USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU č. 10, verzia č. 1 pre PO 2014 – 2020 k ukončeniu projektov v súvislosti s koncom programového obdobia 2014-2020

Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa vydal dňa 02.11.2023 Usmernenie RO pre OP EVS č. 10, verzia 1 k ukončeniu projektov v súvislosti s koncom programového obdobia 2014-2020, ktorého cieľom je stanoviť Prijímateľom nenávratného finančného príspevku postup a termíny potrebné k ukončeniu projektov realizovaných v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

SCHVÁLENÁ REVÍZIA OPERAČNÉHO PROGRAMU EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA 2014 – 2020, 9.0

Vláda SR schválila operačný program Efektívna verejná správa uznesením č. 228 zo dňa 14.05.2014. Operačný program bol schválený Európskou komisiou rozhodnutím č. CCI – 2014SK05SFOP001 zo dňa 27.11.2014. Vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. C(2023) 7517 zo dňa  30.10.2023 bola schválená revízia Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorej predmetom je aktualizácia finančného plánu.

VYDANIE USMERNENIA Č. 1 k vyzvaniu na projekt technickej pomoci s kódom vyzvania č. OPEVS-PO3-SC3.1-2023-2

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) zverejnilo dňa 17. augusta 2023 Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na projekt technickej pomoci s názvom VYZVANIE NA PROJEKT TECHNICKEJ POMOCI NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE OP EVS PROSTREDNÍCTVOM  PRIMERANÉHO MZDOVÉHO ZABEZPEČENIA OPRÁVNENÝCH ZAMESTNANCOV II s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO3-SC3.1-2023-2 (Usmernenie č. 1 je … Čítať ďalej

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU č. 9, verzia č. 2 pre PO 2014 – 2020 k vybraným aspektom implementácie projektu PODPORA INŠTITUCIONÁLNYCH KAPACÍT VEREJNEJ SPRÁVY AKO NÁSTROJ NA ELIMINÁCIU PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 a projektu PODPORA MANAŽMENTU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ A ZABEZPEČENIA POSKYTOVANIA NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa

Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa vydal dňa 26.06.2023  USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU č. 9, verzia č. 2 pre PO 2014 – 2020 k vybraným aspektom implementácie projektu PODPORA INŠTITUCIONÁLNYCH KAPACÍT VEREJNEJ SPRÁVY AKO NÁSTROJ NA ELIMINÁCIU PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 a projektu PODPORA MANAŽMENTU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ A ZABEZPEČENIA POSKYTOVANIA NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS PANDÉMIE … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VYZVANIE NA PROJEKT TECHNICKEJ POMOCI NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE OP EVS PROSTREDNÍCTVOM PRIMERANÉHO MZDOVÉHO ZABEZPEČENIA OPRÁVNENÝCH ZAMESTNANCOV II

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 06. júna 2023 vyzvanie na projekt technickej pomoci s názvom Vyzvanie na projekt technickej pomoci na podporu implementácie OP EVS prostredníctvom  primeraného mzdového zabezpečenia oprávnených zamestnancov II s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO3-SC3.1-2023-2.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA MANAŽMENTU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ A ZABEZPEČENIA POSKYTOVANIA NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 15. mája 2023 vyzvanie na národný projekt PODPORA MANAŽMENTU KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ A ZABEZPEČENIA POSKYTOVANIA NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI POČAS PANDÉMIE OCHORENIA COVID-19 s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO4-SC4.1-2023-3.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam pre prijímateľov, ktorý majú termín konca realizácie aktivít projektu 12/2023

Riadiaci orgán operačného programu Efektívna verejné správa, si Vás dovoľuje upozorniť na špecifické podmienky oprávnenosti výdavkov v poslednom roku programového obdobia 2014-2020. V nadväznosti na metodické usmernenie certifikačného orgánu (MF SR) „Usmernenie č. 2/2021-U k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-2020“  časť 2.1.1 Oprávnenosť výdavkov „Obdobie pre oprávnenosť výdavkov vrátane výdavkov na … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT PODPORA ODBORNÝCH KAPACÍT MS SR PRE ZABEZPEČENIE REFORMNÝCH OPATRENÍ, OPTIMALIZÁCIU HODNOTIACICH PROCESOV A ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI SÚDNEHO SYSTÉMU

