Logo OP-EVS

Projekt

Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť obyvateľstva SR


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
1 725 520,09
eur
Od začiatku projektu
0 rok.
9 mes.
Do ukončenia projektu
3 rok.
0 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011S122

Prijímateľ: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky


Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: december 2018 - september 2022

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Zameranie národného projektu na zlepšenie systému materiálnej podpory pre riešenie krízových situácií a mimoriadnych udalostí priamo nadväzuje na priority a ciele OP EVS vybudovať proklientsky orientovanú, transparentnú verejnú správu, poskytujúcu svoje služby rýchlo, efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie.


Odpočet projektu

Merateľné ukazovatele
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 7
Aktuálna hodnota k :
%
Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k :
%
Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k :
%
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 109
Aktuálna hodnota k :
%
Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k :
%
Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 98
Aktuálna hodnota k :
%
Počet zavedených inovovaných procesov
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k :
%
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 1
Aktuálna hodnota k :
%
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 12
Aktuálna hodnota k :
%
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 28
Aktuálna hodnota k :
%

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI)
Počet osôb, ktoré absolvovali odborné vzdelávanie v oblasti správy ŠHR
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 180
Aktuálna hodnota k :
%
Počet implementovaných metodických a strategických výstupov/modelov financovania
Východisková hodnota: 0
Cieľová hodnota: 5
Aktuálna hodnota k :
%