu na takýto typ konzultácie. V rámci konzultácií je možné sa na RO pre OP EVS obrátiť s konkrétnymi otázkami na kontakty uvedené vo výzve alebo je možné sa prihlásiť na niektorý zo zverejnených termínov konzultácií.

 • 7. Počítajú sa roky praxe od prvého VŠ stupňa bakalár, najmä ak dotyčný študoval diaľkovo a popri tom mal odbornú prax v riadnom pracovnom pomere alebo ako SZČO alebo až od druhého stupňa (Mgr., Ing. Resp. ekvivalent)?
   

  V súlade s usmernením RO pre OP EVS č. 5 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020 časť Tabuľka 1 „Zoznam štandardizovaných projektových pozícií OP EVS a k nim prislúchajúce limity hrubej mzdy“ sú požiadavky definované v špecifikácii jednotlivých projektových pozícií definované všeobecne, z kontextu však vyplýva (napr. pre Odborný personál - OP.1 Odborník – junior), že náplňou a odbornosťou sú najmä:

  "spracovateľ odborných podkladov, koordinátor odbornej pracovnej skupiny – odborník vykonávajúci činnosti súvisiace napr. s organizáciou (v súvislosti s odbornou náplňou) a odborným vedením pracovných skupín a riadiacich výborov alebo členovia odborných skupín a výborov pre vecnú problematiku náplne projektov s využitím existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a postupov vrátane konzultačnej, resp. školiteľskej činnosti (vo vzťahu k frekventantom) alebo právnik odbornej aktivity".

  Z kontextu vyplýva, že pozícia by mala byť obsadená osobou s takou kvalifikáciou, kde pri výkone špecifických odborných činností (špecificky napr. ako právnik) je potrebné minimálne vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (Bc.). RO pre OP EVS preto odporúča, aby pri plánovaní pracovných pozícií boli zamestnanci na pozíciách odborník a expert (ak nie je uvedená požiadavka na vyššiu kvalifikáciu) práve s minimálne vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa a prax vypočítavať následne po ukončení tohto vzdelania. Zároveň sa týmto nevylučuje, že napr. pozícia odborník-junior bude obsadená osobou bez vysokoškolského vzdelania 1. stupňa, ale s nadštandardnou praxou v požadovanom odbore / oblasti presahujúcej minimálne 4 roky, ktoré zodpovedajú štúdiu vysokoškolského vzdelávania na 1. stupni.

 • 8. Ako postupovať pri vypracovaní ŽoNFP?
   

  Poskytovateľ odporúča postupovať v súlade s postupmi uvedenými v príslušnej dokumentácii vydanej Centrálnym koordinačným orgánom:

  http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/92_usmernenie-k-postupu-administracie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-cez-itms2014+.zip

  (časť http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/ )

  Zverejnené výzvy majú v rámci oprávnenosti výdavkov a aktivít svoje špecifiká, ktoré nie sú nastavením ITMS2014+ reflektované najmä v nasledujúcich oblastiach:

  A.)  V časti pre zadanie oprávnených aktivít, kde postup je popísaný v otázke č. 2 tohto FAQ – „Aké je časové hľadisko oprávnenosti výdavkov a spôsob ich nastavenia v rámci ITMS2014+?“. Zároveň si Poskytovateľ dovoľuje upozorniť, že v rámci zadania oprávnenej aktivity nemožno prideliť žiaden iný opis – tento je súčasťou Popisu projektu (časť 7 formulára ŽoNFP a prílohu č. 2 Príručky pre žiadateľa „Opis projektu“, kde sa presne popíše náplň konkrétnych aktivít).

  B.)  V rámci zadávania hodnôt pre merateľné ukazovatele je potrebné vyplniť hodnotu „0“ pre všetky ukazovatele, ktoré nie sú relevantné pre projekt.

  C.)   Postup zadania aktivity a hodnôt ukazovateľa v ITMS2014+ je uvedený v prílohe č. 3.

  D.) Pri realizácii projektu na celom území SR je potrebné oprávnené výdavky ako aj hodnoty merateľných ukazovateľov rozdeliť pre jednotlivé územia (menej rozvinutý región a rozvinutejší región) podľa vzorca (prepočtovej tabuľky) v odkaze http://www.reformuj.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-vyzvy/ .

  Príloha číslo 3 -merateľné ukazovatele ITMS

 • 9. Pre prijímateľa - Je nejaký limit pre počet hodín odpracovaných zamestnancom na projekte?
   

  Áno. Zamestnanec môže na projekte odpracovať maximálne 12 hodín denne. Tento limit však platí kumulatívne pre všetky pracovné úväzky zamestnanca (ak napr. zamestnanec pracuje v inej organizácii na plný úväzok = 8 hodín denne, na projekte môže odpracovať maximálne 4 hodiny denne). RO pre OP EVS neodporúča používať systémovo maximálny denný limit čistého pracovného času zamestnanca počas trvania projektu s ohľadom na to, že pre kontrolu a audit projektov (na úrovni SR ako aj EÚ) je uvedené pracovné vyťaženie zvýšeným rizikom na jednej strane s ohľadom na nedostatočné dodržiavanie prestávok pre oddych zamestnanca ako aj možného prekrývania/miešania vykonávania jednotlivých činností zamestnancom (t.j. oprávnených a neoprávnených pre projekt – napr. vykázaný pracovný čas pre projekt a zároveň bude zistené, že zamestnanec v uvedenom čase vystupoval pred verejným/štátnym orgánom za organizáciu v činnostiach nesúvisiacich s projektom atď.).

 • 10. Vzor príloh č. 1 VZP DOP so SZ
   
 • 11. Čo nasleduje po predložení ŽoNFP?
   

  Po uzatvorení príslušného hodnotiaceho kola nasledujú tieto procesy:

  -          administratívne overovanie,

  -          odborné hodnotenie,

  -          proces vydania rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP,

  -          proces prípravy zmluvy o NFP/uzatvorenie zmluvy.

