Odporúčania pre žiadateľov

Cieľom týchto odporúčaní je pomôcť žiadateľom vyvarovať sa najčastejších chýb pri spracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie. Výzvy vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa. Odporúčania sa týkajú napríklad formálnych nedostatkov pri zasielaní papierovej verzie ŽoNFP, pri vypĺňaní formulára ŽoNFP či nedostatkov v opise a v rozpočte projektu predloženej ŽoNFP.

 

 

Dokumenty na stiahnutie