Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vyzvanie na národný projekt – PODPORA TRANSFORMAČNÉHO PROCESU OKRESNÝCH ÚRADOV PRI POSKYTOVANÍ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝCH SLUŽIEB KLIENTSKYCH PRACOVÍSK

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 8. novembra 2018 vyzvanie na národný projekt PODPORA TRANSFORMAČNÉHO PROCESU OKRESNÝCH ÚRADOV PRI POSKYTOVANÍ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝCH SLUŽIEB KLIENTSKYCH PRACOVÍSK s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-13.

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

OZNAM O 14. ZASADNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PRE OP EVS

V utorok 27. novembra sa uskutoční 14. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Hlavným bodom programu zasadnutia bude prezentácia a následné schvaľovanie predložených zámerov národných projektov. Riadiaci orgán pre OP EVS bude zároveň členov a pozorovateľov MV informovať o aktuálnom stave implementácie OP EVS, o pokroku dosiahnutom pri implementácii komunikačnej stratégie, … Čítať ďalej

Reformný zámer
Zdroj: MV SR

OZNÁMENIE O ZASADNUTÍ HODNOTIACEJ KOMISIE NA POSUDZOVANIE REFORMNÝCH ZÁMEROV

Vo štvrtok 22. novembra sa uskutoční v poradí už 11. zasadnutie Hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov. Komisia bude posudzovať relevantnosť a realizovateľnosť navrhovaných zámerov ako aj ich súlad so Systémom vzájomnej koordinácie medzi operačným programom Integrovaná infraštruktúra a OP EVS. Po schválení reformného zámeru, budú zmeny a podnety zapracované do podoby už konkrétnych národných projektov, ktoré sú následne … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Európska komisia schválila revíziu operačného programu Efektívna verejná správa

Návrh  revízie operačného programu predložil riadiaci orgán Európskej komisii so súhlasom vlády Slovenskej republiky. Potreba vykonať zmeny v operačnom programe vyplynula zo samotnej implementácie operačného programu ako aj z podstatnej zmeny predpokladov, z ktorých riadiaci orgán pri programovaní operačného programu vychádzal a ich zmenu  nebolo možné v čase schvaľovania programu  predvídať. Revízia sa týka najmä navýšenia alokácie na prioritnú os … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Zamestnanci MV SR napiekli koláče na Dobrý trh a pomohli tak ľudom v núdzi

V bratislavskom Starom Meste na Panenskej ulici sa v sobotu 15. septembra konal Dobrý trh, na ktorom sa opäť zúčastnil aj tím zo sekcie európskych programov (SEP) ministerstva vnútra. Tento rok sa zamestnanci SEP rozhodli pomôcť Záujmovému združeniu RODINA, Azylovému domu „Tamara“, ktoré prevádzkuje útulok a zariadenie núdzového bývania pre týrané ženy a matky s deťmi v núdzi. Na akcii ponúkali … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o ukončení možnosti predkladania ŽoNFP týkajúci sa konkrétnych výziev

V nadväznosti na oznámenie na webovom sídle operačného programu Efektívna verejná správa zo dňa 3.8.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nízkeho zostatku alokovaných zdrojov na výzvach na predkladanie ŽoNFP č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1, OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3, OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4 a OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-6 uzatvára … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Miestna samospráva bude vedieť reagovať na nové trendy, umožní to operačný program Efektívna verejná správa

Miestna územná samospráva prejde modernizáciou a bude tak vedieť reagovať na nové trendy. Umožní to národný projekt Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý je financovaný cez operačný program Efektívna verejná správa. Z Európskeho sociálneho fondu je na projekt s názvom „Modernizácia miestnej územnej samosprávy“ vyčlenená suma 4 628 292,99. Medzi hlavné ciele projektu patrí napríklad zdieľanie úspešných príkladov dobrej praxe … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA PODPORÍ ZEFEKTÍVNENIE NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zefektívnenie činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR), znižovanie nákladov na súdne konania, optimalizácia organizácie práce Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (KNS SR) a implementácia inovatívnych riešení aj to prinesie národný projekt „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1“. Posilnenie spolupráce s odbornou verejnosťou a zvýšenie transparentnosti justície sú základnými cieľmi národného projektu. Počas jeho implementácie sa vybudujú a posilnia … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vyzvanie na národný projekt – ZEFEKTÍVNENÝ NAJVYŠŠÍ SÚD-FÁZA 1

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 6. septembra 2018 vyzvanie na národný projekt ZEFEKTÍVNENÝ NAJVYŠŠÍ SÚD-FÁZA 1 s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-SC2.2-2018-9.

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o 13. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

V stredu 26. septembra sa uskutoční 13. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad informovanie o aktuálnom stave implementácie OP EVS, o plánovanom čerpaní finančných prostriedkov v rokoch 2018-2019. Dôležitým bodom programu bude aj prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov. Zámery národných projektov predkladá Národná agentúra pre sieťové … Čítať ďalej

Reformný zámer
Zdroj: MV SR

OZNÁMENIE O ZASADNUTÍ HODNOTIACEJ KOMISIE NA POSUDZOVANIE REFORMNÝCH ZÁMEROV

V pondelok 24. septembra 2018 sa uskutoční desiate zasadnutie Hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov. Predkladatelia komisii predložili na schválenie sedem reformných zámerov. Medzi predkladateľmi je Kancelária Najvyššieho súdu SR, Úrad na ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Úrad podpredsedu vlády SR pre … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA PODPORÍ VZDELÁVANIE ZAMESTNACOV REZORTU SPRAVODLIVOSTI

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) podporí vzdelávanie zamestnancov Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR). Národný projekt „Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí“ financovaný z Európskeho sociálneho fondu zvýši kvalitu ľudských zdrojov v justícii. Hlavným cieľom národného projektu je efektívne zabezpečovať kvalitné vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti ako aj … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

INFORMÁCIA K DOPYTOVÝM VÝZVAM PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

V súvislosti s vyhlásenými výzvami k dopytovo orientovaným projektom pre mimovládne neziskové organizácie na témy TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY a OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA si Vám Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa dovoľuje oznámiť, že momentálne prebieha  administratívne overovanie 58 podaných Žiadostí o NFP (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci výzvy OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 a 43 podaných … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Presun uzatvorenia III. hodnotiaceho kola

V súvislosti s vyhlásenými výzvami k dopytovo orientovaným projektom pre mimovládne neziskové organizácie na témy TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY a OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA si Vám Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa dovoľuje oznámiť, že s ohľadom na priebeh uvedených výziev v II. hodnotiacom kole bude vykonaný pre výzvy na predkladanie ŽoNFP č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1, OP EVS … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Operačný program Efektívna verejná správa prispeje k efektívnejšej správe daní a cla a proklientsky orientovanému úradu Finančnej správy

Hlavným cieľom národného projektu „Zefektívnenie správy daní a cla“ je prispieť k dobudovaniu efektívnej a proklientsky orientovanej organizácie zvýšením kvality služieb poskytovaných klientom Finančnej správy (FS) v oblasti správy daní a cla a zlepšenie výkonov a výsledkov FS. Z Európskeho sociálneho fondu je cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) na projekt vyčlenená suma 10 700 000 eur. Rámcovým … Čítať ďalej