Logo OP-EVS

Projekt

Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou posilnenia kapacít verejnej správy


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
7 976 751,03
eur
Od začiatku projektu
2 rok.
7 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
9 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011CDW7

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Špecifický cieľ:

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

1.2 – Modernizované ľudské zdroje a zvýšené kompetencie zamestnancov

Trvanie projektu: december 2021 - september 2023

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Vybudovaním personálnych kapacít, technických kapacít a realizáciou vzdelávacích a komunikačných aktivít sa zásadným spôsobom zvýši odolnosť kľúčových aktérov voči rôznym formám hybridných hrozieb v relevantných doménach. Realizáciou auditu zraniteľnosti a následnými návrhmi na zmenu regulačných rámcov sa zaplnia systémové zraniteľnosti voči hybridnému pôsobeniu.
Hlavný cieľ národného projektu :
Zvýšenie odolnosti Slovenska voči pôsobeniu hybridných hrozieb pomocou realizácie komplexného súboru opatrení zahŕňajúcich optimalizáciu procesov v subjektoch VS, úpravou regulačného rámca, zvýšením kapacít a získaním nových kompetencií a zručností subjektami VS
Partnermi projektu sú:
Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
Ministerstvo obrany SR,
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
Úrad vlády SR

Projekt sa skladá z dvoch aktívít:
1. Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít VS v boji proti hybridným hrozbám
Podaktivita:
1. Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít VS v boji proti hybridným hrozbám – MV SR
2. Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít VS v boji proti hybridným hrozbám – MZVEZ SR
3. Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít VS v boji proti hybridným hrozbám – MO SR
4. Posilnenie analytických, koncepčných a odborných kapacít VS v boji proti hybridným hrozbám – ÚV SR
Vybudovaním personálnych kapacít, technických kapacít a realizáciou vzdelávacích a komunikačných aktivít sa zásadným spôsobom zvýši odolnosť kľúčových aktérov voči rôznym formám hybridných hrozieb v relevantných doménach. Realizáciou auditu zraniteľnosti a následnými návrhmi na zmenu regulačných rámcov sa zaplnia systémové zraniteľnosti voči hybridnému pôsobeniu.
Zavedenie evidence based prístupov do rozhodovacích procesov formou pravidelných analytických materiálov zvýši kvalitu a dopady prijímaných rozhodnutí a umožní aj vyhodnocovať ich účinnosť.
Dobudovaním kapacít v oblasti strategickej komunikácie kľúčových rezortov budú UOŠS schopné oveľa efektívnejšie komunikovať svoje verejné politiky, opatrenia a budovať dôveru občanov v štát a jeho inštitúcie.

2.Vytvorenie vzdelávacích cyklov a začlenenie problematiky hybridných hrozieb do kurikúl Akadémie Policajného zboru v Bratislave pre potreby Policajného zboru a verejnej správy.
Hlavné úlohy APZ pre naplnenie cieľov projektu v rámci aktivity 2 budú:
Komparatívny výskum vzdelávacích koncepcií v oblasti hybridných hrozieb v rámci vybraných krajín EÚ s následným spracovaním koncepcie vzdelávania pre podmienky SR
Vytvorenie vzdelávacieho cyklu predmetov zameraných na problematiku hybridných hrozieb a ich priradenie k akreditovaným študijným programom APZ
Vytvorenie vzdelávacích cyklov v systéme celoživotného vzdelávania pre potreby Policajného zboru a verejnej správy
Pilotné vzdelávanie v prezenčnej a online forme pre vybrané cieľové skupiny z radov VS a Policajného zboru

Projekt sa bude realizovať 22 mesiacov na území Slovenskej republiky.

Sledovanými merateľnými ukazovateľmi projektu sú:
– počet koncepčných , analytických a metodických materiálov
– počet ústredných orgánov štátnej správy ktoré získali podporu na zavedenie a/alebo posilnenie analytických jednotiek
– počet ústredných orgánov štátnej správy s novo vytvorenými a/alebo posilnenými analytickými jednotkami
– počet zavedených inovovaných procesov
– počet zamestnancov v analytických jednotkách v orgánoch štátnej správy na začiatku podpory
– počet subjektov, ktoré implpementovali inovované procesy
– počet zamestnancov, ktorí pracovali v novo zavedených a/alebo posilnených analytických jednotkách dva roky po ich vzniku
– počet osôb zapojených do vzdelávania
– počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít
– počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie


Odpočet projektu