  Vzhľadom na legislatívou definované lehoty RO pre OP EVS odhaduje pri ŽoNFP predložených v rámci prvého hodnotiaceho kola (uzávierka 21.08.2017) začiatok implementácie projektov na január 2018.

 • 12. 2.1.7 Podmienka, že žiadateľ je finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu, t.j. preukázateľné zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške určenej vo výzve - ak by sme splnenie danej podmienky preukázali výpisom z internetbankingu, je potrebné príslušný výpis podpísať štatutárom ?
   

  V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 2.1.7 Podmienka, že žiadateľ je finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu, t.j. preukázateľné zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške určenej vo výzve môže žiadateľ jej splnenie preukázať aj elektronickým výpisom bankového účtu alebo potvrdením o (príjmovej) transakcii (certifikátom) z internetbankingu, ktoré musí obsahovať identifikačné znaky banky, bankového účtu ako aj žiadateľa ako vlastníka bankového účtu (obdobne ako pri výpise účtu potvrdeného bankou). Takýto dokument/listinu (nepodpísaný fyzicky bankou) odporúča Poskytovateľ na potvrdenie jeho pravosti overiť podpisom (prípadne aj pečiatkou subjektu) štatutárnym orgánom žiadateľa.

 • 13. Môže byť zameranie projektu v rámci výziev Tvorba lepšej verejnej politiky alebo Občianska informovanosť a participácia na oblasť politík týkajúcich sa súdnictva a prokuratúry?
   

  S ohľadom na vnútornú štruktúru operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) je potrebné uviesť, že oblasť súdnictva a prokuratúry je intervenčne podporovaná z Prioritnej osi č. 2 „Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva“ a vyhlásené výzvy Tvorba lepšej verejnej politiky a Občianska informovanosť a participácia sú podporované v rámci Prioritnej osi č. 1 „Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS“, preto projekty predložené v rámci uvedených výziev nemôžu byť prioritne zamerané na oblasť súdnictva a prokuratúry, ktoré budú predmetom samostatnej výzvy z OP EVS.

 • 14. Ako postupovať pri preukazovaní predchádzajúcej mzdovej politiky pre účely nastavenia mzdovej politiky pre zamestnancov podieľajúcich sa na realizácii projektu?
   

  Odporúčame postupovať v zmysle prílohy č. 1 „Mzdová politika“ a vyplniť jej relevantnú časť (časť 1a resp. 1b) v súlade s definovanými inštrukciami.

 • 15. Aké je časové hľadisko oprávnenosti výdavkov a spôsob ich nastavenia v rámci ITMS2014+?
   

  Oprávnenými výdavkami sú výdavky, ktoré vzniknú od okamihu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP do termínu ukončenia hlavných aktivít projektu v zmysle harmonogramu aktivít projektu uvedeného v zmluve o poskytnutí NFP, resp. v prípade výdavkov na riadenie projektu ďalšie 3 mesiace od termínu ukončenia hlavných aktivít projektu – v zmysle podmienok definovaných vo výzve je doba realizácie hlavných aktivít (t.j. odborných činností na projekte, nie projektové a finančné riadenie) maximálne 24 mesiacov.

  Pre účel ITMS2014+ je potrebné trvanie hlavnej aktivity projektu pri využití maximálnej dĺžky trvania vykázať ako 27 mesiacov, kde je možné v opise projektu a v komentári rozpočtu uviesť, že trvanie realizácie odborných činností je 24 mesiacov a trvanie projektového a finančného riadenia je 27 mesiacov. Zároveň je potrebné vyhnúť sa pri tvorbe aktivít projektu v ITMS2014+ zadávaniu údajov za podporné aktivity projektu (ktoré nie sú pre projekt oprávnené!), v prípade ich aktivácie je možné že bude potrebné žiadosť o NFP v ITMS2014+ vypracovať odznova.

 • 16. Kedy je potrebné mať a doložiť podpísané memorandum o spolupráci/partnerskú zmluvu?
   

  Pred odoslaním ŽoNFP - ide o prílohy žiadosti.

 • 17. Je potrebné pre naplnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 2.1.12 Oprávnenosť vykonávaného predmetu činnosti subjektu žiadateľa a preukázanie jeho ekonomickej činnosti - predložiť originál dokumentu/listiny, resp. jej úradne overenú kópiu alebo je postačujúce predloženie klasickej fotokópie?
   

  Je postačujúce predložiť fotokópiu listiny/dokumentu. Na potvrdenie pravosti odporúčame overiť kópie (strany) takejto listiny/dokumentu podpisom (prípadne aj pečiatkou subjektu) štatutárnym orgánom žiadateľa.

 • 18. Vo formulári ŽoNFP v časti 7 „Popis projektu“ (Stručný popis projektu, Popis východiskovej situácie, Spôsob realizácie aktivít projektu, Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu, Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa) sa uvádzajú obdobné informácie ako v rámci prílohy č. 2 Príručky pre žiadateľa „Opis projektu“. Je potrebné vyplniť aj prílohu č. 2 Príručky pre žiadateľa „Opis projektu“?
   

  Príloha č. 2 Príručky pre žiadateľa „Opis projektu“ obsahuje komplexnejšie informácie o realizácii projektu vrátane grafických a tabuľkových podkladov (požadujú sa napr. tabuľkové výstupy k štruktúre administratívnych kapacít – personálna matica), ktoré môže byť problematické vložiť do elektronického formulára ŽoNFP (v ITMS2014+).

  Žiadateľ má možnosť vypracovať časť 7 formulára ŽoNFP a prílohu č. 2 Príručky pre žiadateľa „Opis projektu“ tak, že uvedie odkazy medzi uvedenými dokumentmi, t.j. nie je nevyhnutne potrebné textové časti uvádzať duplicitne aj v časti 7 formulára ŽoNFP a aj prílohe č. 2 Príručky pre žiadateľa „Opis projektu“.

  V rámci prílohy č. 2 Príručky pre žiadateľa „Opis projektu“ je potrebné vyplniť minimálne personálnu maticu, a to aj v prípade, keď budú zmluvy s konkrétnymi zamestnancami uzatvorené až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (namiesto mena a priezviska zamestnanca stačí potom uviesť len odkaz o tejto informácii).

