Rezort vnútra v roku 2018 pokračoval v naštartovanej reforme verejnej správy, naďalej pomáha rómskym komunitám, reaguje na zmeny klímy či chráni vonkajšie hranice

Logo Ministerstva vnútra SR
Zdroj: MV SR

Rok 2018 sa na sekcii európskych programov Ministerstva vnútra SR (MV SR) niesol v znamení mnohých vyhlásených výziev a vyzvaní. Rezort vnútra je riadiacim orgánom (RO) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), v správe však má ako sprostredkovateľský orgán časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) a časť operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Všetky tieto operačné programy, ktoré zastrešuje MV SR, disponujú prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR finančnými príspevkami v hodnote 1,042 miliardy eur. Okrem troch operačných programov je ministerstvo vnútra tiež zodpovedným orgánom Fondov pre Odbor zahraničnej pomoci (OZP). Ten spravuje finančnú alokáciu vo výške 50 miliónov eur.

Operačný program Efektívna verejná správa: Pokračujeme v naštartovanej reforme verejnej správy

Tak ako v predchádzajúcich rokoch tak aj v roku 2018 bolo ambíciou OP EVS poskytovať občanom kvalitné verejné služby a to efektívnym spôsobom v každej fáze ich života či podnikania. Efektívna verejná správa má klientovi dodať  požadovanú službu v požadovanej kvalite, za nižšie poplatky a v kratšom čase. Prostredníctvom realizovaných národných projektov sme poskytli pomoc pri podpore systémov a procesov verejnej správy vrátane posilnenia inštitucionálnych kapacít pri zachovaní transparentných pravidiel verejného obstarávania. Naša pomoc smerovala do rozsiahlej reformy justície cez zefektívňovanie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva čoho výsledkom bude efektívne fungujúci súdny systém, v rámci ktorého sa skráti dĺžka súdneho konania, zníži sa počet nevybavených vecí, minimalizuje sa výskyt prieťahov, čím sa zabezpečí jeden z predpokladov na zlepšenie vymáhateľnosti práva.

V roku 2018 bolo v rámci OP EVS vyhlásených 14 vyzvaní na národné projekty, ktorých hlavným cieľom je skvalitniť a zefektívniť služby verejnej správy pre občana. Alokácia na vyzvania zverejnené v roku 2018 predstavuje celkovú sumu 73,78 miliónov eur. Aktuálne je zazmluvnených 28 národných projektov v celkovej sume 176,16 miliónov eur.

Pri čerpaní fondov EÚ sa sleduje splnenie záväzkov prostredníctvom pravidla N+3 ako aj ukazovateľov výkonnostného rámca. Finančný záväzok bol stanovený v roku 2015 na 26,6 milióna eur.  V  roku 2018 Operačný program Efektívna verejná správa vyčerpal kumulatívne za všetky tri prioritné osi čiastku 27,4 milióna eur, čím sa stanovený záväzok z roku 2015 splnil.

Jeden z projektov, ktoré OP EVS podporil, je aj projekt s názvom „Modernizácia miestnej územnej samosprávy“ ktorý bol schválený vo výške 4 628 292,99 milióna eur. Národný projekt sleduje systematické a komplexné riešenia, ktoré sa budú realizovať s prihliadnutím na dopady pre celý model miestnej územnej samosprávy na Slovensku. Cieľom projektu je zdieľanie úspešných riešení prostredníctvom príkladov dobrej praxe, zníženie rizika prijímania rozhodnutí v rozpore s platným právnym stavom, návrh efektivity výkonu originálnych a prenesených kompetencií vyplývajúci z nelegislatívnych materiálov zameraných na kompetenčné zázemie miestnej územnej samosprávy a komparácie usporiadania samosprávy s formuláciou riešení a s poznaním ich dopadov a taktiež zvýšenie medziobecnej spolupráce obcí a vytvorenie mapy partnerstva.

