Odporúčania pre žiadateľov

Cieľom týchto odporúčaní je pomôcť žiadateľom predísť najčastejším chybám pri spracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci dopytovo-orientovaných výziev pre mestá a obce. Odporúčania vychádzajú z najčastejšie kladených otázok žiadateľov a často sa opakujúcich sa formálnych nedostatkov predkladaných ŽoNFP v rámci dopytovo-orientovaných výziev. Prílohy obsahujú prezentáciu pre oprávnených žiadateľov výzvy OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 zo seminára ktorý sa konal 28.01.2020 a vzor analýzy mzdovej politiky k preukazovaniu oprávnenosti mzdových výdavkov v rámci podmienky poskytnutia príspevku 2.5.1.podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené.

 

 

Dokumenty na stiahnutie