 • 19. Je možné rozumieť správne podmienkam poskytnutia príspevku: a) oprávnenými výdavkami sú výhradne personálne náklady podľa uvedených limitov? b) ďalšie oprávnené výdavky súvisiace s projektom sa vypočítavajú ako 40% z oprávnených personálnych výdavkov? c) je možnosť uplatnenia ešte ďalšej skupiny výdavkov (ako v prípade iných výziev, napr. na riadenie projektu)? d) je v rámci výzvy povinnosť udržania vytvoreného pracovného miesta po skončení projektu?
   

  A.)  v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku výzvy - 2.4.1 „Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené“ sú oprávnené výdavky:

  521 - Mzdové výdavky, pre realizáciu oprávnených aktivít projektu, mzdové výdavky na administráciu a riadenie projektu k oprávneným aktivitám projektu;

  903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu.

  V rámci skupiny výdavkov 521 sa uvádzajú všetky mzdové výdavky na personál realizujúci odborné aktivity projektu a riadiaci personál (predovšetkým finančné a projektové riadenie) v súlade s obmedzeniami uvedenými v poznámke pod čiarou (mzdové výdavky na finančné a projektové riadenie je obmedzené maximálnou výškou 30% zo mzdových výdavkov projektu na odborné aktivity) tejto podmienky a všeobecnými podmienkami oprávnenosti pre realizáciu výdavkov danými napr. Príručkou pre žiadateľa, Usmernením RO pre OP EVS č. 5 a pod.,

  B.)  k uvedeným mzdovým výdavkom v súlade s uvedenou podmienkou poskytnutia príspevku prináleží paušálna sadzba (skupina výdavkov 903) vo výške 40 % z celkových oprávnených priamych nákladov (mzdových výdavkov) na zamestnancov (odborných a riadenie projektu) v rámci projektu;

  C.)  iné skupiny výdavkov pre projekt sú neoprávnené, zároveň je však možné z paušálnej sadzby realizovať všetky ostatné výdavky pre projekt alebo ako výdavky podporujúce činnosť subjektu žiadateľa/prijímateľa, kde sa tieto výdavky reálne Poskytovateľovi nepreukazujú (t.j. nie sú deklarované a nárokované v Žiadostiach o platbu); Z hľadiska oprávnenosti výdavkov (a prípadných obmedzení) realizovaných v rámci paušálnej sadzby odporúčame žiadateľovi postupovať v súlade s prílohou č. 7 Príručky pre žiadateľa „Príklady oprávnených a neoprávnených ostatných nákladov pre účely dopytovo – orientovaných projektov“;

  D.) podmienky poskytnutia príspevku výzvy nestanovujú žiadne pravidlá v súvislosti s udržateľnosťou pracovných miest projektu.

 • 20. Ktoré výdavky je možné zaradiť medzi reálne vykazované priame mzdové výdavky?
   

  Medzi reálne vykazované mzdové výdavky patria všetky priame mzdové výdavky na vlastných zamestnancov organizácie (pracovný pomer, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) vykonávajúcich odborné aktivity projektu ako aj výdavky na riadenie projektu (projektový, finančný manažér) s výnimkou mzdových výdavkov na zamestnancov vykonávajúcich nasledovné činnosti:

  -   právne poradenstvo (napr. spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov),

  -   publicita a informovanosť projektu,

  -   vedenie účtovníctva,

  -   vedenie agendy personalistiky a miezd,

  -   verejné obstarávanie (vrátane prieskumu trhu),

  -   obslužné činnosti (upratovanie, čistenie, rozmnožovanie materiálov a pod.),

  -   oprava a údržba majetku využívaného pre účely projektu,

  -   vedenie vozidla využívaného personálom projektu,

  -   kontrola a odborný dohľad (vrátane riadenia organizácie).

  Zamestnanci vykonávajúci vyššie uvedené činnosti budú financovaní z časti rozpočtu krytej paušálnou sadzbou na ostatné výdavky projektu (teda napr. účtovník, personalista a manažér publicity nebudú zaradení do reálne vykazovaných priamych mzdových výdavkov).

  Uvedené rozdelenie je striktne vymedzené metodickým pokynom CKO č. 6 verzia 3 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov, jeho celé znenie je k dispozícii na:

  http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/.

   

 • 21. Môže štatutár organizácie pracovať na projekte? Čo v prípade, ak nie je zamestnancom organizácie a pracuje ako dobrovoľník?
   

  Áno, štatutár môže pracovať na projekte. Ak však pracoval ako dobrovoľník a chce byť refundovaný, musí sa stať zamestnancom organizácie. Pre štatutára však platí obmedzenie - nemôže na projekte odpracovať viac ako 50 % z fondu pracovného času (riadneho, t.j. jedného plného (100%) úväzku, uvedená podmienka sa aplikuje generálne, t.j. uvedených 50% fondu pri činnosti štatutárneho orgánu RO pre OP EVS sa považuje za minimálny neoprávnený čas). RO pre OP EVS zároveň stanovil minimálne pravidlá, akým spôsobom má byť dodržané kontrolné prostredie pri vykonávaní súbežnej činnosti štatutárneho orgánu činnosti a na projekte v Príručke pre prijímateľa v časti 2.4.3 Oprávnenosť výdavkov – odsek Špecifické oblasti oprávnenosti – bod č. 2 „Personálne výdavky“.

 • 22. Je nejaký limit pre počet hodín odpracovaných zamestnancom na projekte?
   