Ďalšia pomoc bude smerovať do Zboru väzenskej a justičnej stráže, pričom ambíciou je komplexné zvýšenie kvality procesov v zbore a zavedenie jednotného systému riadenia kvality procesov, čo bude mať za následok zrýchlenie a zvýšenie efektivity a objektivity v rozhodovacích procesoch.

Iný národný projekt podporený z prioritnej osi 2 je zameraný na vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získanie odborných znalostí má efektívne zabezpečovať kvalitné vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti, ako aj administratívneho personálu súdov. Cieľom národného projektu je zabezpečiť také vzdelávacie aktivity, aby výsledkom boli odborne pripravení, vyškolení pracovníci rezortu justície, schopní podporiť vykonávanie reformy vo všetkých oblastiach justície, vrátane strategického plánovania, implementácie systémov riadenia, merania výkonnosti systémov a kvality služieb a tvorby politík a stratégií.

Rezort vnútra ako riadiaci orgán pre OP EVS v roku 2018 vyhlásil šesť dopytovo-orientovaných výziev, ktoré sú určené pre mimovládne neziskové organizácie. Verejné politiky musia vznikať v spolupráci  s občanmi. V priebehu roka 2018 bolo zazmluvnených 62 dopytovo-orientovaných projektov s celkovou alokáciou 17,21 milióna eur. Projekty sú zamerané na tvorbu lepšej verejnej politiky, občiansku informovanosť a participáciu, boj proti korupcii či podporu transparentnosti vo verejnej správe. Začiatkom roka 2019 plánujeme zazmluvniť ďalších 28 projektov s úspešnými žiadateľmi z druhého kola predmetných výziev.

Úvod roka 2019 sa nesie opäť v znamení nových dopytovo-orientovaných výziev, ktoré sú orientované aj na rozvoj vyšších územných celkov s použitím princípu „SMART politík“. Riadiaci orgán pre OP EVS zorganizoval k výzvam v úzkej spolupráci s Vyššími územnými celkami informačný seminár. Vyššie územné celky tak boli informované o nových dopytovo orientovaných výzvach,  oblastiach podpory z jednotlivých prioritných osí. Cieľom vyhlásených výziev je prispieť k transformácii slovenských regiónov na moderné európske regióny, ktoré poznajú svoje potreby vnímajú svetové trendy, implementujú SMART politiky a riešenia, fungujú efektívne a orientujú sa na potreby a problémy občanov.

V  roku 2019 RO pre OP EVS plánuje vyhlásiť 20 vyzvaní na národné projekty. Po ich nakontrahovaní by výška zazmluvnených prostriedkov mala dosiahnuť úroveň 87,27 % alokácie operačného programu. Tá je pre programové obdobie 2014-2020 schválená vo výške viac ako 335 miliónov eur, z ktorých približne 278 miliónov eur tvoria finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu.

Operačný program má pomôcť Slovensku vybudovať modernú, proklientskú, kvalifikovanú a transparentnú verejnú správu. Naším cieľom je zlepšiť fungovanie inštitúcií a organizácií verejnej správy, zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a zabezpečiť kvalitné riadenie ľudských zdrojov. Cez program sa snažíme priniesť na Slovensko aj príklady dobrej praxe zo zahraničia. Kľúčové sú tiež prierezové témy programu, medzi ktoré patrí podpora tvorby medzisektorových partnerstiev, boj proti korupcii ale aj znižovanie regulačného zaťaženia.

Snahou OP EVS je, aby občania Slovenskej republiky nemali pocit, že sú klientmi verejnej správy, ale aby začali mať aj pocit, že sú partnermi verejnej správy, že verejná správa s nimi chce diskutovať, pýta sa ich na názor a na základe toho názoru mení svoje fungovanie.

Operačný program Efektívna verejná správa sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky a jeho hlavnými cieľovými skupinami sú orgány štátnej správy a územnej samosprávy, sociálni partneri, organizácie občianskej spoločnosti a mimovládne organizácie.

