Hodnotiaca komisia

Hodnotiaca komisia bola zriadená opatrením ministra vnútra. Jej hlavnými úlohami je posudzovať predložené reformné zámery a prijímať rozhodnutia o nich. Zložená je z viacerých členov z rôznych inštitúcií:

 

 1. generálna riaditeľka sekcie európskych programov – predsedníčka komisie,
 2. generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR – podpredseda,
 3. generálny riaditeľ sekcie európskych programov MV SR – podpredseda,
 4. generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR,
 5. riaditeľ odboru OP EVS sekcie európskych programov MV SR – tajomník,
 6. zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti,
 7. zástupca Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,
 8. zástupca Ministerstva financií SR,
 9. zástupca Úradu vlády SR,
 10. zástupca Ministerstva spravodlivosti SR,
 11. zástupca Finančného riaditeľstva SR,
 12. zástupca Združenia miest a obcí Slovenska.