  Áno. Zamestnanec môže na projekte odpracovať maximálne 12 hodín denne. Tento limit však platí kumulatívne pre všetky pracovné úväzky zamestnanca (ak napr. zamestnanec pracuje v inej organizácii na plný úväzok = 8 hodín denne, na projekte môže odpracovať maximálne 4 hodiny denne). RO pre OP EVS neodporúča používať systémovo maximálny denný limit čistého pracovného času zamestnanca počas trvania projektu s ohľadom na to, že pre kontrolu a audit projektov (na úrovni SR ako aj EÚ) je uvedené pracovné vyťaženie zvýšeným rizikom na jednej strane s ohľadom na nedostatočné dodržiavanie prestávok pre oddych zamestnanca ako aj možného prekrývania/miešania vykonávania jednotlivých činností zamestnancom (t.j. oprávnených a neoprávnených pre projekt – napr. vykázaný pracovný čas pre projekt a zároveň bude zistené, že zamestnanec v uvedenom čase vystupoval pred verejným/štátnym orgánom za organizáciu v činnostiach nesúvisiacich s projektom atď.).

 • 23. Existujú nejaké limity pre výšku miezd zamestnancov pracujúcich na projekte?
   

  Áno. Limity sú jednoznačne určené pre definované pracovné pozície. Sú vymedzené v Usmernení riadiaceho orgánu č.5 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020. Usmernenie je dostupné na webovom sídle OP EVS.

   

   

 • 24. Ako správne vyplniť organizačno-právnu formu žiadateľa v ITMS 2014+?
   

  ITMS 2014+ využíva na označenie organizačno-právneho postavenia subjektu klasifikáciu v zmysle štatistického registra organizácií. Ako správne vyplniť príslušný údaj preto uvádzame v prílohe č. 2 „OPP_ITMS“.

  Príloha číslo 2 - organizačno-právna forma v ITMS

 • 25. Môže jedna organizácia predložiť viac ŽoNFP?
   

  Jedna organizácia môže predložiť iba jednu ŽoNFP v rámci jednej témy výzvy počas všetkých hodnotiacich kôl, t.j. jednu ŽoNFP v rámci témy Tvorba lepších verejných politík (miesto realizácie buď rozvinutejší región, menej rozvinutý región alebo celá SR) a súčasne jednu ŽoNFP v rámci témy Občianska informovanosť a participácia  (miesto realizácie buď rozvinutejší región, menej rozvinutý región alebo celá SR). V prípade vydania rozhodnutia o neschválení ŽoNFP môže organizácia v rámci príslušnej témy opätovne podať ŽoNFP v rámci dalších hodnotiacich kôl (z hľadiska posudzovania uvedenej podmienky je postavenie organizácie ako žiadateľa/partnera rovnocenné).

 • 26. Akú prílohu vyplniť pre preukázanie oprávnenosti výdavkov (rozpočet)?
   

  V súlade s požiadavkami podmienky poskytnutia príspevku „2.4.1 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené“ je žiadateľ povinný pre preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku vyplniť najmä prílohu č. 5b Príručky pre žiadateľa - Priloha_c._5b_Rozpocet_projektu_pausalna_sadzba_dopytovo_orientované_projekty.xlsx (upozorňujeme žiadateľov, aby nevypĺňali prílohy Príručky pre žiadateľa č. 3, 5a a 6, ktoré sú určené pre iné typy výziev a projektov).

  Týmto nie sú dotknuté ďalšie povinnosti žiadateľa pri preukazovaní oprávnenosti výdavkov súvisiace napr. s analýzou predchádzajúcej mzdovej politiky atď.

 • 27. Ako preukázať splnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 2.1.10 u žiadateľa, resp. č. 2.2.10 u partnera, že subjekt žiadateľa/partnera je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu?
   

  V rámci II. hodnotiaceho kola výziev č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 „OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA - menej rozvinutý región SR“ a č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 „TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - menej rozvinutý región SR“ v znení Usmernenia č. 3 k výzvam sa uvedená podmienka, vzhľadom na charakter činností, ktoré sú predmetom projektov v rámci uvedených výziev ako aj v nadväznosti na pôsobnosť zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súvislosti so súčasnými výkladmi gestora zákona MS SR, NEUPLATŇUJE a žiadateľ a partner vo vzťahu k uvedenej podmienke ju nepreukazuje (nie je potrebné ani čestné vyhlásenie).

 • 28. Môže si novovzniknuté občianske združenie podať do uvedených výziev ŽoNFP alebo je nutné aby mala organizácia už nejakú históriu? Koľko rokov je nutné aby o.z. fungovalo?
   

  V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 2.1.12 Oprávnenosť vykonávaného predmetu činnosti subjektu žiadateľa a preukázanie jeho ekonomickej činnosti je žiadateľ povinný predložiť za účelom preukázania historickej činnosti subjektu ako žiadateľa:

  účtovnú závierku minimálne za posledné ukončené účtovné obdobie (relevantné len v prípade, ak údaje v účtovnej závierke nie sú overiteľné z registra účtovných závierok v zmysle § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Z uvedeného vyplýva, že je požadovaná taká história subjektu, aby bola preukázaná účtovnou závierkou za minimálne jedno ukončené účtovné obdobie.

  V prípadoch, keď subjekt v poslednom účtovnom období nerealizoval ekonomicky a účtovne sledovateľné aktivity, môže tento subjekt predložiť zároveň účtovné závierky predchádzajúcich období (ktoré preukazujú požadovanú skutočnosť) alebo predloží iné podklady k „nulovej“ závierke, ktorými subjekt preukáže výkon reálnej činnosti, napr. aj vykonávanej na dobrovoľníckej báze.

  Podmienka je vyhodnocovaná nepriamo (t.j. stačí predložiť zodpovedajúce podklady) a tvorí súčasť celkového obrazu o subjekte pre odborného hodnotiteľa k posúdeniu odbornej kapacity žiadateľa / partnera.

 • 29. V príručke pre žiadateľa v odseku 3.2.1 Všeobecné ustanovenia k niektorým typom výdavkov je uvedené, že oprávnená výška výdavku za vypracovanie ŽoNFP môže byť maximálne 2 000,- €, bez ohľadu na spôsob dodania (interné/externé kapacity resp. ich kombinácia). Je takýto výdavok oprávnený?
   

