Banner s nápisom FAQ (často kladené otázky)
Zdroj: MV SR

Často kladené otázky k výzvam pre mimovládne neziskové organizácie

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa zverejnilo zoznam často kladených otázok(ZIP, 5 MB)k dopytovo orientovaným výzvam zameraným na občiansku informovanosť a participáciu a tvorbu lepšej verejnej politiky. Bližšie informácie k výzvam.

Informačný seminár k výzvam pre MNO v Bratislave
Zdroj: MV SR

Výzvy pre mimovládky z operačného programu Efektívna verejná správa sa stretli s veľkým záujmom

Informačné semináre pre mimovládne organizácie k dopytovo-orientovaným výzvam z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) sa stretli s veľkým záujmom. Prišlo na ne takmer 500 zástupcov občianskej spoločnosti. Semináre boli organizované vo všetkých krajských mestách v úzkej spolupráci s úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Spolu ich bolo 10, pričom najväčší záujem bol v Bratislave, kde boli … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Predĺžený termín na prihlasovanie odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 10.05.2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os – 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS (dopytovo-orientované projekty) ako aj Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 2 – Zefektívnený súdny systém a zvýšená … Čítať ďalej

Banner s nápisom Aktuálne vyzvania/výzvy
Zdroj: MV SR

Vyzvanie na národný projekt – Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 09.06.2017 vyzvanie na národný projekt POSILNENIE A DOBUDOVANIE KAPACÍT V OBLASTI POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI A PREVENCIA ESKALÁCIE PRÁVNYCH PROBLÉMOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO2-SC2.1-2017-9.

Vlajka Slovenskej republiky a Európskej únie
Zdroj: MV SR

Prostredníctvom nového centra pre ľudské zdroje na Úrade vlády SR sa vytvorí profesionálna štátna služba

Na Úrade vlády SR vznikne cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) nové hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje, ktoré zaručí vytvorenie profesionálnej štátnej služby. Jeho úlohou bude predovšetkým získavať a vyberať štátnych zamestnancov, ale aj zvyšovať ich kompetencie prostredníctvom špecifického vzdelávania. Na národný projekt Úradu vlády SR je z Európskej únie cez OP EVS … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Operačný program Efektívna verejná správa podporí známy projekt Hodnota za peniaze

Hodnotenie verejných výdavkov z pohľadu ich účinnosti a efektívnosti ako aj identifikácia opatrení na zvýšenie hodnoty za peniaze z verejných financií patria medzi základné ciele projektu Ministerstva financií SR, na ktoré žiada finančné prostriedky z Európskej únie (EÚ). Národný projekt „Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov)“ bude podporený cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorého riadiacim orgánom … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Rýchlejší a kvalitnejší obchodný register aj vďaka operačnému programu Efektívna verejná správa

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky chce znížiť administratívnu záťaž pri registrovaní obchodných spoločností. Zjednodušenie služieb a súvisiace zníženie administratívnej záťaže je hlavným cieľom národného projektu rezortu spravodlivosti s názvom „Obchodný register a životné situácie podnikateľov“, na ktorý žiada finančné prostriedky z Európskej únie cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Vyzvanie vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR, ktoré je riadiacim orgánom … Čítať ďalej

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Rozbiehajú sa prvé reformné projekty, ktoré posunú Slovensko vpred

Štartuje prvých 12 národných projektov a šesť dopytovo-orientovaných výziev v hodnote 117,2 miliónov eur, čo predstavuje už takmer tretinu všetkých financií operačného programu. Projekty financované z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) štartujú. Ide o prvých 12 národných projektov a šesť dopytovo-orientovaných výziev v hodnote 117,2 miliónov eur, čo predstavuje už takmer tretinu všetkých financií operačného … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vyhlásenie dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo dňa 12. mája 2017 dopytovo-orientované výzvy pre mimovládne neziskové organizácie. Výzvy sa týkajú dvoch tém, jednou je Tvorba lepšej verejnej politiky, druhou Občianska informovanosť a participácia. V rámci oboch tém sú oprávnenými územiami: celé územie SR, rozvinutejší región SR a menej … Čítať ďalej

