Harmonogram vyhlasovania výziev a vyzvaní

Pracovná komisia pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR na rokovaní per rollam  ukončenom dňa 12.09.2022 vydala stanovisko, kde SÚHLASÍ so synergiami, ktoré RO identifikoval pre jednotlivé výzvy a vyzvania a uviedol v aktualizovanom harmonograme vyhlasovania výziev a vyzvaní národných projektov, vyzvaní veľkých projektov, vyzvaní projektov technickej pomoci a plánovaných vyzvaní pre finančné nástroje na rok 2022.

Riadiaci orgán pre OP EVS momentálne neplánuje v kalendárnom roku 2022 vyhlasovať žiadne výzvy.

Stanovisko č. 26/2022 OP EVS 2022, verzia 3

Dokumenty na stiahnutie