  Pre výzvu je uvedený výdavok za vypracovanie ŽoNFP neoprávnený, definuje to Podmienka č. 2.4.1 - výdavky projektu sú oprávnené plynie oprávnenosť výdavkov projektu najskôr v deň nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

  V súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 2.4.1 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené platí, že oprávnenými výdavkami projektu sú iba dve oprávnené skupiny výdavkov, a to skupina 521 - Mzdové výdavky, pre realizáciu oprávnených aktivít projektu, mzdové výdavky na administráciu a riadenie projektu k oprávneným aktivitám projektu a skupina 903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu.

  Príručka pre žiadateľa rieši oprávnenosť pre všetky verzie výziev/vyzvaní a konkrétnu oprávnenosť výdavkov, definitívne je stanovená pre konkrétnu výzvu práve v podmienke poskytnutia príspevku č. 2.4.1 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené.

 • 30. Vo výbere hospodárskej činnosti (5.B) sa uvádza hospodárska činnosť subjektu žiadateľa, resp. projektu / operačného programu?
   

  Hospodárska činnosť podľa NACE sa označuje pri registrácii subjektu do ITMS2014+ ako nepovinný údaj vo vzťahu k činnosti subjektu.

  Pokiaľ ide o výber hospodárskej činnosti v rámci ŽoNFP, odporúča poskytovateľ uvádzať účel vo vzťahu k projektu a operačnému programu Efektívna verejná správa, ktorý je definovaný výhradne na oblasť verejnej správy.

 • 31. V zmluve o partnerstve sa uvádza: „Článok 8 Oprávnené výdavky a povinné spolufinancovanie: Partner sa zaväzuje spolufinancovať Projekt z vlastných zdrojov v rozsahu podľa písomného Vyzvania a súčasne sa zaväzuje predložiť doklady o spolufinancovaní, ak o ich predloženie Hlavný partner požiada, a to v súlade s predpokladaným rozpočtom Projektu, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto ZoP.“ Nie je jasné, či je možné sa odvolať na znenie „návrhu“ zmluvy.
   

  V zmysle podmienky poskytnutia príspevku 2.1.11 Podmienka, že žiadateľ má uzavreté zmluvy s partnermi, musí žiadateľ pri (dobrovoľnom) uplatnení partnerstva (ktoré nie je pre projekt povinné), kde partner musí realizovať (samostatne svoju) aktivitu projektu, preukázať pre overenie splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku sa vyžaduje predloženie uzavretej zmluvy o partnerstve k ŽoNFP na základe prílohy č. 7 výzvy.

  To znamená, že ak ani po výzve na doplnenie ŽoNFP žiadateľ v určenej lehote nepredloží kompletne požadované zmluvy o partnerstve, nesplnil túto podmienku poskytnutia príspevku. Každá uzavretá zmluva o partnerstve musí byť predložená vrátane jej príloh s vymedzeným rozsahom spolupráce konkrétneho partnera v súlade s cieľom predkladaného projektu. Úpravy zmluvy o partnerstve oproti vzoru (príloha č. 7 výzvy) sú výnimočne možné, nesmú však zmeniť podstatu predmetu spolupráce a záväzky zmluvných strán vo vzťahu k cieľom projektu na základe výzvy.

  V uvedenom prípade platí, že do ŽoNFP musia byť predložené uzavreté Zmluvy o partnerstve a rovnako musí partner zdokladovať všetky podmienky poskytnutia príspevku rovnako ako žiadateľ za svoj subjekt.

 • 32. Je potrebné rozdeľovať hodnoty merateľných ukazovateľov a rozpočtových položiek v rámci formulára ŽoNFP?
   

  V prípade, ak žiadateľ vypracúva projekt v rámci výzvy zameranej na región SR (menej rozvinutý a rozvinutejší región zároveň), je potrebné pri položke „Výber programovej štruktúry“ vybrať položky pre oba regióny:

   

  314010011, 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS, menej rozvinuté regióny

  314010012, 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS, rozvinutejšie regióny

  Pri výzvach samostatne orientovaných na rozvinutejší región alebo menej rozvinutý región sa rozdeľovanie výdavkov a merateľných ukazovateľov na regióny neuplatňujeOprávnené výdavky ako aj hodnoty merateľných ukazovateľov je potrebné následne rozdeliť pre jednotlivé územia (menej rozvinutý región a rozvinutejší región) podľa vzorca (prepočtovej tabuľky) v odkaze na excelovský súbor http://www.reformuj.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-vyzvy/ (lišta rozdelenie COV_SR a rozdelenie MU_SR).

 • 33. Kto je oprávnený žiadateľ?
   

  Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty s organizačno-právnou formou (tento zoznam nie je možné rozšíriť):

  -          nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov),

  -          občianske združenie (zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov),

  -          nadácia (zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov).

 • 34. Pre prijímateľa - Môže štatutár organizácie pracovať na projekte? Čo v prípade, ak nie je zamestnancom organizácie a pracuje ako dobrovoľník?
   

  Áno, štatutár môže pracovať na projekte. Ak však pracoval ako dobrovoľník a chce byť refundovaný, musí sa stať zamestnancom organizácie. Pre štatutára však platí obmedzenie - nemôže na projekte odpracovať viac ako 50 % z fondu pracovného času (riadneho, t.j. jedného plného (100%) úväzku, uvedená podmienka sa aplikuje generálne, t.j. uvedených 50% fondu pri činnosti štatutárneho orgánu RO pre OP EVS považuje ako minimálny neoprávnený čas). RO pre OP EVS zároveň stanovil minimálne pravidlá, akým spôsobom má byť dodržané kontrolné prostredie pri vykonávaní súbežnej činnosti štatutárneho orgánu činnosti a na projekte v Príručke pre prijímateľa v časti 2.4.3 Oprávnenosť výdavkov – odsek Špecifické oblasti oprávnenosti – bod č. 2 „Personálne výdavky“.

 • 35. RO pre OP EVS upravil znenie niektorých podmienok poskytnutia príspevku v rámci výziev č. OP EVS DOP-PO1-SC1 1-2017-2 a 5. V ITMS2014+ sú tieto v pôvodnom znení. Je potrebné dokladať požadované dokumenty podľa ITMS2014+?
   

