Čo sú Reformné zámery

Každý, kto má ambíciu modernizovať verejnú správu prostredníctvom operačných programov Efektívna verejná správa (OP EVS) a Integrovaná infraštruktúra (OP II), musí preukázať optimálnosť svojho riešenia. Vyplnením dokumentu Reformný zámer preukáže, či je projektový návrh opodstatnený a realizovateľný a zároveň, či je dostatočne komplexný, aby napĺňal ambíciu reformy verejnej správy. Vzhľadom na potrebu spolupráce OP EVS a OP II pri reforme, musí predkladateľ v reformnom zámere ukázať aj to, ako plánuje túto koordináciu vo svojom projekte zahrnúť.

Vyzvaniu projektu predchádza vypracovanie reformného zámeru (ak relevantné). Táto podmienka sa vzťahuje rovnako na projekty OP EVS ako projekty OP II. Zároveň však platí, že jeden reformný zámer môže obsahovať niekoľko projektových zámerov v prípade, že adresujú rovnakú reformnú oblasť a sú logicky prepojené.

Seminár: Reforma vo verejnej správe a rozvoj eGovernmentu
Dňa 15.12.2016 realizoval riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu informačný seminár na tému: Reforma vo verejnej správe a rozvoj eGovernmentu. Cieľom seminára bolo lepšie vysvetliť princípy financovania reformy verejnej správy v novom programovom období 2014-2020 a tiež poukázať na nové požiadavky, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality implementovaných projektov v rámci verejnej správy.

 

Koordinačný mechanizmus reformného zámeru OP EVSMapa životného cyklu reformného zámeru