Logo Ministerstva vnútra SR
Zdroj: MV SR

Rezort vnútra v roku 2018 pokračoval v naštartovanej reforme verejnej správy, naďalej pomáha rómskym komunitám, reaguje na zmeny klímy či chráni vonkajšie hranice

Rok 2018 sa na sekcii európskych programov Ministerstva vnútra SR (MV SR) niesol v znamení mnohých vyhlásených výziev a vyzvaní. Rezort vnútra je riadiacim orgánom (RO) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), v správe však má ako sprostredkovateľský orgán časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) a časť operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Všetky tieto … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OZNAM O 15. ZASADNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PRE OP EVS

V stredu 20. marca sa uskutoční 15. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Riadiaci orgán pre OP EVS bude členov a pozorovateľov MV informovať o aktuálnom stave implementácie OP EVS, predkladať na schválenie upravený štatút a rokovací poriadok MV, prezentovať vybrané príklady dobrej praxe a tiež predstaví akčné plány prijímateľov národných projektov … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OZNAM O UKONČENÍ MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽONFP TÝKAJÚCI SA KONKRÉTNYCH VÝZIEV

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nízkeho zostatku alokovaných zdrojov na výzvach na predkladanie ŽoNFP č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 a OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 uzatvára predmetné výzvy ku dňu 15. 01. 2019 a ukončuje možnosť predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok žiadateľmi v týchto výzvach.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vyzvanie na národný projekt – ZLEPŠENIE VEREJNÝCH POLITÍK V OBLASTI DOPRAVY, INOVAČNEJ KAPACITY V DOPRAVE A PODPORA PARTNERSTVA V ZAVÁDZANÍ INTELIGENTNEJ MOBILITY

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 20. decembra 2018 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE VEREJNÝCH POLITÍK V OBLASTI DOPRAVY, INOVAČNEJ KAPACITY V DOPRAVE A PODPORA PARTNERSTVA V ZAVÁDZANÍ INTELIGENTNEJ MOBILITY s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-15.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vyzvanie na národný projekt – PODPORA TRANSFORMAČNÉHO PROCESU OKRESNÝCH ÚRADOV PRI POSKYTOVANÍ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝCH SLUŽIEB KLIENTSKYCH PRACOVÍSK

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 8. novembra 2018 vyzvanie na národný projekt PODPORA TRANSFORMAČNÉHO PROCESU OKRESNÝCH ÚRADOV PRI POSKYTOVANÍ PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝCH SLUŽIEB KLIENTSKYCH PRACOVÍSK s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-13.

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

OZNAM O 14. ZASADNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PRE OP EVS

V utorok 27. novembra sa uskutoční 14. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Hlavným bodom programu zasadnutia bude prezentácia a následné schvaľovanie predložených zámerov národných projektov. Riadiaci orgán pre OP EVS bude zároveň členov a pozorovateľov MV informovať o aktuálnom stave implementácie OP EVS, o pokroku dosiahnutom pri implementácii komunikačnej stratégie, … Čítať ďalej

Reformný zámer
Zdroj: MV SR

OZNÁMENIE O ZASADNUTÍ HODNOTIACEJ KOMISIE NA POSUDZOVANIE REFORMNÝCH ZÁMEROV

Vo štvrtok 22. novembra sa uskutoční v poradí už 11. zasadnutie Hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov. Komisia bude posudzovať relevantnosť a realizovateľnosť navrhovaných zámerov ako aj ich súlad so Systémom vzájomnej koordinácie medzi operačným programom Integrovaná infraštruktúra a OP EVS. Po schválení reformného zámeru, budú zmeny a podnety zapracované do podoby už konkrétnych národných projektov, ktoré sú následne … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Európska komisia schválila revíziu operačného programu Efektívna verejná správa

Návrh  revízie operačného programu predložil riadiaci orgán Európskej komisii so súhlasom vlády Slovenskej republiky. Potreba vykonať zmeny v operačnom programe vyplynula zo samotnej implementácie operačného programu ako aj z podstatnej zmeny predpokladov, z ktorých riadiaci orgán pri programovaní operačného programu vychádzal a ich zmenu  nebolo možné v čase schvaľovania programu  predvídať. Revízia sa týka najmä navýšenia alokácie na prioritnú os … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Zamestnanci MV SR napiekli koláče na Dobrý trh a pomohli tak ľudom v núdzi

V bratislavskom Starom Meste na Panenskej ulici sa v sobotu 15. septembra konal Dobrý trh, na ktorom sa opäť zúčastnil aj tím zo sekcie európskych programov (SEP) ministerstva vnútra. Tento rok sa zamestnanci SEP rozhodli pomôcť Záujmovému združeniu RODINA, Azylovému domu „Tamara“, ktoré prevádzkuje útulok a zariadenie núdzového bývania pre týrané ženy a matky s deťmi v núdzi. Na akcii ponúkali … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o ukončení možnosti predkladania ŽoNFP týkajúci sa konkrétnych výziev

V nadväznosti na oznámenie na webovom sídle operačného programu Efektívna verejná správa zo dňa 3.8.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nízkeho zostatku alokovaných zdrojov na výzvach na predkladanie ŽoNFP č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1, OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3, OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4 a OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-6 uzatvára … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Miestna samospráva bude vedieť reagovať na nové trendy, umožní to operačný program Efektívna verejná správa

Miestna územná samospráva prejde modernizáciou a bude tak vedieť reagovať na nové trendy. Umožní to národný projekt Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý je financovaný cez operačný program Efektívna verejná správa. Z Európskeho sociálneho fondu je na projekt s názvom „Modernizácia miestnej územnej samosprávy“ vyčlenená suma 4 628 292,99. Medzi hlavné ciele projektu patrí napríklad zdieľanie úspešných príkladov dobrej praxe … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA PODPORÍ ZEFEKTÍVNENIE NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zefektívnenie činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR), znižovanie nákladov na súdne konania, optimalizácia organizácie práce Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (KNS SR) a implementácia inovatívnych riešení aj to prinesie národný projekt „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1“. Posilnenie spolupráce s odbornou verejnosťou a zvýšenie transparentnosti justície sú základnými cieľmi národného projektu. Počas jeho implementácie sa vybudujú a posilnia … Čítať ďalej