Ministerstvo vnútra SR je riadiacim orgánom Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý vypracovalo v spolupráci s partnerskými organizáciami. Pracovný tím rezortu vnútra vyrokoval na podporu reformy verejnej správy finančnú pomoc z Európskeho sociálneho fondu. V novom programovom období pre roky 2014-2020 je tak na čerpanie pripravených viac ako 335 miliónov eur.

Ambíciou operačného programu je poskytovať občanom kvalitné verejné služby efektívnym spôsobom v každej fáze ich života či podnikania. Efektívna verejná správa má klientovi dodať  požadovanú službu v požadovanej kvalite, za nižšie poplatky a v kratšom čase.

Cieľom programu je poskytovanie verejných služieb rýchlo a kvalitne v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie definovaných v prioritách Stratégie Európa 2020. Programová stratégia zároveň reflektuje požiadavky vyplývajúce z legislatívy EÚ v relevantných oblastiach.
Realizácia operačného programu prispeje tiež k plneniu národného strategického cieľa, ktorým je moderná, odborná, efektívna, spoľahlivá, nekorupčná a transparentná verejná správa v Slovenskej republike v roku 2020.

V snahe vybudovať proklientsky orientovanú, odbornú a transparentnú verejnú správu operačný program podporuje dva základné ciele. Jeho prvou ambíciou je podpora systémov a procesov verejnej správy vrátane posilňovania inštitucionálnych kapacít a transparentných pravidiel verejného obstarávania. Druhou prioritou je rozsiahla reforma justície, zefektívňovanie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva.

Operačný program Efektívna verejná správa sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky a jeho hlavnými cieľovými skupinami sú orgány štátnej správy a územnej samosprávy, sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti, mimovládne organizácie a iné zainteresované strany alebo partneri.

Vláda SR schválila operačný program Efektívna verejná správa uznesením č. 228 zo dňa 14. 05. 2014. Operačný program bol schválený Európskou komisiou rozhodnutím č. CCI – 2014SK05SFOP001 zo dňa 27. 11. 2014.

Programová štruktúra operačného programu Efektívna verejná správa