Sekcia európskych programov, Panenská 21, Bratislava
Zdroj: MV SR

Rezort vnútra v roku 2017 naštartoval reformu verejnej správy, naďalej pomáha rómskym komunitám, reaguje na zmeny klímy či chráni vonkajšie hranice

Rok 2017 sa na sekcii európskych programov Ministerstva vnútra SR (MV SR) niesol v znamení mnohých vyhlásených výziev a vyzvaní. Rezort vnútra je riadiacim orgánom (RO) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), v správe však má ako sprostredkovateľský orgán časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) a časť operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Všetky tieto … Čítať ďalej

Vlajka Slovenskej republiky a Európskej únie
Zdroj: MV SR

Cez OP EVS bude vybudovaný proklientsky orientovaný Úrad pre verejné obstarávanie

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) pomôže s vybudovaním proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Umožní to národný projekt ÚVO, na ktorý je cez OP EVS vyčlenená suma 1 387 115,71 eur. Žiadateľom o financie je Úrad pre verejné obstarávanie, riadiacim orgánom pre OP EVS Ministerstvo vnútra SR, ktoré vyzvanie na národný projekt vyhlásilo. Projekt priamo reaguje … Čítať ďalej

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Informácia k dopytovým výzvam pre mimovládne neziskové organizácie

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) oznamuje žiadateľom, že v rámci prvého kola dopytovo – orientovaných výziev pre mimovládne organizácie zameraných na tvorbu lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie dnešným dňom (8.12.2017) bolo ukončené zasielanie výziev na doplnenie žiadosti o nenávratných finančný príspevok (žiadosť). Momentálne prebieha proces administratívneho overenia splnenia podmienok poskytnutia príspevku po ich doplnení … Čítať ďalej

Kontaktný bod pre obete trestných činov v Klientskom centre v Bratislave
Zdroj: MV SR

Kontaktné body pre obete trestných činov by mali začať poskytovať služby koncom roka 2018

Kontaktné body, ktoré budú poskytovať svoje služby obetiam trestných činov, by mali začať fungovať v novembri 2018. Celkovo ich bude zriadených osem, a to v každom kraji jeden so sídlom v klientskom centre. V prípade, že klientske centrum v krajskom meste nie je, budú kontaktné body sídliť v priestoroch okresného úradu v sídle kraja. Vytvorenie týchto priestorov je jednou z aktivít projektu Zlepšenie prístupu … Čítať ďalej

Vlajka Slovenskej republiky a Európskej únie
Zdroj: MV SR

Financie z Európskeho sociálneho fondu zvyšujú efektivitu verejných inštitúcií či zabezpečujú zdravotnú starostlivosť v rómskych komunitách

Európsky sociálny fond (ESF), z ktorého sú financované všetky projekty operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) a projekty v rámci prioritnej osi 5 operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), oslavuje tento rok 60. výročie. S pomocou financií z fondu sa podarí docieliť množstvo užitočných vecí. V prípade OP EVS sa napríklad zvýši efektivita verejných inštitúcií či zníži záťaž na občana. … Čítať ďalej

Riaditeľ OP EVS Samuel Arbe diskutuje
Zdroj: ITAPA

Na tohtoročnom kongrese ITAPA 2017 sme opäť diskutovali o efektívnej verejnej správe

O efektívnej verejnej správe sme diskutovali opäť aj na tohtoročnom kongrese ITAPA 2017. Zamerali sme sa najmä na to, či je efektivita verejnej správy v slovenských podmienkach iba mýtus, alebo méta, ktorú vie Slovensko v reálnom časovom horizonte dosiahnuť. V rámci podujatí sme poukázali na to, že dosiahnuť efektivitu sa dá cez viaceré nástroje – lepšie plánovanie, využitie moderných … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Informácia k dopytovým výzvam pre mimovládne neziskové organizácie

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa oznamuje žiadateľom, že v rámci dopytovo – orientovaných výziev zameraných na tvorbu lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie prebieha proces administratívneho overovania žiadostí o nenávratných finančný príspevok. Predkladatelia projektov budú písomne informovaní o výsledkoch administratívneho overovania žiadostí o NFP, prípadne im bude zaslaná žiadosť o doplnenie … Čítať ďalej

Informačný seminár k výzvam pre MNO v Bratislave
Zdroj: MV SR

Pre záujem mimovládnych neziskových organizácií navyšujeme alokáciu na tvorbu lepších verejných politík, boj proti korupcii, zvyšovanie participácie a informovanosti o 15 miliónov eur.

