Logo OP-EVS

Projekt

Dopytovo-orientované projekty – Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
21 947 459,93
eur
Od začiatku projektu
4 rok.
2 mes.
Do ukončenia projektu
0 rok.
7 mes.

O projekte

ITMS kód projektu:

Prijímateľ: mestá a obce


Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Špecifický cieľ:

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: máj 2020 - november 2023

Kategória projektu: Verejné služby

Zoznam projektov:

 • Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Stropkov
 • Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v mestách Svidník a Giraltovce
 • Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Veľký Krtíš
 • Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota
 • Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica
 • Efektívna verejná správa ako nástroj podpory inštitucionálnych kapacít regionálneho rozvoja v okrese Levoča
 • Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina
 • Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza
 • Posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy pre mesto Sabinov a jeho partnerov
 • Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec
 • Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít
 • Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Revúca
 • Efektívne v NRO Vranov nad Topľou
 • Efektívna implementácia projektov v okrese Medzilaborce
 • Podpora kapacít regionálneho rozvoja v okrese Sobrance


Odpočet projektu