Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa v súlade s platným Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014-2020 a metodickým pokynom ÚV SR č. 16 pre informovanie a komunikáciu EŠIF informuje o aktualizovanom zozname kontrahovaných projektov.

Bližšie informácie o jednotlivých projektoch zo systému ITMS2014+ sú zverejnené na stránke https://www.itms2014.sk: https://www.itms2014.sk/prehlad-projektov/projekty?ff=uggg1Z3O8V8X71OH_lcHkkyxzp8QmkZIK-M-

Zoznamy projektov za všetky operačné programy vo formáte csv/xls sú zverejnené na stránke http://www.partnerskadohoda.gov.sk/

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zoznamy-projektovlist-of-operations/