Logo OP-EVS

Projekt

Podpora najexponovanejších odborov okresných úradov za účelom zvýšenia kvality poskytovaných proklientsky orientovaných služieb


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
48 999 834,35
eur
Od začiatku projektu
2 rok.
6 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
6 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011CML4

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Špecifický cieľ:

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2022 - december 2023

Kategória projektu: Verejné služby

Tento projekt synergicky a komplementárne nadväzuje na národné projekty „Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov“ ITMS kód: 314011D438,„Podpora transformačného procesu okresných úradov pri poskytovaní proklientsky orientovaných služieb klientskych pracovísk“ ITMS kód: 314011T215 a aj národný projekt „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“ ITMS kód: 314011D309.

Cieľom predmetného projektu je eliminovať negatívny trend v oblasti poskytovania služieb, stabilizovať a udržať situáciu vybavenosti jednotlivých agend prostredníctvom podpory najexponovanejších odborov 78 klientskych pracovísk okresných úradov.
Skvalitnenie proklientsky orientovaných služieb je podmienené stabilizáciou a posilnením administratívnych kapacít špecializovaných odborov OÚ, ktorým sa zabezpečí odborný, praxou podložený a zároveň flexibilný prístup zamestnancov ku klientom (občanom a podnikateľom).

Prioritne budú podporené administratívne kapacity vybraných špecializovaných odborov:
katastrálneho odboru,
odboru starostlivosti o životné prostredie,
pozemkového a lesného odboru,
odboru výstavby a bytovej politiky a
odboru reštitúcií pre bývalý vojenský obvod Javorina,
a taktiež zamestnanci prijatí na novovytvorené funkčné miesta (cca max 100), ktorí svojou participáciou na poskytovaní najdôležitejších služieb okresných úradov prispejú k stabilizácii poskytovania služieb.
Miestom realizácie projektu je  celé územie SR
Počas realizácie predmetného národného projektu bude sledovaný nasledovný merateľný ukazovateľ:
– P0296 Počet podporených klientskych centier poskytujúcich pro-klientsky orientované služby FO a PO (cieľová hodnota 78)


Odpočet projektu