Logo OP-EVS

Projekt

Dopytovo-orientované projekty – Inteligentný a lepší samosprávny kraj


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
21 947 459,93
eur
Od začiatku projektu
4 rok.
6 mes.
Do ukončenia projektu
1 rok.
4 mes.

O projekte

ITMS kód projektu:

Prijímateľ: VÚC - Vyšší územný celok


Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Špecifický cieľ:

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2020 - február 2023

Kategória projektu: Verejné služby

Zoznam projektov:

TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY – celé územie SR

  • Inteligentný kraj, kvalitnejší život
  • Smart región BSK
  • Smart región TTSK
  • Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj
  • Smart PSK – kvalitnejšia budúcnosť
  • Inteligentný a lepší Nitriansky samosprávny kraj
  • Lepší Trenčiansky kraj
  • Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj


Odpočet projektu