Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na národný projekt – organizačný audit MS SR

Ministerstvo vnútra SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vydalo Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na národný projekt č. OPEVS-PO2-SC2.1-2017-2 (PDF, 126 kB), ktorý je zamerený na organizačný audit Ministerstva spravodlivosti SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci. Týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

Dňa 16.3.2017 sa uskutoční siedme zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Jedným z bodov programu bude schválenie dvoch zámerov národných projektov pre Najvyšší kontrolný úrad a pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Na programe bude aj informácia o stave implementácie OP EVS s návrhom opatrení na jej urýchlenie. Všetky … Čítať ďalej

Sekcia európskych programov MV SR, Panenská 21, Bratislava
Zdroj: MV SR

Rok 2016 na sekcii európskych programov: 19 výziev a 5 vyzvaní za 100,5 milióna eur

Sekcia európskych programov zastrešuje v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) tri operačné programy, ktoré prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR disponujú finančnými príspevkami v hodnote 1,042 miliardy eur. Pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) je rezort vnútra riadiacim, pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) a Operačný program Ľudské zdroje (OP … Čítať ďalej

Diskusia na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Zdroj: MV SR

Sériu diskusií s názvom Občan ako klient štátu si vypočulo takmer 300 študentov po celom Slovensku

Takmer 300 študentov na viacerých univerzitách sa v posledných týždňoch dozvedelo viac o verejnej správe na Slovensku. Sekcia európskych programov ministerstva vnútra pre vysokoškolákov, ktorí študujú v odboroch verejná správa alebo verejná politika, zorganizovala sériu panelových diskusií. Do diania v súvislosti s pripravovanými reformnými a modernizačnými iniciatívami verejnej správy sa dostali študenti na Prešovskej univerzite, … Čítať ďalej

Klientske centrum
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo vyzvanie na ďalší národný projekt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (EVS) vyhlásilo v utorok 6. decembra 2016 vyzvanie na ďalší národný projekt. Rezort vnútra chce prostredníctvom projektu Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov zefektívniť služby poskytované verejnou správou, a to najmä rozšírením siete klientskych centier, monitorovaním ich … Čítať ďalej

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Vláda i poslanci odobrili zákon o štátnej službe, ktorý pomôže napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa

Nový zákon o štátnej službe, ktorého autorom je Úrad vlády Slovenskej republiky, má ambíciu zmodernizovať a odpolitizovať verejnú správu. Zároveň pomôže napĺňať ciele Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS), ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Zákon schválila Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní 21. septembra 2016. Dnes ho na aktuálnej schôdzi odobrili aj poslanci … Čítať ďalej

Panelová diskusia na kongrese ITAPA
Zdroj: MV SR

Generálna riaditeľka SEP MV SR sa zúčastnila na kongrese ITAPA

Ministerstvo vnútra, ktoré je v programovom období 2014-2020 riadiacim orgánom pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), plánuje v roku 2017 vyhlásiť 20 vyzvaní na národné projekty v hodnote 94,77 milióna eur. Aj o tom  hovorila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ministerstva vnútra Adela Danišková na medzinárodnom kongrese ITAPA. Ten sa konal v dňoch 14. a 15. novembra … Čítať ďalej

Banner s nápisom Aktuálne vyzvania/výzvy
Zdroj: MV SR

MV SR vyhlásilo vyzvania pre projekty optimalizácie verejnej správy a vzdelávania zamestnancov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo v utorok 8. novembra vyzvania pre dva národné projekty. Žiadateľom a prijímateľom bude v oboch prípadoch ministerstvo vnútra. Ide o projekt ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy a projekt optimalizácie procesov vo verejnej správe. V prípade projektu s názvom „Implementácia systému ďalšieho … Čítať ďalej

Nápis Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa schválil zámery deviatich národných projektov

Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) dnes schválil predložené zámery deviatich národných projektov. Členovia výboru sa stretli na svojom šiestom zasadnutí. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predstavilo sedem projektov, Úrad vlády Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním riadený Inštitút finančnej politiky po jednom projekte. Riadiacim orgánom OP EVS je rezort vnútra. … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre prioritnú os 2

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 4. 10. 2016 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 2 – Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva. Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov je 4. 11. 2016 Bližšie informácie … Čítať ďalej

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

Dňa 21.10. 2016 sa uskutoční 6. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS. Hlavným bodom bude schválenie deviatich návrhov zámerov národných projektov pre Ministerstvo spravodlivosti SR, Úrad vlády SR a Ministerstvo financií SR/Inštitút finančnej politiky. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.

