Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Európska komisia schválila revíziu operačného programu Efektívna verejná správa

Návrh  revízie operačného programu predložil riadiaci orgán Európskej komisii so súhlasom vlády Slovenskej republiky. Potreba vykonať zmeny v operačnom programe vyplynula zo samotnej implementácie operačného programu ako aj z podstatnej zmeny predpokladov, z ktorých riadiaci orgán pri programovaní operačného programu vychádzal a ich zmenu  nebolo možné v čase schvaľovania programu  predvídať. Revízia sa týka najmä navýšenia alokácie na prioritnú os … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Zamestnanci MV SR napiekli koláče na Dobrý trh a pomohli tak ľudom v núdzi

V bratislavskom Starom Meste na Panenskej ulici sa v sobotu 15. septembra konal Dobrý trh, na ktorom sa opäť zúčastnil aj tím zo sekcie európskych programov (SEP) ministerstva vnútra. Tento rok sa zamestnanci SEP rozhodli pomôcť Záujmovému združeniu RODINA, Azylovému domu „Tamara“, ktoré prevádzkuje útulok a zariadenie núdzového bývania pre týrané ženy a matky s deťmi v núdzi. Na akcii ponúkali … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o ukončení možnosti predkladania ŽoNFP týkajúci sa konkrétnych výziev

V nadväznosti na oznámenie na webovom sídle operačného programu Efektívna verejná správa zo dňa 3.8.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nízkeho zostatku alokovaných zdrojov na výzvach na predkladanie ŽoNFP č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1, OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3, OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4 a OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-6 uzatvára … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Miestna samospráva bude vedieť reagovať na nové trendy, umožní to operačný program Efektívna verejná správa

Miestna územná samospráva prejde modernizáciou a bude tak vedieť reagovať na nové trendy. Umožní to národný projekt Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý je financovaný cez operačný program Efektívna verejná správa. Z Európskeho sociálneho fondu je na projekt s názvom „Modernizácia miestnej územnej samosprávy“ vyčlenená suma 4 628 292,99. Medzi hlavné ciele projektu patrí napríklad zdieľanie úspešných príkladov dobrej praxe … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA PODPORÍ ZEFEKTÍVNENIE NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zefektívnenie činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR), znižovanie nákladov na súdne konania, optimalizácia organizácie práce Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (KNS SR) a implementácia inovatívnych riešení aj to prinesie národný projekt „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1“. Posilnenie spolupráce s odbornou verejnosťou a zvýšenie transparentnosti justície sú základnými cieľmi národného projektu. Počas jeho implementácie sa vybudujú a posilnia … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vyzvanie na národný projekt – ZEFEKTÍVNENÝ NAJVYŠŠÍ SÚD-FÁZA 1

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 6. septembra 2018 vyzvanie na národný projekt ZEFEKTÍVNENÝ NAJVYŠŠÍ SÚD-FÁZA 1 s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-SC2.2-2018-9.

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o 13. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

V stredu 26. septembra sa uskutoční 13. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad informovanie o aktuálnom stave implementácie OP EVS, o plánovanom čerpaní finančných prostriedkov v rokoch 2018-2019. Dôležitým bodom programu bude aj prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov. Zámery národných projektov predkladá Národná agentúra pre sieťové … Čítať ďalej

Reformný zámer
Zdroj: MV SR

OZNÁMENIE O ZASADNUTÍ HODNOTIACEJ KOMISIE NA POSUDZOVANIE REFORMNÝCH ZÁMEROV

V pondelok 24. septembra 2018 sa uskutoční desiate zasadnutie Hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov. Predkladatelia komisii predložili na schválenie sedem reformných zámerov. Medzi predkladateľmi je Kancelária Najvyššieho súdu SR, Úrad na ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Úrad podpredsedu vlády SR pre … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA PODPORÍ VZDELÁVANIE ZAMESTNACOV REZORTU SPRAVODLIVOSTI

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) podporí vzdelávanie zamestnancov Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR). Národný projekt „Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí“ financovaný z Európskeho sociálneho fondu zvýši kvalitu ľudských zdrojov v justícii. Hlavným cieľom národného projektu je efektívne zabezpečovať kvalitné vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti ako aj … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

INFORMÁCIA K DOPYTOVÝM VÝZVAM PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

V súvislosti s vyhlásenými výzvami k dopytovo orientovaným projektom pre mimovládne neziskové organizácie na témy TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY a OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA si Vám Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa dovoľuje oznámiť, že momentálne prebieha  administratívne overovanie 58 podaných Žiadostí o NFP (ďalej len „ŽoNFP“) v rámci výzvy OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 a 43 podaných … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Presun uzatvorenia III. hodnotiaceho kola

V súvislosti s vyhlásenými výzvami k dopytovo orientovaným projektom pre mimovládne neziskové organizácie na témy TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY a OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA si Vám Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa dovoľuje oznámiť, že s ohľadom na priebeh uvedených výziev v II. hodnotiacom kole bude vykonaný pre výzvy na predkladanie ŽoNFP č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1, OP EVS … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Operačný program Efektívna verejná správa prispeje k efektívnejšej správe daní a cla a proklientsky orientovanému úradu Finančnej správy

Hlavným cieľom národného projektu „Zefektívnenie správy daní a cla“ je prispieť k dobudovaniu efektívnej a proklientsky orientovanej organizácie zvýšením kvality služieb poskytovaných klientom Finančnej správy (FS) v oblasti správy daní a cla a zlepšenie výkonov a výsledkov FS. Z Európskeho sociálneho fondu je cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) na projekt vyčlenená suma 10 700 000 eur. Rámcovým … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vyzvanie na národný projekt – ZEFEKTÍVNENIE SPRÁVY DANÍ A CLA

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24. júla 2018 vyzvanie na národný projekt ZEFEKTÍVENIE SPRÁVY DANÍ A CLA s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-6.

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Na mimoriadnom Monitorovacom výbore pre operačný program Efektívna verejná správa sa prezentovali informácie ohľadom plánovaného čerpania a schválili sa dva zámery národných projektov

Ďalšie dva zámery národných projektov schválil Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (MV pre OP EVS) na svojom poslednom júnovom zasadnutí. Zelenú tak dostali predložené zámery projektov z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačného úradu). Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Verejná výzva na partnera národného projektu Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike – APZ

Žiadateľ Akadémia Policajného zboru v Bratislave v rámci prípravy národného projektu s názvom „Systematická podpora v boji proti prejavom extrémizmu a šíreniu propagandy v Slovenskej republike“ zverejnil dňa 05. júna 2018 na svojom webovom sídle verejnú výzvu na výber partnera národného projektu, ktorým bude inštitúcia realizujúca na svojich odborných úsekoch celoživotné vzdelávanie (najmä vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie, napr. kontinuálne vzdelávanie) … Čítať ďalej