Hodnotiaca komisia na posudzovanie reformných zámerov (HK) dostane reformné zámery (RZ) po tom, ako predkladatelia odsúhlasia ich predloženie. Riadiaci orgán zabezpečí distribúciu podkladov na zasadnutie HK. V prípade, že HK na svojom zasadnutí schváli predložený reformný zámer, je daný RZ zverejnený na webe OP EVS v časti „Schválené“.