  V súvislosti s vydanými Usmerneniami č. 2 a 3 k Výzve TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - menej rozvinutý región SR  č. OP EVS DOP-PO1-SC1 1-2017-2 si dovoľuje RO pre OP EVS upozorniť, že v ITMS2014+ sú uvedené podmienky poskytnutia príspevku v zmysle prvého znenia Výzvy z 12. mája 2017. RO pre OP EVS nemenil znenie dotknutých podmienok poskytnutia príspevku z dôvodu možného vzniku problémov so Žiadosťami o NFP na strane žiadateľov.

  Platná a účinná je textová verzia v znení Usmernenia č. 1 až 3 k Výzve (tzv. konsolidovaná verzia) uvedená na webovom sídle RO pre OP EVS:

  http://www.reformuj.sk/vyzva/tvorba-lepsej-verejnej-politiky-menej-rozvinuty-region-sr/.

  Žiadateľ nemá povinnosť k zmeneným podmienkam v ITMS2014+ dokladať žiadne prílohy (resp. môže doložiť prázdny dokument) a poskytovateľ v relevantných prípadoch overí naplnenie tejto podmienky z existujúcich interakcií IS v ITMS2014+ alebo priamo z relevantných referenčných registrov. V prípade zistenia nesúladu informácii ohľadom dotknutých podmienok bude žiadateľ vyzvaný na vysvetlenie v rámci administratívneho overovania v procese konania o Žiadosti o NFP.

  V súvislosti s vydanými Usmerneniami č. 2 a 3 k Výzve OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA - menej rozvinutý región SR č. OP EVS DOP-PO1-SC1 1-2017-5 si dovoľuje RO pre OP EVS upozorniť, že v ITMS2014+ sú uvedené podmienky poskytnutia príspevku v zmysle prvého znenia Výzvy z 12. mája 2017. RO pre OP EVS nemenil znenie dotknutých podmienok poskytnutia príspevku z dôvodu možného vzniku problémov so Žiadosťami o NFP na strane žiadateľov.

  Platná a účinná je textová verzia v znení Usmernenia č. 1 až 3 k Výzve (tzv. konsolidovaná verzia) uvedená na webovom sídle RO pre OP EVS:

  http://www.reformuj.sk/vyzva/obcianska-informovanost-a-participacia-menej-rozvinuty-region-sr/.

  Žiadateľ nemá povinnosť k zmeneným podmienkam v ITMS2014+ dokladať žiadne prílohy (resp. môže doložiť prázdny dokument) a RO pre OP EVS v relevantných prípadoch overí naplnenie tejto podmienky z existujúcich interakcií IS v ITMS2014+ alebo priamo z relevantných referenčných registrov. V prípade zistenia nesúladu informácii ohľadom dotknutých podmienok bude žiadateľ vyzvaný na vysvetlenie v rámci administratívneho overovania v procese konania o Žiadosti o NFP.

 • 36. Ako sa správne vykazujú ukazovatele projektu Počet vytvorených multisektorových partnerstiev a Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík?
   

  P0888 Počet vytvorených multisektorových partnerstiev

  Definícia/metóda výpočtu:

  Počet partnerstiev, ktoré sú tvorené zástupcami minimálne dvoch rôznych sektorov (MNO, štátna správa, samospráva, súkromný podnikateľský sektor).

  Výklad: spolupráca medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami a rôznymi sektormi, napr. spolupráca medzi MNO a samosprávou, štátnou správou, podnikateľským sektorom pri vytváraní spoločných lokálnych partnerstiev s cieľom zvýšiť kvalitu verejných politík vrátane zvyšovania povedomia zamestnancov mimovládnych neziskových organizácií a samospráv o predmetných oblastiach na základe uzatvorených partnerských zmlúv, resp. memoránd o spolupráci.

  Multisektorové partnerstvo môže byť formalizované, tzn., že partnerstvo vznikne na základe zmluvného vzťahu, prípadne je založené ako právnická osoba alebo ako neformalizované (v zmysle iniciatívy, rady a podobne) s tým, že musí byť jednoznačne identifikovateľné (musí byť jasné, aké reálne subjekty dané partnerstvo zastupujú a kto ho navonok zastupuje), musí mať určený predmet, účel a spôsob pôsobenia partnerstva (napr. na základe štatútu a rokovacieho poriadku).

  Za samostatné subjekty jednotlivých sektorov možno považovať predovšetkým MNO, štát s jeho orgánmi (ministerstvá a úrady), územnú samosprávu vyšších územných celkov, miestnu územnú samosprávu (mestá a obce), podnikateľov (podnikateľské subjekty) a živnostníkov ako subjekty súkromného práva, profesijné a odborné komory a spolky a podobne.

  Príklady:

  Uzatvorený partnerský vzťah medzi:

  MNO + samosprávny kraj – 1 multisektorové partnerstvo

  MNO + ministerstvo + samosprávny kraj – 1 multisektorové partnerstvo

  V prípade, ak MNO uzatvorí partnerský vzťah so subjektmi z rozličných sektorov osobitne, výsledkom budú 2 multisektorové partnerstvá, vo vyššie uvedenom prípade to predstavuje partnerstvá MNO (ako prijímateľ) + ministerstvo a MNO (ako prijímateľ) + samosprávny kraj.

  Upozornenie: MNO č. 1 + MNO č. 2 – nepovažuje sa za multisektorové partnerstvo

  P0887 Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík

  Definícia/metóda výpočtu:

  Počet nových platforiem (tematických zoskupení MNO, príp. aj jej partnerov), ktoré vznikli za účelom zvyšovania kvality verejných politík.

  Výklad: tematické zoskupenie mimovládnych neziskových organizácií, resp. ich partnerov za účelom zvyšovania kvality verejných politík na základe uzatvorených vzťahov o spolupráci.

