OZNAM O UKONČENÍ MOŽNOSTI PREDKLADANIA ŽONFP TÝKAJÚCI SA KONKRÉTNYCH VÝZIEV

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa oznamuje žiadateľom, že z dôvodu nízkeho zostatku alokovaných zdrojov na výzvach na predkladanie ŽoNFP č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 a OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 uzatvára predmetné výzvy ku dňu 15. 01. 2019 a ukončuje možnosť predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok žiadateľmi v týchto výzvach.