Prioritná os 4

REACT - EU

  • 4.1 - Zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pri poskytovaní verejných služieb

Cieľom v rámci Prioritnej osi 4 je zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID 19 pri poskytovaní verejných služieb sa zameriava na riešenie vzniknutých problémov v oblastiach priamej podpory zdravotného systému a to najmä motivačným odmeňovaním zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú svoje povolanie v 1. línii a v červenej zóne a tým napomáhajú k zabezpečeniu permanentného poskytovania zdravotníckych služieb obyvateľstvu v krízovej situácii, ktorá vznikla na základe šírenia viacerých za sebou nasledujúcich vĺn akútneho respiračného syndrómu, ktorý spôsobuje nový koronavírus 2019-nCoV, ako aj na podporu personálnych kapacít Hasičského a záchranného zboru SR a Policajného zboru SR v rámci rezortu Ministerstva vnútra SR, príslušníci ktorých v čase pandémie rovnako vykonávali nadštandardné výkony v rámci podporných opatrení zdravotnému systému v SR v súvislosti s opatreniami zameranými na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19. Rovnako sa podpora zameriava aj na realizáciu protipandemických opatrení vykonávaných poskytovateľmi záchrannej zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na požiadavku MZ SR k vykonávaniu testovania pacientov na ochorenie COVID-19, ako aj v súvislosti so zvýšenými rizikami pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti, kde je potrebné zabezpečiť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti dodatočné ochranné pracovné prostriedky. Nemenej dôležitou oblasťou podpory je aj podpora zamestnancov zodpovedných útvarov MV SR v oblasti krízového riadenia, kde v priebehu pandémie vyplynula potreba orientovať sa v krízovom manažmente na aspekty optimalizácie systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej, regionálnej, národnej úrovni a poskytovanie/prijímanie medzinárodnej pomoci. Podpora ďalej zabezpečí efektívnu komunikáciu na zaistenie publicity a informovanosti voči podporeným inštitúciám a subjektom VS, cieľovým skupinám 29/166 zamestnancov VS, ako aj širokej verejnosti o výsledkoch a dopadoch podpory z prostriedkov REACT-EU.

Alokácia
103 178 940 Eur

Podpora manažmentu krízových situácií a zabezpečenia poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19


Prioritná os 4: REACT - EU

Špecifický cieľ: 4.1 - Zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pri poskytovaní verejných služieb

Trvanie projektu: marec 2020 - december 2023

Hlavným cieľom národného projektu je podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy orientovanej na zachovanie dostupnosti zdravotníckych služieb a podporu špecializovaných služieb v oblastiach poskytovania bezpečnostných služieb, riadiacich a podporných činností v krízových situáciách.

Týka sa to služieb predovšetkým po vzniku mimoriadnych udalostí, ako napr.: efektívneho manažmentu krízových situácií, prijímanie opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, vrátane určovania procesov, postupov a činností, ako aj väzieb orgánov krízového riadenia, pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí, efektívna komunikácia na zaistenie publicity a informovanosti voči cieľovým skupinám a verejnosti.

Realizáciou predloženého národného projektu dôjde k stabilizácii pracovných miest vybraných zamestnancov verejnej správy.

Merateľné ukazovatele projektu sú:
Počet testov na COVID-19 vykonaných záchrannou zdravotnou službou: 183 739
Počet vykonaných zásahov záchrannou zdravotnou službou: 260 799
Hodnota opatrení ESF zameraných na boj s pandémiou COVID-19 alebo na zmierňovanie jej následkov (celkové verejné výdavky): 18 049 610,64 EUR
Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 2 616
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 9
Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po ukončení pomoci: 2 375

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy ako nástroj na elimináciu pandémie ochorenia COVID-19


Prioritná os 4: REACT - EU

Špecifický cieľ: 4.1 - Zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pri poskytovaní verejných služieb

Trvanie projektu: marec 2020 - december 2022

Hlavným cieľom národného projektu je podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy orientovaná na zachovanie dostupnosti zdravotníckych služieb a podporu poskytovania špecializovaných služieb v oblastiach poskytovania bezpečnostných služieb a podporných činností v krízových situáciách udržania verejného poriadku, efektívneho manažmentu krízových situácií a prijímania opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, vrátane určovania postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti spojenej s pandémiou ochorenia COVID-19.

Realizáciou predloženého projektu dôjde k stabilizácii pracovných miest vybraných zamestnancov verejnej správy prostredníctvom financovania motivačných mzdových príplatkov za nadštandardné výkony počas obdobia trvania pandémie.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:
Hodnota opatrení ESF zameraných na boj s pandémiou COVID-19 alebo na zmierňovanie jej následkov (celkové verejné výdavky): 85 288 928 EUR
Počet účastníkov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 75 514
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov: 7 101
Počet účastníkov, ktorí si udržali pracovné miesta šesť mesiacov po skončení podpory: 64 200

0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu