OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA PODPORÍ ZEFEKTÍVNENIE NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Zefektívnenie činností Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR), znižovanie nákladov na súdne konania, optimalizácia organizácie práce Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (KNS SR) a implementácia inovatívnych riešení aj to prinesie národný projekt „Zefektívnený Najvyšší súd – fáza 1“.

Posilnenie spolupráce s odbornou verejnosťou a zvýšenie transparentnosti justície sú základnými cieľmi národného projektu. Počas jeho implementácie sa vybudujú a posilnia odborné a analytické kapacity NS SR, zrealizuje sa procesno-organizačný audit, zavedú sa štandardizované postupy a metodiky a zavedie sa funkčný systém zberu údajov pre zabezpečenie analytickej podpory rozhodovacej činnosti sudcov NS SR.

Analytické centrá sú zaužívanou a uznávanou súčasťou súdnych inštitúcií v európskom právnom prostredí (napr. na Najvyššom súde Českej republiky vzniklo Oddelenie analytiky a komparatívneho práva už v roku 2005), ako aj nadnárodných súdnych inštitúcií, akými sú Európsky súd pre ľudské práva a Súdny dvor Európskej únie. Vybudovaním a následnou činnosťou analytického oddelenia NS SR dôjde k zefektívneniu interných procesov rozhodovania NS SR. „Zvýšenie miery vyriešenia prípadov, skvalitnenie súdnych rozhodnutí a výkon súdnej moci s komplexnou pridanou hodnotou pre občana, najmä v podobe skrátenia doby súdneho konania sú základné predpoklady pre kvalitné, transparentné a nezávislé fungovanie Najvyššieho súdu, ako vrcholného orgánu všeobecného súdnictva v Slovenskej republike,“ doplnila generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR Adela Danišková. Projekt je predpokladom vytvorenia uceleného, rýchlo a efektívne pracujúceho analytického centra s kvalitnými výsledkami práce, ktoré bude uznávané nielen sudcami Najvyššieho súdu SR, ale aj ostatnou odbornou a širokou verejnosťou.

Predpokladom prístupu k spravodlivosti je dobrá informovanosť občanov o rôznych aspektoch justičného systému. Poskytovanie relevantných informácií prispieva k podpore transparentnosti a pochopeniu justičného systému. Zámerom realizácie projektu je proaktívne poskytovanie kvalitných informácií zo strany NS SR o rozhodovacej činnosti a dianí na NS SR, a to tak odbornej, ako aj laickej verejnosti.

Súčasťou projektu je vykonanie procesno-organizačného auditu, ktorého účelom bude identifikovať existujúce procesy, analyzovať ich z pohľadu nedostatkov a navrhnúť odporúčania pre optimalizáciu procesov a detailné procesné mapy činností KNS SR ako gestora národného projektu. Ide o zadefinovanie podpory efektívneho riadenia ľudských zdrojov, oblastí vzdelávania zamestnancov KNS SR, zadefinovanie tvorby metodiky a politiky riadenia ľudských zdrojov v rámci KNS SR, kompetenčných matíc na jednotlivé pracovné pozície administratívneho a podporného personálu, systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov, nástrojov na podporu riadenia. Vďaka tejto reforme sa skvalitní pracovné prostredie, zvýši sa efektivita práce zamestnancov KNS a aplikujú sa moderné pracovné postupy.

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky evidovala k 1. januáru 2018 78 sudcov, 160 štátnych zamestnancov a 19 zamestnancov vo verejnom záujme. Celková dĺžka realizácie národného projektu je nastavená na 36 mesiacov a Európsky sociálny fond podporí cez operačný program Efektívna verejná správa národný projekt čiastkou 2,2 milióna eur.