Logo OP-EVS

Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
4 206 445,47
eur
Od začiatku projektu
3 rok.
7 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
7 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011CQM9

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Špecifický cieľ:

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: december 2020 - november 2023

Kategória projektu: Občianska spoločnosť

Projekt je zameraný na budovanie odborných kapacít ÚSV ROS a 5 partnerov (Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický samosprávny kraj) pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík. Zabezpečuje ďalšiu etapu podpory zavádzania participácie v kontexte princípov otvoreného vládnutia a budovania dôveryhodných inštitúcií. Dôraz sa kladie na zvyšovanie miery zapájania verejnosti, profesionalizáciu zamestnancov VS, štandardizáciu postupov a optimalizáciu riadenia participatívnych procesov v previazaní na konkrétne cieľové skupiny: ústredné orgány štátnej správy, regionálna a miestna územná samospráva a ich zamestnanci, ako aj občania/verejnosť. Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ktorá sa člení na tri samostatné podaktivity: PARTICIPÁCIA A ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY, PARTICIPÁCIA A REGIONÁLNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA,
INFORMOVANIE, VZÁJOMNÉ UČENIE, PARTICIPÁCIA  A MIESTNA ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA.


Odpočet projektu