Operačný program Kvalita životného prostredia: Sme pripravení na zvládanie katastrof

Ministerstvo vnútra SR v roku 2018 pokračovalo v príprave nových projektov, uzatváraní zmlúv s úspešnými žiadateľmi, ako aj v realizácii už zazmluvnených projektov zameraných na zvýšenie pripravenosti Slovenska na predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof ovplyvnených zmenou klímy.

Podporované investície majú za úlohu naplnenie štyroch špecifických cieľov. Pre každý z nich vyhlásilo MV SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia jednu výzvu. Štyri výzvy, vyhlásené v priebehu rokov 2015-2017 predstavujú objem 232,5 mil. € z prostriedkov EÚ (EFRR – európsky fond regionálneho rozvoja), čo je až 99,41 % z celkovej alokácie pre príslušnú časť prioritnej osi 3 OP KŽP v gescii MV SR. V rámci týchto výziev boli v roku 2018 uzavreté zmluvy vo výške 87,8 mil. € (37,6 % z celkovej alokácie), čo spolu s predchádzajúcimi rokmi programového obdobia 2014-2020 predstavuje objem 141,9 mil. € (60,67 % z celkovej alokácie). Vyhlásením výziev na takmer celú alokáciu, ako aj uzavretím zmlúv na takmer dve tretiny alokácie bol vytvorený základný predpoklad na úspešné využitie zverených finančných prostriedkov pre podporu riadenia rizík, mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy.

Rok 2018 bol špecifický aj z hľadiska plnenia záväzkov voči Európskej únii, ktoré predstavovalo plnenie určených merateľných ukazovateľov preukazujúcich schopnosť efektívneho využívania pomoci z EÚ realizovaním schválených projektov a dosahovaním plánovaných výsledkov. Slovenská republika sa zaviazala do konca roka 2018 vybudovať jeden špecializovaný záchranný modul, ktorý bude registrovaný v európskom Spoločnom systéme komunikácie a poskytovania informácií v prípade núdzových situácií (CECIS) a jeden systém vyhodnocovania rizík a včasného varovania. Obidva ukazovatele boli do konca roka 2018 splnené, bol vybudovaný špecializovaný záchranný modul v rámci projektu „ETC (Emergency Temporary Camp) – Dočasný núdzový tábor“, ako aj systém vyhodnocovania rizík a včasného varovania prostredníctvom projektu „Budovanie systému včasného varovania“.

Projekt „ETC – Dočasný núdzový tábor“, so schváleným nenávratným finančným príspevkom vo výške 8,58 mil. €, realizuje Hasičský a záchranný zbor v spolupráci s partnerom, ktorým je Asociácia samaritánov SR, ktorý bude zabezpečovať predovšetkým registráciu osôb a poskytovanie základnej lekárskej a sociálnej starostlivosti. Hlavnou úlohou je schopnosť Slovenskej republiky poskytnúť v krízovej situácii niektorej z členských krajín EÚ dočasné núdzové ubytovanie vrátane personálu. Stanový tábor pre minimálne 250 ľudí bude slúžiť najmä v počiatočných fázach katastrofy, pri ktorej je veľký počet ľudí v núdzi z dôvodu poškodenia alebo zničenia obydlí. Modul bude schopný odcestovať do 12 hodín od prijatia ponuky a pracovať 24 hodín po dobu štyroch až šiestich týždňov.

V rámci projektu „Budovanie systému včasného varovania“, so schváleným nenávratným finančným príspevkom vo výške 24,9 mil. €, je cieľom vybudovanie systému zberu a prenosu údajov medzi zainteresovanými subjektmi pôsobiacimi na lokálnej, regionálnej až celoštátnej úrovni, vyhodnocovania identifikovaných rizík, ako aj včasného varovania, ktorý pokryje podstatnú časť Slovenska výstražným signálom. Projekt realizuje Ministerstvo vnútra SR.

