Projektové dokumenty

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vypracúva v súvislosti s výberom projektov a ich implementáciou relevantné časti riadiacej dokumentácie. Ich cieľom je definovať záväzné pravidlá týkajúce sa nastavenia správneho výberového procesu. Definované sú s ohľadom na požiadavky uvedené v konkrétnom článku všeobecného nariadenia a implementácie vybraných projektov a s ohľadom na dodržanie zásady riadneho finančného hospodárenia.

Upozornenie: 

Centrálny koordinačný orgán (CKO) aktualizoval a vydal dňa 19.04.2023 Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3 (Jednotná príručka). Jednotná príručka je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť verejného obstarávania a obstarávania. Jednotná príručka nadobúda platnosť a účinnosť  dňa 19.04.2023. Od nadobudnutia účinnosti Jednotnej príručky, t.j. od 19.04.2023, je Žiadateľ/Prijímateľ povinný postupovať v súlade s pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke.“ Jednotná príručka je zverejnená v „Dokumentoch na stiahnutie“ a aj na webovom sídle CKO: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/


Upozornenie:

Centrálny koordinačný orgán (CKO) vydal Jednotnú príručku k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy (Jednotná príručka k ŽoP). Jednotná príručka k ŽoP je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a zosúladenia pravidiel v tejto oblasti. Jednotná príručka k ŽoP nadobúda účinnosť  dňa 17.06.2022. Od nadobudnutia účinnosti Jednotnej príručky k ŽoP, t.j. od 17.06.2022 sú Prijímatelia, ktorí sú v postavení ministerstva alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy   alebo organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti povinní postupovať v súlade s pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke k ŽoP. Jednotná príručka k ŽoP je zverejnená v „Dokumentoch na stiahnutie“ a aj na webovom sídle CKO: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/

Dokumenty na stiahnutie