Reformný zámer (RZ) vypracúva predkladateľ v spolupráci s riadiacim orgánom (RO), ktorým je odbor operačného programu Efektívna verejná správa. Na základe rozhodnutia predkladateľa, ktorý potvrdí finálnu verziu RZ, spracúva RO podklady k RZ a posiela ich hodnotiacej komisii na posudzovanie reformných zámerov (HK). Zároveň zverejňuje túto verziu RZ na webovom sídlo OP EVS. HK má minimálne 15 pracovných dní čas na preštudovanie všetkých predložených RZ, kým zasadne, aby o RZ rozhodla. Počas týchto 15 pracovných dní sú všetky RZ zverejnené na webovom sídle OP EVS.

Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II

Racionalizácia administratívnych procesov MS SR

Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát

Zefektívnenie kariérového poradenstva v najmenej rozvinutých regiónoch – dátová analýza inovatívnych procesov

 

Momentálne nie sú predložené na schválenie žiadne reformné zámery.