Medzi významné projekty, schválené v roku 2018, patria okrem už spomínaného projektu „Budovanie systému včasného varovania“ projekty využívajúce podporu v rámci výzvy zameranej na optimalizáciu systémov a služieb a taktiež posilnenia personálnych kapacít manažmentu na lokálnej a regionálnej úrovni. Sú to projekty „Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni“ v objeme 24,7 mil. € a „Posilnenie intervenčných kapacít Hasičského a záchranného zboru“ v objeme 19,5 mil. €. Zamerané sú na skvalitnenie a systematickú prípravu zložiek integrovaného záchranného systému. Pôjde najmä o vzdelávanie a výcvik, zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu, výmenu skúseností a informácií aj na medzinárodnej úrovni.

V roku 2019 predpokladáme uzatváranie ďalších zmlúv na realizáciu projektov, ktoré budú napomáhať pri plnení stanovených cieľov rovnako kvalitne, ako to bolo v roku 2018. Zároveň už rozbehnuté projekty zabezpečia úspešné využívanie zverených prostriedkov EÚ podporujúcich predchádzanie vzniku katastrof, ale aj pripravenosť na ich zvládanie.

Operačný program Ľudské zdroje: Materské škôlky, prestupné bývanie a opätovné spustenie MOPS

V roku 2018 vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje OP ĽZ ďalšie kľúčové výzvy na podporu inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. Celkovo je vyčlenených na tri výzvy v celkovej výške 105,88 milióna eur. Projekty sú zamerané prioritne pre obce a v prípade výzvy na prestupné bývanie aj mimovládne a neziskové organizácie.

Výzva na Materské škôlky s celkovou alokáciou 29,4 milióna eur je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Prvé hodnotiace kolo v tejto výzve prebehlo začiatkom novembra a ďalšie je naplánované na začiatok februára 2019.

Ďalšia výzva, ktorú MV SR vyhlásilo v novembri 2018, je zameraná na zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s celkovou alokáciou 52,9 milióna eur. Podporené budú projekty rekonštrukcie a výstavby bytových budov, ktoré budú zapojené do viacstupňovej sústavy sociálneho bývania formou nájomného bývania s prvkami prestupného bývania, pričom jednotlivé stupne tohto systému musia byť sprevádzané prácou asistentov bývania.

Vďaka veľkému úspechu výzvy na poskytovanie Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) z roku 2017, je výzva otvorená aj v roku 2018. Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce s počtom minimálne 80 obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít. Alokácia výzvy je 23,5 milióna eur, vrátane 5-percentnej spoluúčasti obcí ako žiadateľov. Projekty môžu mať nastavenú dĺžku realizácie od 12 do 24 mesiacov.

V júli 2018 sa začala implementácia národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.“ Hlavným cieľom NP je vytvoriť v rámci vybratých 150 materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK také inkluzívne a podnetné prostredie, ktoré deťom z MRK uľahčí vzdelávanie na predprimárnom stupni vzdelávania. Takto pripravené deti z MRK budú mať oveľa vyššiu šancu byť úspešné nie len v rámci následného vzdelávania na základných školách, ale budú lepšie pripravené na úspešné a plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti. Národný projekt očakáva v zapojených materských školách zamestnanie 235 asistentov učiteľov a 145 odborných zamestnancov (najmä špeciálnych pedagógov), ktorí deťom pomôžu v prekonávaní jazykových, zdravotných, sociálnych, kultúrnych a iných bariér. Projekt podporí aj neformálne vzdelávanie detí z rómskych komunít a ich rodičov.

Ministerstvo vnútra SR v roku 2018 zorganizovalo niekoľko informačných seminárov na ktorých sa zúčastnilo viac ako 840 účastníkov. Ich cieľom bolo pomôcť potenciálnym prijímateľom a žiadateľom v prípade vyhlásených výziev, no zamerané boli aj na pomoc pri verejnom obstarávaní. Informačné dni sa konali v Košiciach a Prešove k vyhlásenej výzve zameranej na poskytovanie Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, odborný seminár zameraný na prípravu a realizáciu verejného obstarávania pri projektoch Prioritnej osi 6 OP ĽZ – investičné projekty sa konal v Prešove a Trnave. Významnou súčasťou bolo získanie spätnej väzby vo forme dotazníkov spokojnosti k pripravovanej výzve, ktorá je zameraná na výstavbu prístupových komunikácií.

