Schválené a neschválené žiadosti o NFP

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa zverejňuje do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci príslušnej výzvy zoznam schválených a neschválených ŽoNFP.

Zoznam obsahuje: meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie príspevku, názov projektu, výška schváleného príspevku, zoznam odborných hodnotiteľov (titul, meno, priezvisko), pri neschválených ŽoNFP sa uvádza aj dôvod ich neschválenia.

Dokumenty na stiahnutie