Európska komisia schválila revíziu operačného programu Efektívna verejná správa

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Návrh  revízie operačného programu predložil riadiaci orgán Európskej komisii so súhlasom vlády Slovenskej republiky. Potreba vykonať zmeny v operačnom programe vyplynula zo samotnej implementácie operačného programu ako aj z podstatnej zmeny predpokladov, z ktorých riadiaci orgán pri programovaní operačného programu vychádzal a ich zmenu  nebolo možné v čase schvaľovania programu  predvídať. Revízia sa týka najmä navýšenia alokácie na prioritnú os 2 „Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva“, návrhu nových a úpravy existujúcich  merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov výkonnostného rámca, úpravy finančného plánu, úpravy cieľových skupín ako aj príkladov aktivít. Revíziou operačného programu  sa významne skvalitní monitorovanie dosahovania stanovených cieľov. Aktuálne znenie operačného programu Efektívna verejná správa nájdete tu: http://www.reformuj.sk/co-je-op-evs/