Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní

Pracovná komisia pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR na rokovaní per rollam ukončenom dňa 10.08.2021 vydalo stanovisko, kde SÚHLASÍ so synergiami, ktoré RO identifikoval pre jednotlivé výzvy a vyzvania a uviedol v aktualizovanom harmonograme vyhlasovania výziev a vyzvaní národných projektov, vyzvaní veľkých projektov, vyzvaní projektov technickej pomoci a plánovaných vyzvaní pre finančné nástroje na rok 2021.

Stanovisko 22/2021 OP EVS, verzia 2

Dokumenty na stiahnutie