  Platforma môže byť formalizovaná, tzn., že vznikne na základe zmluvného vzťahu, prípadne je založená ako právnická osoba (subjekt MNO) alebo ako neformalizovaná (v zmysle iniciatívy, rady a podobne) s tým, že musí byť jednoznačne identifikovateľná (musí byť jasné, aké reálne subjekty MNO danú platformu zastupujú a kto ju navonok zastupuje), musí mať určený predmet, účel a spôsob pôsobenia platformy (napr. na základe štatútu a rokovacieho poriadku).

  Príklady:

  Uzatvorený vzťah o spolupráci v rámci 1 tematického zamerania medzi:

  MNO č. 1 + MNO č. 2 – 1 novovzniknutá platforma

  MNO č. 1 + MNO č. 2 + neformálny partner MNO  – 1 novovzniknutá platforma

  V prípade, ak MNO vytvorí samostatné platformy s rozličnými subjektmi MNO prípadne s ich partnermi, je možné tieto vykázať ako samostatné entity, vo vyššie uvedenom prípade to predstavujú platformy MNO č. 1 (ako prijímateľ) + MNO č. 2 a MNO č. 1 (ako prijímateľ) + neformálny partner MNO.

  Upozornenie: MNO + samosprávny kraj – nepovažuje sa za platformu

                           MNO + ministerstvo + samosprávny kraj– nepovažuje sa za platformu

 • 37. Aplikujú sa nejaké zjednodušenia preukazovania podmienok poskytnutia príspevku v rámci ŽoNFP v dotknutých výzvach?
   

  RO pre OP EVS aplikuje prostredníctvom Usmernení č. 2 a 3 v rámci II. hodnotiaceho kola výzviev č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 „OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA - menej rozvinutý región SR“ a č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 „TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY - menej rozvinutý región SR“ nasledujúce zjednodušenia:

  a.)  žiadateľom/partnerom sa nepreukazuje podmienka poskytnutia príspevku č. 2.1.2 a 2.2.2 „Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom na daniach“;

  b.)  žiadateľom/partnerom sa nepreukazuje časť podmienky poskytnutia príspevku č. 2.1.5 a 2.2.5 „Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov ES, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“ týkajúcej sa žiadateľa ako právnickej osoby (t.j. nie je potrebné predkladať výpis z registra trestov právnických osôb);

  c.)  žiadateľom/partnerom sa nepreukazuje podmienka poskytnutia príspevku č. 2.1.6 a 2.2.6 „Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii“;

  d.)  žiadateľom/partnerom sa nepreukazuje podmienka poskytnutia príspevku č. 2.8.1 „Neporušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania žiadateľom a partnerom“.

 • 38. Pre prijímateľ - Ako sa správne vykazujú ukazovatele projektu Počet vytvorených multisektorových partnerstiev a Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík?
   

  0888 Počet vytvorených multisektorových partnerstiev

  Definícia/metóda výpočtu:

  Počet partnerstiev, ktoré sú tvorené zástupcami minimálne dvoch rôznych sektorov (MNO, štátna správa, samospráva, súkromný podnikateľský sektor).

  Výklad: spolupráca medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami a rôznymi sektormi, napr. spolupráca medzi MNO a samosprávou, štátnou správou, podnikateľským sektorom pri vytváraní spoločných lokálnych partnerstiev s cieľom zvýšiť kvalitu verejných politík vrátane zvyšovania povedomia zamestnancov mimovládnych neziskových organizácií a samospráv o predmetných oblastiach na základe uzatvorených partnerských zmlúv, resp. memoránd o spolupráci.

  Multisektorové partnerstvo môže byť formalizované, tzn., že partnerstvo vznikne na základe zmluvného vzťahu, prípadne je založené ako právnická osoba alebo ako neformalizované (v zmysle iniciatívy, rady a podobne) s tým, že musí byť jednoznačne identifikovateľné (musí byť jasné, aké reálne subjekty dané partnerstvo zastupujú a kto ho navonok zastupuje), musí mať určený predmet, účel a spôsob pôsobenia partnerstva (napr. na základe štatútu a rokovacieho poriadku).

  Za samostatné subjekty jednotlivých sektorov možno chápať predovšetkým MNO, štát s jeho orgánmi (ministerstvá a úrady), územnú samosprávu vyšších územných celkov, miestnu územnú samosprávu (mestá a obce), podnikateľov (podnikateľské subjekty) a živnostníkov ako subjekty súkromného práva, profesijné a odborné komory a spolky a podobne.

  Príklady:

  Uzatvorený partnerský vzťah medzi:

  MNO + samosprávny kraj – 1 multisektorové partnerstvo

  MNO + ministerstvo + samosprávny kraj – 1 multisektorové partnerstvo

  V prípade, ak MNO uzatvorí partnerský vzťah so subjektmi z rozličných sektorov osobitne, výsledkom budú 2 multisektorové partnerstvá, vo vyššie uvedenom prípade to predstavuje partnerstvá MNO (ako prijímateľ) + ministerstvo a MNO (ako prijímateľ) + samosprávny kraj.

  Upozornenie: MNO č. 1 + MNO č. 2 – nepovažuje sa za multisektorové partnerstvo

  P0887 Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík

  Definícia/metóda výpočtu:

  Počet nových platforiem (tematických zoskupení MNO, príp. aj jej partnerov), ktoré vznikli za účelom zvyšovania kvality verejných politík.

  Výklad: tematické zoskupenie mimovládnych neziskových organizácií, resp. ich partnerov za účelom zvyšovania kvality verejných politík na základe uzatvorených vzťahov o spolupráci.

  Platforma môže byť formalizovaná, tzn., že vznikne na základe zmluvného vzťahu, prípadne je založená ako právnická osoba (subjekt MNO) alebo ako neformalizovaná (v zmysle iniciatívy, rady a podobne) s tým, že musí byť jednoznačne identifikovateľná (musí byť jasné, aké reálne subjekty MNO danú platformu zastupujú a kto ju navonok zastupuje), musí mať určený predmet, účel a spôsob pôsobenia platformy (napr. na základe štatútu a rokovacieho poriadku).

