Dňa 4. mája 2016 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Nariadenie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (z angl. „General data protection regulation – GDPR“, ďalej len: „Nariadenie GDPR“). (PDF, 1 MB) GDPR sa stalo platným 24. mája 2016 a nahradilo tak európsku smernicu o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov z roku 1995 s cieľom vytvoriť zjednotenú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov v celej Európskej únii.

Nariadenie GDPR bolo účinné a je priamo aplikovateľné od 25. mája 2018 vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie. Do tohto dátumu musia mať všetky organizácie spracúvajúce osobné údaje implementované všetky opatrenia na dosiahnutie súladu s Nariadením GDPR.

Dňa 30. januára 2018 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikovaný zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.. Týmto zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením GDPR. Podobne ako Nariadenie GDPR, aj tento zákon nadobúda účinnosť 25. mája 2018.

Prevádzkovateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2
812 72  Bratislava

Zodpovedná osoba:
Úrad inšpekčnej služby
útvar kontroly
Pribinova 2
812 72 Bratislava
tel. číslo 09610 55 101
email: gdpr@minv.sk

Kontakt na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:
Úrad na ochranu osobných údajov SR
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Dokumenty na stiahnutie: