Hodnotiaca komisia

Hodnotiaca komisia bola zriadená opatrením ministra vnútra. Jej hlavnými úlohami je posudzovať predložené reformné zámery a prijímať rozhodnutia o nich. Zložená je z viacerých členov z rôznych inštitúcií:

 

 1. generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR – predsedníčka komisie,
 2. generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR – podpredseda komisie,
 3. generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR,
 4. riaditeľ odboru OP EVS sekcie európskych programov MV SR,
 5. vedúci oddelenia implementácie projektov odboru OP EVS sekcie európskych programov MV SR, tajomník komisie,
 6. zástupca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti,
 7. zástupca Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,
 8. zástupca Ministerstva financií Slovenskej republiky,
 9. zástupca Úradu vlády Slovenskej republiky,
 10. zástupca Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky,
 11. zástupca Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,
 12. zástupca Združenia miest a obcí Slovenska.