  Príklady:

  Uzatvorený vzťah o spolupráci v rámci 1 tematického zamerania medzi:

  MNO č. 1 + MNO č. 2 – 1 novovzniknutá platforma

  MNO č. 1 + MNO č. 2 + neformálny partner MNO  – 1 novovzniknutá platforma

  V prípade, ak MNO vytvorí samostatné platformy s rozličnými subjektmi MNO prípadne s ich partnermi, je možné tieto vykázať ako samostatné entity, vo vyššie uvedenom prípade to predstavujú platformy MNO č. 1 (ako prijímateľ) + MNO č. 2 a MNO č. 1 (ako prijímateľ) + neformálny partner MNO.

  Upozornenie: MNO + samosprávny kraj – nepovažuje sa za platformu

                           MNO + ministerstvo + samosprávny kraj– nepovažuje sa za platformu

 • 39. Pre prijímateľa - Ako vykazovať služobné cesty v zjednodušenom a všeobecnom pracovnom výkaze v prípade zamestnanca pracujúceho na trvalý pracovný pomer a v prípade dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru?
   

  Vykazovanie služobných ciest v zjednodušenom a všeobecnom pracovnom výkaze pri zamestnancovi, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer, je potrebné uvádzať v zmysle uvedených príkladov:

  PRÍKLAD č. 1

  Štandardný pracovný čas je od 08:00 hod. do 16:30 hod. (obedová prestávka je 0:30 hod.). Pracovná cesta od jej úplného začiatku až po koniec trvala od 06:30 hod. do 18:00 hod. Pracovná úloha, ktorá mala byť vykonaná na mieste určenia (účasť na rokovaní a pod.), trvala od 09:30 hod. do 14:30 hod. Pracovná doba bude počítaná nasledovne:

  Skutočná práca bola vykonávaná len od 09:30 hod. do 14:30 hod., teda celkovo 5 hodín (mínus obed 0:30 hod.).

  Medzi 08:00 hod. a 09:30 hod. zamestnanec pracovne cestoval, a tak na základe § 37 zákona o cestovných náhradách sa tento čas považuje za výkon práce a započítava sa do pracovnej doby, pretože je to čas strávený bez zavinenia inak, ako plnením pracovných úloh. Rovnako to platí aj pre čas od 14:30 hod. do 16:30 hod., keď sa končí riadna pracovná doba, t. j. v pracovnom výkaze bude uvedený odpracovaný čas od 8:00 hod. do 16:30 hod. a prestávka na obed a odpočinok v trvaní 30 minút.

  Časy medzi 06:30 hod. až 08:00 hod. a medzi 16:30 hod. až 18:00 hod., keď zamestnanec pracovne cestoval, no nevykonával žiadne pracovné úlohy a neplynula mu ani riadna pracovná doba, sa do žiadnej pracovnej doby nezapočítavajú a nie je tento čas považovaný ani za nadčas.

  PRÍKLAD č. 2:

  Štandardný pracovný čas je od 08:00 hod. do 16:30 hod. (obedová prestávka je 0:30 hod.). Pracovná cesta od jej začiatku až po návrat z nej trvala od 05:30 hod. do 22:00 hod. Pracovná úloha, ktorá mala byť vykonaná na mieste určenia (účasť na rokovaní a pod.), trvala od 09:00 hod. do 19:00 hod. Pracovná doba bude počítaná nasledovne:

  Plnenie pracovných úloh, pre ktoré išiel zamestnanec na pracovnú cestu, trvalo od 09:00 hod. do 19:00 hod., teda celkovo 10 hodín (mínus obed 0:30 hod.).

  Medzi 05:30 hod. a 08:00 hod. zamestnanec pracovne cestoval, avšak ako je uvedené v príklade č. 1, keďže nevykonával žiadne pracovné úlohy a neplynula mu ani riadna pracovná doba, tento čas sa do pracovnej doby nezapočítava. Medzi 08:00 hod. a 09:00 hod. zamestnanec stále pracovne cestoval, avšak to už mu začala plynúť pracovná doba, a tak pri použití § 37 zákona o cestovných náhradách sa tento čas považuje za výkon práce a započítava sa do pracovnej doby. K vyššie uvedeným 10 hodinám (mínus obed 0:30 hod.), ktoré boli reálne odpracované medzi 09:00 hod. a 19:00 hod., sa pripočítava ešte táto jedna hodina strávená cestovaním počas pracovnej doby od 8:00 hod. do 9:00 hod. Dokopy pracovná doba trvala 11 hodín (mínus 0:30 hod. obed), z toho dve a pol hodiny práce nadčas, t. j. v zjednodušenom pracovnom výkaze bude uvedený odpracovaný čas od 8:00 hod. do 19:00 hod. a prestávka na obed a odpočinok v trvaní 30 minút. Práca nadčas bude v zjednodušenom pracovnom výkaze uvedená aj v časti „vyhlásenie“. Vo všeobecnom pracovnom výkaze bude uvedený odpracovaný čas od 8:00 hod. do 16:30 hod. a prestávka na obed a odpočinok v trvaní 30 minút. Práca nadčas bude vo všeobecnom pracovnom výkaze uvedená v detailnom popise činností, a to v trvaní (od - do) a v tabuľkách „Počet hodín zamestnanca v danom mesiaci“ a „Určenie celkového oprávneného počtu hodín pre jednotlivé pracovné pozície“ v zmysle pokynov na používanie pracovného výkazu.

  Čas medzi 19:00 hod. až 22:00 hod., keď zamestnanec pracovne cestoval, ale už nevykonával pracovné úlohy a neplynula mu ani riadna pracovná doba, sa mu do pracovnej doby už nezapočítava a pracovná doba tak zostáva na hodnote 11 hodín (mínus 0:30 hod. obed), t. j. zamestnanec má dve a pol hodiny práce nadčas.

  U zamestnancov, ktorí pracujú na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, sa do všeobecného pracovného výkazu môže započítať a uviesť iba priamy výkon práce, to znamená, že zamestnancovi, ktorý pracuje na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, sa pracovná cesta (cesta tam a späť) nezarátava do pracovnej doby a neuvádza sa do všeobecného pracovného výkazu.