Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní

Pracovná komisia pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR na rokovaní per rollam ukončenom dňa 12.10.2021 vydalo stanovisko, kde SÚHLASÍ so synergiami, ktoré RO identifikoval pre jednotlivé výzvy a vyzvania a uviedol v aktualizovanom harmonograme vyhlasovania výziev a vyzvaní národných projektov, vyzvaní veľkých projektov, vyzvaní projektov technickej pomoci a plánovaných vyzvaní pre finančné nástroje na rok 2021.

Stanovisko č. 27/2021 OP EVS, verzia 3

Pracovná komisia pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR na riadnom on-line rokovaní uskutočnenom dňa 15.11.2021 vydala stanovisko, kde SÚHLASÍ so synergiami, ktoré RO identifikoval pre jednotlivé výzvy a vyzvania a uviedol v aktualizovanom harmonograme vyhlasovania výziev a vyzvaní národných projektov, vyzvaní veľkých projektov, vyzvaní projektov technickej pomoci a plánovaných vyzvaní pre finančné nástroje na rok 2022.

Riadiaci orgán pre OP EVS momentálne neplánuje v kalendárnom roku 2022 vyhlasovať žiadne výzvy.

Stanovisko č. 35/2021 OP EVS 2022, verzia 1

Dokumenty na stiahnutie