Tlačová beseda predsedu vlády k dopytovo-orientovaným výzvam pre MNO
Zdroj: MV SR

Mimovládne organizácie podporí v tvorbe lepších verejných politík operačný program Efektívna verejná správa

Mimovládne neziskové organizácie môžu cez dopytovo-orientované výzvy z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) žiadať o nenávratný finančný príspevok na projekty týkajúce sa tvorby lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie, boja proti korupcii či podpory transparentnosti vo verejnej správe. Ide o šesť otvorených výziev v celkovej sume 15 miliónov eur, ktoré Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán … Čítať ďalej

Analytické kapacity na MV SR
Zdroj: MV SR

Na vybraných orgánoch štátnej správy pribudnú vďaka podpore operačného programu Efektívna verejná správa analytické útvary

Na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy chýbajú analytické útvary, s podporou Európskej únie ich však zriadia. Umožní to národný projekt „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy“. Peniaze poputujú na projekt z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra SR. Projekt má byť spustený už v lete 2017. … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Projekt vytvorí predpoklady pre jednotný systém ekonomickej agendy v rôznych inštitúciách

Ekonomická agenda v rôznych štátnych či samosprávnych inštitúciách by mohla mať v budúcnosti jednotný systém. Projekt Ministerstva financií SR, na ktorý žiada financie z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) vo výške takmer 4,5 milióna eur, vytvorí predpoklady pre to, aby takýto systém existoval. Vyzvanie na národný projekt „Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných … Čítať ďalej

Nápis Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

V utorok 16. mája 2017 sa uskutoční ôsme zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS či informácia o činnosti a pláne v oblasti publicity. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Operačný program Efektívna verejná správa pomôže zvýšiť kvalitu analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré je poddimenzované, bude poskytovať kvalitnejšie služby, pričom mu pomôžu peniaze z Európskej únie. Rezort spravodlivosti požiadal o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer tri milióny eur z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS). Zvýšiť kvalitu služieb a činnosti analytického centra chce ministerstvo prostredníctvom národného projektu s názvom „Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti … Čítať ďalej

Banner s nápisom Spolupráca s mimovládnymi organizáciami
Zdroj: MV SR

OP EVS a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizujú sériu infoseminárov k dopytovej výzve pre mimovládky

Prvé výzvy z fondov EÚ výlučne pre MNO V máji bude zverejnená séria výziev z operačného programu Efektívna verejná správa zameraná na mimovládne neziskové organizácie. Ide o prvé výzvy svojho druhu na Slovensku, v ktorých sú oprávnené výlučne MNO. Operačný program Efektívna verejná správa organizuje spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sériu infoseminárov k výzve. Výzvy … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Projektom vytvorí Ministerstvo spravodlivosti SR podmienky na to, aby súdy fungovali efektívnejšie a rýchlejšie

Slovenské súdy by mali v budúcnosti fungovať efektívnejšie a rýchlejšie. To je cieľom Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré požiadalo o finančné prostriedky z Európskej únie na svoj projekt s názvom „Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci“. Rezort požiadal o financie na národný projekt vo výške 12,1 milióna eur z operačného programu Efektívna verejná správa (OP … Čítať ďalej

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Analytici sú pre verejnú správu kľúčoví, operačný program Efektívna verejná správa preto podporí ich vzdelávanie

Analytickí zamestnanci viacerých štátnych inštitúcii, ktorí sú pre verejnú správu kľúčoví, budú mať možnosť sa s finančnou podporou Európskej únie ďalej vzdelávať. Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásil vyzvanie na národný projekt „Špičkové vzdelanie pre zamestnancov analytických útvarov“. Z európskych fondov je na projekt vyčlenená suma 1 830 000 eur. Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je v tomto prípade … Čítať ďalej