Odbor zahraničnej pomoci: Granty a projekty na podporu vonkajších hraníc, policajnej spolupráce a migrácie

Odbor zahraničnej pomoci (OZP) v roku 2018 pokrýval oblasť migrácie a vnútornej bezpečnosti prostredníctvom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF).

V rámci AMIF boli vyhlásené dve  vyzvania na národné projekty. Jeden z projektov zahŕňa opatrenia zamerané na implementáciu Akčného plánu na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, najmä tie, ktoré sú realizované organizáciami občianskej spoločnosti a regionálnymi a miestnymi orgánmi v rámci komplexných integračných stratégií a prijímateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR. Druhý projekt je zameraný na budovanie kapacít v oblasti azylu  a prijímateľom tejto formy pomoci je  Migračný úrad MV SR. Celková finančná alokácia na projekty podporené z týchto vyzvaní je 541 553,08 eur.

Zároveň, začala realizácia nového projektu Ministerstva zdravotníctva SR vybraného na základe vyzvania v roku 2018 a  pokračovala implementácia viacročných projektov z predchádzajúceho obdobia. ISF zabezpečuje čerpanie z prostriedkov EU prostredníctvom dvoch finančných nástrojov –  ISF Police a ISF Borders.

V rámci ISF Police boli v roku 2018 vyhlásené dve vyzvania a začala realizácia piatich národných projektov. Prijímateľmi finančných prostriedkov sú špecializované útvary policajného zboru (PZ). Slovensko využije dostupnú finančnú podporu z EÚ na posilnenie boja proti kyberkriminalite, modernizáciu bezpečnostných a forenzných systémov PZ, zriadenie IT systému v oblasti využívania údajov zo záznamov o cestujúcich, či zriadenie špeciálnych výsluchových miestností pre detské obete trestných činov. Celková finančná alokácia na projekty podporené z týchto vyzvaní je 7 025 000,00 EUR.

V roku 2018 boli v rámci ISF Borders vyhlásené dve vyzvania v celkovej alokácii 1 658 173,73 EUR. Realizátormi projektov sú Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ a Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ. Finančné prostriedky poskytnuté uvedeným útvarom budú použité na zlepšenie ochrany vonkajšej hranice pomocou modernizácie a obmeny HW infraštruktúry národnej časti SIS II a doplnenie a obmenu technického vybavenia pre výkon hraničného dozoru na vonkajšej pozemnej hranici EÚ v SR.

V roku 2019 bude pokračovať implementácia projektov vybraných na základe výziev v roku 2016 a 2017, nakoľko väčšinou ide o viacročné projekty. V januári 2019 začne implementácia projektu Migračného úradu MV SR vybraného na základe vyzvania z roku 2018 a v rámci fondu AMIF je plánované vyhlásenie viacerých výziev a vyzvaní zameraných na pokrytie aktivít v rámci všetkých troch špecifických cieľov, t. j. azyl, integrácia a návrat. V rámci finančného nástroja ISF Police začne  v prvom polroku 2019 príprava a implementácia nezazmluvnených projektov zameraných na oblasť predchádzania a boja proti trestnej činnosti a oblasť krízového riadenia. V rámci finančného nástroja ISF Borders sa plánuje vyhlásenie vyzvaní na predloženie troch národných projektov zameraných na zavedenie automatického systému hraničnej kontroly na letisku Bratislava R. Štefánika, čím sa urýchli cezhraničný pohyb cestujúcich a zlepší sa bezpečnosti vonkajších hraníc; aktualizáciu softvéru (vrátane údržby a podpory) národného VIS systému a jeho prepojenie s ostatnými relevantnými IT systémami vzhľadom na aktuálne potreby a technické špecifiká a vývoj; a implementáciu systému vstupu a výstupu EÚ.

Celková alokácia na projekty financované z Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí a štátneho rozpočtu SR na celé programové obdobie 2014-2020 predstavuje približne 56 miliónov eur, z čoho je ku koncu roka 2018 zazmluvnených takmer 53 %.