Projektové dokumenty

Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vypracúva v súvislosti s výberom projektov a ich implementáciou relevantné časti riadiacej dokumentácie. Ich cieľom je definovať záväzné pravidlá týkajúce sa nastavenia správneho výberového procesu. Definované sú s ohľadom na požiadavky uvedené v konkrétnom článku všeobecného nariadenia a implementácie vybraných projektov a s ohľadom na dodržanie zásady riadneho finančného hospodárenia.

Upozornenie:

Centrálny koordinačný orgán (CKO) vydal dňa 13.5.2021 Jednotnú príručku pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (Jednotná príručka). Jednotná príručka je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť verejného obstarávania a obstarávania. Jednotná príručka nadobúda účinnosť  dňa 15.6.2021. Od nadobudnutia účinnosti Jednotnej príručky, t.j. od 15.06.2021, je Žiadateľ/Prijímateľ povinný postupovať v súlade s pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke.“ Jednotná príručka je zverejnená v „Dokumentoch na stiahnutie“ a aj na: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/

Dokumenty na stiahnutie