Projektové dokumenty

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vypracúva v súvislosti s výberom projektov a ich implementáciou relevantné časti riadiacej dokumentácie. Ich cieľom je definovať záväzné pravidlá týkajúce sa nastavenia správneho výberového procesu. Definované sú s ohľadom na požiadavky uvedené v konkrétnom článku všeobecného nariadenia a implementácie vybraných projektov a s ohľadom na dodržanie zásady riadneho finančného hospodárenia.

Upozornenie Poskytovateľa pre zadávanie zákaziek po 01.01.2019

Vzhľadom na skutočnosť, že 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 345/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony), Poskytovateľ si dovoľuje upozorniť žiadateľov/prijímateľov na potrebu postupovať od 01.01.2019 pri zadávaní zákaziek podľa aktuálnej verzie Príručky pre prijímateľa, avšak so zohľadnením zmien vyplývajúcich z uvedenej novely.

Dokumenty na stiahnutie