Pre veľký záujem mimovládnych neziskových organizácií sa alokácia na tvorbu lepších verejných politík navyšuje o 15 miliónov eur. Suma, ktorá je vyčlenená na šesť dopytovo-orientovaných výziev, tak predstavuje 30 miliónov eur. Mimovládky môžu žiadať z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) o nenávratný finančný príspevok na projekty týkajúce sa tvorby lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie, boja … Čítať ďalej

Zdroj: https://pixabay.com/sk/

Cez operačný program Efektívna verejná správa sa dostanú sudcovia a justiční zamestnanci ku kvalitnému vzdelávaniu

Sudcovia, prokurátori, súdni úradníci a iní justiční zamestnanci budú mať prístup k špecializovanému vzdelávaniu, ktoré potrebujú ku kvalitnému výkonu svojho povolania. Práve na vzdelávanie sa zameriava národný projekt Justičnej akadémie SR s názvom „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“.  Na projekt je cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyčlenená suma 4 263 153,84 eur. … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Aktuálna informácia k dopytovým výzvam

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (RO OP EVS) vyhlásilo dňa 12. mája 2017 šesť výziev na dopytovo-orientované projekty s dátumom uzávierky prvého kola prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok 21. augusta 2017. K dátumu uzávierky prvého kola bolo prostredníctvom systému ITMS2014+ importovaných 116 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške žiadaných finančných … Čítať ďalej

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

Vo štvrtok 7. septembra 2017 sa uskutoční deviate zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov či informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.

Banner s nápisom Spolupráca s mimovládnymi organizáciami
Zdroj: MV SR

Informácia o počte predložených žiadostí

V rámci dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne organizácie bolo spolu predložených 116 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Žiadosti boli predložené v nasledovnej štruktúre:    Kód výzvy    Názov výzvy   Počet prijatých ŽoNFP                                   Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov projektu Priemer celkových žiadaných oprávnených výdavkov na 1 ŽonFP Očakávané (indikatívne) celkové oprávnené výdavky na výzvu OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1 Tvorba lepšej … Čítať ďalej

Sekcia európskych programov, Panenská 21, Bratislava
Zdroj: MV SR

Predĺženie stránkových hodín podateľne na Panenskej 21

Rozumieme tomu, že vypracovanie dopytovo-orientovaného projektu a vyplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok si vyžadujú dôslednú prípravu. Preto sme dnes predĺžili stránkové hodiny podateľne na Panenskej 21 v Bratislave do 17:00. Držíme Vám pri príprave palce. Tím OP EVS.    

Banner s nápisom Aktuálne vyzvania/výzvy
Zdroj: MV SR

Vyhlásenie vyzvaní na dva národné projekty

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 18. augusta 2017 vyzvania na dva národné projekty. Ide o projekt PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK  (PDF, 626 kB)s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1.2017-13 a projekt REFORMA ZBERU A SPRACOVANIA ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV VO VEREJNEJ SPRÁVE  (PDF, 547 kB)s kódom … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Telefonické konzultácie k dopytovo-orientovaným výzvam

V snahe pomôcť žiadateľom o dopytovo-orientované projekty s kvalitnejším vyplnením ich žiadostí oficiálne vyhlasujeme možnosť telefonických konzultácií. Zároveň upozorňujeme zástupcov mimovládnych neziskových organizácií na konkrétny čas, keď je možné telefonicky konzultovať projekty v rámci zverejnenej série dopytovo-orientovaných výziev. V prípade, že nenájdete odpoveď na svoju otázku v zozname často kladených otázok, volajte v pracovné dni do 21. augusta 2017 od 9:30 do 11:00 … Čítať ďalej

Kancelária - Kontaktný bod pre obete trestných činov v Prešove
Zdroj: MV SR

Cez operačný program Efektívna verejná správa sa vytvorí 8 kontaktných bodov pre obete trestných činov

Obete trestných činov a ich blízki sa budú vedieť bezproblémovo a promptne dostať k poradenstvu a pomoci. Umožní im to národný projekt Ministerstva vnútra SR s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, na ktorý je cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyčlenená suma 4,1 milióna eur. Cez projekt sa okrem iného vytvorí … Čítať ďalej