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24. apríla 2023 vyzvanie na národný projekt PODPORA ODBORNÝCH KAPACÍT MS SR PRE ZABEZPEČENIE REFORMNÝCH OPATRENÍ, OPTIMALIZÁCIU HODNOTIACICH PROCESOV A ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNOSTI SÚDNEHO SYSTÉMU s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-2023-01.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o zverejnení aktualizácie Jednotnej príručky k VO

RO pre OP EVS informuje Žiadateľov/Prijímateľov o zverejnení Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného  obstarávania/obstarávania (Jednotná príručka), ktorú aktualizoval a vydal Centrálny koordinačný orgán (CKO) dňa 19.04.2023. Jednotná príručka je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vyzvanie na národný projekt PODPORA NAJEXPONOVANEJŠÍCH ODBOROV OKRESNÝCH ÚRADOV ZA ÚČELOM ZVÝŠENIA KVALITY POSKYTOVANÝCH PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝCH SLUŽIEB

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 21. septembra 2022 vyzvanie na národný projekt PODPORA NAJEXPONOVANEJŠÍCH ODBOROV OKRESNÝCH ÚRADOV ZA ÚČELOM ZVÝŠENIA KVALITY POSKYTOVANÝCH PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝCH SLUŽIEB s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2022-5.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

SCHVÁLENÁ REVÍZIA OPERAČNÉHO PROGRAMU EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA 2014 – 2020, 8.0

Vláda SR schválila operačný program Efektívna verejná správa uznesením č. 228 zo dňa 14.05.2014. Operačný program bol schválený Európskou komisiou rozhodnutím č. CCI – 2014SK05SFOP001 zo dňa 27.11.2014. Vykonávacím rozhodnutím Európskej komisie č. C(2022) 5994  zo dňa 16.08.2022 bola schválená revízia Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorej predmetom je v nadväznosti na vykonávacie rozhodnutie Európskej … Čítať ďalej

VYDANIE USMERNENIA Č. 1 K VYZVANIU NA NÁRODNÝ PROJEKT „POSILNENIE A DOBUDOVANIE KAPACÍT V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI A PREVENCIA ESKALÁCIE PRÁVNYCH PROBLÉMOV“

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) v súlade s § 58 zákona č.292/2014 Z. z. (zákona o EŠIF) zverejnilo dňa 5. septembra 2022 usmernenie č. 1 k vyzvaniu na národný projekt „POSILNENIE A DOBUDOVANIE KAPACÍT V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI  A PREVENCIA ESKALÁCIE PRÁVNYCH PROBLÉMOV“ s kódom vyzvania OPEVS-PO2-SC2.1-2017-9 … Čítať ďalej

VYDANIE USMERNENIA Č. 1 K VYZVANIU NA NÁRODNÝ PROJEKT „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV K SLUŽBÁM A VYTVORENIE KONTAKTNÝCH BODOV PRE OBETE“

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) v súlade s § 58 zákona č.292/2014 Z. z. (zákona o EŠIF) zverejnilo dňa 12. augusta 2022 usmernenie č. 1 k vyzvaniu na národný projekt „ZLEPŠENIE PRÍSTUPU OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV K SLUŽBÁM A VYTVORENIE KONTAKTNÝCH BODOV PRE OBETE“ s kódom vyzvania OPEVS-PO1-SC1.1-2017-12 (Usmernenie … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o zverejnení korigenda Jednotnej príručky k VO

RO pre OP EVS informuje Žiadateľov/Prijímateľov o zverejnení korigenda Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného  obstarávania/obstarávania (Jednotná príručka), ktorú vydal Centrálny koordinačný orgán (CKO) dňa 17.06.2022. Jednotná príručka je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o zverejnení „Jednotnej príručky k ŽoP“

RO pre OP EVS informuje Prijímateľov, ktorí sú v postavení ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti o zverejnení Jednotnej príručky k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy (Jednotná príručka k ŽoP) , ktorú vydal Centrálny koordinačný orgán (CKO). Jednotná príručka … Čítať ďalej