Reformný zámer (RZ) vypracúva predkladateľ v spolupráci s riadiacim orgánom (RO), ktorým je odbor operačného programu Efektívna verejná správa. Na základe rozhodnutia predkladateľa, ktorý potvrdí finálnu verziu RZ, spracúva RO podklady k RZ a posiela ich hodnotiacej komisii na posudzovanie reformných zámerov (HK). Zároveň zverejňuje túto verziu RZ na webovom sídlo OP EVS. HK má minimálne 15 pracovných dní čas na preštudovanie všetkých predložených RZ, kým zasadne, aby o RZ rozhodla. Počas týchto 15 pracovných dní sú všetky RZ zverejnené na webovom sídle OP EVS.

Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej VS

Elektronické služby Národnej rady Slovenskej republiky

Digitálny ekosystém inklúzie – Centrálny systém hodnotenia a certifikácie jednotlivcov

Zefektívnenie procesov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ich modernizácia IKT prostriedkami

Optimalizácia a elektronizácia procesov ÚKSÚP pre štátnu a verejnú správu

Moderné postupy a nové služby ŠVPS SR

 

Momentálne nie sú predložené na schválenie žiadne reformné zámery.