Vlajka Slovenskej republiky a Európskej únie
Zdroj: MV SR

Členské štáty robia pokrok pri odhaľovaní a prevencii podvodov s fondmi EÚ

Podľa výročnej správy Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – PIF správa za rok 2015, ktorá bola prijatá 14. júla 2016 sa zlepšilo odhaľovanie a  prevencia podvodov členskými štátmi. Zo správy vyplýva, že členské štáty prijímajú strategickejší prístup k ochrane rozpočtu EÚ s viac cielenými kontrolnými akciami, ktoré sa zameriavajú  na prípady s … Čítať ďalej

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Výročná správa OP EVS 2014 – 2015

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa zverejnilo Výročnú správu OP EVS za obdobie 2014 – 2015. Správa je dostupná v časti: http://www.reformuj.sk/monitorovanie/vyrocne-spravy-dokumenty/.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil Výročnú správu o svojej činnosti v roku 2015

V roku 2015 bola činnosť Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) rozmanitá i rozsiahla zároveň. Zložité prípady siahali od vyšetrovania podvodu v rámci ekologického projektu, ktorý EÚ financovala v Afrike, cez spoluprácu s japonskými a malajzijskými orgánmi v prípade obchádzania antidumpingových ciel vo výške niekoľkých miliónov, až po rozloženie zločineckej siete, ktorá vyrábala falzifikáty … Čítať ďalej

Reformný zámer
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra vytvorilo mechanizmus pre efektívnejší progres vo verejnej správe

Lepšia koordinácia medzi rezortmi, kvalitnejšie nastavenie procesov a systémov a zabránenie ich duplicity či zabezpečenie bezproblémového kolovania žiadosti ako takej po úradoch bez nutnosti prítomnosti občana. To je len zlomok cieľov, ktoré chce ministerstvo vnútra dosiahnuť v programovom období 2014-2020 prostredníctvom hodnotiaceho mechanizmu – reformného zámeru. Reforma verejnej správy sa tak stane kontinuálnejšou, efektívnejšou a hospodárnejšou.   … Čítať ďalej

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Uskutočnilo sa 5. zasadnutie monitorovacieho výboru pre OP EVS

Dňa 30.5.2016 sa uskutočnilo 5. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa za účasti štátnej tajomníčky Denisy Sakovej, ako i zástupcov Európskej komisie. Účelom stretnutia bolo najmä schválenie výročnej správy o vykonávaní OP EVS za roky 2014-2015. Medzi bodmi programu bola i informácia o progrese reformy verejnej správy a odpočet plnenia komunikačného plánu.

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Výzva na odborných hodnotiteľov

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 23. 5. 2016 Vyzvú na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok  pre prioritnú os 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa. Bližšie informácie sú dostupné v časti: http://www.reformuj.sk/vyzvy/vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov/.

Seminár Kvalitnejšie výsledky za menej peňazí
Zdroj: MV SR

Slovensko na ceste za vyššou hodnotou za verejné peniaze a kvalitnejším štátnym aparátom

Podľa hodnotenia Európskej komisie vykazuje Slovensko nedostatky vo verejnej správe, ktoré poškodzujú podnikateľské a investičné prostredie, ako aj efektívne rozdeľovanie verejných zdrojov. Komisia, ale aj OECD, poukazujú najmä na nedostatok strategickej koordinácie medzi rezortmi, nedostatočné analyzovanie a vyhodnocovanie politík, strategických cieľov a verejných výdavkov, ako aj slabé dopadové štúdie v oblasti legislatívy a regulácie. Pretrvávajúce … Čítať ďalej

Predstavenie hasičskej techniky deťom na Dni Európy v Bratislave
Zdroj: MV SR

Návštevníkom osláv Dňa Európy sme predstavili operačné programy v správe rezortu vnútra

V pondelok 9. mája bolo centrum Bratislavy dejiskom osláv Dňa Európy. Okrem koncertov, tanečných vystúpení a prezentácie krajín Európskej únie patrilo Hlavné a Primaciálne námestie aj predstaveniu operačných programov a pomoci z Európskej únie. Ministerstvo vnútra ako prijímateľ projektu Aktívne protipovodňové opatrenia z Operačného programu Životné prostredie ukázalo návštevníkom najnovšiu hasičskú techniku na boj proti povodniam. Verejnosti predstavilo aj tému modernizácie … Čítať ďalej

Vlajka Slovenskej republiky a Európskej únie
Zdroj: MV SR

Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike. Správu si môžete prečitať tu.