Logo OP-EVS

Projekt

Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku


Naplnenie projektu0%
* priemer merateľných ukazovateľov projektu

Rozpočet
projektu
2 154 162,41
eur
Od začiatku projektu
1 rok.
5 mes.
Do ukončenia projektu
1 rok.
1 mes.

O projekte

ITMS kód projektu: 314011AKX6

Prijímateľ: Úrad pre verejné obstarávanie


Prioritná os 1:
Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Špecifický cieľ:

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy

Trvanie projektu: január 2020 - júl 2022

Kategória projektu: Hospodárenie štátu

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie. Okrem vyššie uvedeného, úrad vykonáva dohľad nad verejným obstarávaním a ďalšie úlohy zadefinované v rámci zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nakoľko verejné obstarávanie v súčasnosti predstavuje jednu z priorít reformy verejnej správy, úrad, ako garant verejného obstarávania, pripravil národný projekt s názvom Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku.

Hlavnými cieľmi národného projektu sú:

  • Zvýšenie kvality, efektívnosti a profesionality dohľadovej činnosti a odhaľovanie konfliktu záujmov a
  • Zabezpečenie dlhodobej podpory strategického verejného obstarávania.

Ciele národného projektu bude napĺňať realizácia 2 hlavných aktivít, konkrétne:

  • Podpora zjednocovania rozhodovacej praxe a
  • Udržateľné a strategické verejné obstarávanie.


Odpočet projektu