Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní

  • Pracovná komisia pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR na rokovaní per rollam ukončenom dňa 11.05.2023 vydala stanovisko, kde SÚHLASÍ so synergiami, ktoré RO identifikoval pre jednotlivé výzvy a vyzvania a uviedol v aktualizovanom harmonograme vyhlasovania výziev a vyzvaní národných projektov, vyzvaní veľkých projektov, vyzvaní projektov technickej pomoci a plánovaných vyzvaní pre finančné nástroje na rok 2023.
  • Riadiaci orgán pre OP EVS momentálne neplánuje v kalendárnom roku 2023 vyhlasovať žiadne výzvy.

Stanovisko č. 12/2023 OP EVS 2023, verzia 2

Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní OP EVS 2023, verzia 2

Dokumenty na stiahnutie