Vzory zmlúv a rozhodnutí

Riadiaci orgán pre OP EVS zverejňuje aktuálny vzor zmluvy o poskytnutí NFP a vzor rozhodnutia o schválení ŽoNFP pre potenciálnych žiadateľov. Zmluva o poskytnutí NFP predstavuje základný právny rámec pre poskytovanie príspevku. Obsahom zmluvy sú všeobecné zmluvné podmienky, predmet podpory NFP, rozpočet projektu, finančné opravy a opis projektu.

 

Dokumenty na stiahnutie