Logo OP-EVS

Projekt

Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
1 466 980,53
eur
Od začiatku projektu
1 rok.
5 mes.
Do ukončenia projektu
1 rok.
6 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011AGI4

Prijímateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky


Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Špecifický cieľ:

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2020 - december 2022

Kategória projektu: Fungovanie štátu

Projekt svojou realizáciou prispeje k naplneniu potrieb  cieľových skupín na Slovensku. Medzi cieľové skupiny projektu patria predovšetkým samosprávne kraje, obce a mestá, ako aj inštitúcie štátnej správy, zamestnanci VS, právnické osoby a občania. Projekt bude implementovaný v rámci celého územia Slovenska.Pre kvalitný rozvoj konceptu Smart cities na Slovensku je potrebné vypracovať základný dokument – Národná stratégia na úrovni štátnej správy a  ucelenú metodiku pre prípravu strategických materiálov na národnej, regionálnej či miestnej úrovni. Do celého systému inteligentného rastu vstupujú viaceré navzájom kooperujúce subjekty.  Z tohto dôvodu je potrebná expertná podpora – platforma pre samosprávy pri príprave a implementácií projektov ich rozvoja. Takáto spolupráca kvalitne pripraví územia Slovenska na tzv. SMART regióny.Medzi merateľné ukazovatele projektu patria – Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov (3), Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií (16) a Počet zrealizovaných informačných aktivít (10).

 


Odpočet projektu