Riaditeľ OP EVS Samuel Arbe diskutuje
Zdroj: ITAPA

Na tohtoročnom kongrese ITAPA 2017 sme opäť diskutovali o efektívnej verejnej správe

O efektívnej verejnej správe sme diskutovali opäť aj na tohtoročnom kongrese ITAPA 2017. Zamerali sme sa najmä na to, či je efektivita verejnej správy v slovenských podmienkach iba mýtus, alebo méta, ktorú vie Slovensko v reálnom časovom horizonte dosiahnuť. V rámci podujatí sme poukázali na to, že dosiahnuť efektivitu sa dá cez viaceré nástroje – lepšie plánovanie, využitie moderných … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Informácia k dopytovým výzvam pre mimovládne neziskové organizácie

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa oznamuje žiadateľom, že v rámci dopytovo – orientovaných výziev zameraných na tvorbu lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie prebieha proces administratívneho overovania žiadostí o nenávratných finančný príspevok. Predkladatelia projektov budú písomne informovaní o výsledkoch administratívneho overovania žiadostí o NFP, prípadne im bude zaslaná žiadosť o doplnenie … Čítať ďalej

Informačný seminár k výzvam pre MNO v Bratislave
Zdroj: MV SR

Pre záujem mimovládnych neziskových organizácií navyšujeme alokáciu na tvorbu lepších verejných politík, boj proti korupcii, zvyšovanie participácie a informovanosti o 15 miliónov eur.

Pre veľký záujem mimovládnych neziskových organizácií sa alokácia na tvorbu lepších verejných politík navyšuje o 15 miliónov eur. Suma, ktorá je vyčlenená na šesť dopytovo-orientovaných výziev, tak predstavuje 30 miliónov eur. Mimovládky môžu žiadať z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) o nenávratný finančný príspevok na projekty týkajúce sa tvorby lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie, boja … Čítať ďalej

Zdroj: https://pixabay.com/sk/

Cez operačný program Efektívna verejná správa sa dostanú sudcovia a justiční zamestnanci ku kvalitnému vzdelávaniu

Sudcovia, prokurátori, súdni úradníci a iní justiční zamestnanci budú mať prístup k špecializovanému vzdelávaniu, ktoré potrebujú ku kvalitnému výkonu svojho povolania. Práve na vzdelávanie sa zameriava národný projekt Justičnej akadémie SR s názvom „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“.  Na projekt je cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyčlenená suma 4 263 153,84 eur. … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Aktuálna informácia k dopytovým výzvam

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (RO OP EVS) vyhlásilo dňa 12. mája 2017 šesť výziev na dopytovo-orientované projekty s dátumom uzávierky prvého kola prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok 21. augusta 2017. K dátumu uzávierky prvého kola bolo prostredníctvom systému ITMS2014+ importovaných 116 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške žiadaných finančných … Čítať ďalej

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Oznam o zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

Vo štvrtok 7. septembra 2017 sa uskutoční deviate zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov či informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.

Banner s nápisom Spolupráca s mimovládnymi organizáciami
Zdroj: MV SR

Informácia o počte predložených žiadostí

V rámci dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne organizácie bolo spolu predložených 116 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Žiadosti boli predložené v nasledovnej štruktúre:    Kód výzvy    Názov výzvy   Počet prijatých ŽoNFP                                   Žiadaná celková výška oprávnených výdavkov projektu Priemer celkových žiadaných oprávnených výdavkov na 1 ŽonFP Očakávané (indikatívne) celkové oprávnené výdavky na výzvu OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1 Tvorba lepšej … Čítať ďalej

Sekcia európskych programov, Panenská 21, Bratislava
Zdroj: MV SR

Predĺženie stránkových hodín podateľne na Panenskej 21

Rozumieme tomu, že vypracovanie dopytovo-orientovaného projektu a vyplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok si vyžadujú dôslednú prípravu. Preto sme dnes predĺžili stránkové hodiny podateľne na Panenskej 21 v Bratislave do 17:00. Držíme Vám pri príprave palce. Tím OP EVS.    

Banner s nápisom Aktuálne vyzvania/výzvy
Zdroj: MV SR

Vyhlásenie vyzvaní na dva národné projekty

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 18. augusta 2017 vyzvania na dva národné projekty. Ide o projekt PODPORA PARTNERSTVA A DIALÓGU V OBLASTI PARTICIPATÍVNEJ TVORBY VEREJNÝCH POLITÍK  (PDF, 626 kB)s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1.2017-13 a projekt REFORMA ZBERU A SPRACOVANIA ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV VO VEREJNEJ SPRÁVE  (PDF, 547 kB)s kódom … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Telefonické konzultácie k dopytovo-orientovaným výzvam

V snahe pomôcť žiadateľom o dopytovo-orientované projekty s kvalitnejším vyplnením ich žiadostí oficiálne vyhlasujeme možnosť telefonických konzultácií. Zároveň upozorňujeme zástupcov mimovládnych neziskových organizácií na konkrétny čas, keď je možné telefonicky konzultovať projekty v rámci zverejnenej série dopytovo-orientovaných výziev. V prípade, že nenájdete odpoveď na svoju otázku v zozname často kladených otázok, volajte v pracovné dni do 21. augusta 2017 od 9:30 do 11:00 … Čítať ďalej

Kancelária - Kontaktný bod pre obete trestných činov v Prešove
Zdroj: MV SR

Cez operačný program Efektívna verejná správa sa vytvorí 8 kontaktných bodov pre obete trestných činov

Obete trestných činov a ich blízki sa budú vedieť bezproblémovo a promptne dostať k poradenstvu a pomoci. Umožní im to národný projekt Ministerstva vnútra SR s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, na ktorý je cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyčlenená suma 4,1 milióna eur. Cez projekt sa okrem iného vytvorí … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Predĺžený termín na prihlasovanie odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 10.05.2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os – 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS (dopytovo-orientované projekty) ako aj Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os 2 – Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva. … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Pre sociálne a ekonomicky znevýhodnené skupiny bude právna pomoc vďaka operačnému programu Efektívna verejná správa dostupnejšia

Sociálne a ekonomicky znevýhodnené skupiny obyvateľstva budú mať jednoduchší prístup k právnej pomoci. Umožní im to národný projekt Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý bude financovaný z Európskej únie cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Na projekt „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci  a prevencia eskalácie právnych problémov“ je vyčlenená suma 8,2 milióna eur. Vyzvanie … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Vyspelé vzdelávacie aktivity zvýšia cez operačný program Efektívna verejná správa kvalitu zamestnancov regulačného úradu

Éra digitálnej ekonomiky so sebou prináša vyššie nároky na reguláciu trhového prostredia, a tak sa potrebujú zamestnanci Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb neustále vzdelávať. Nové poznatky im pomôže získať národný projekt, na ktorý žiada regulačný úrad financie z Európskej únie, a to cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Vyzvanie na národný projekt vyhlásilo Ministerstvo … Čítať ďalej

Banner s nápisom Spolupráca s mimovládnymi organizáciami
Zdroj: MV SR

Osobné konzultácie k dopytovo-orientovaným výzvam zameraným na mimovládne neziskové organizácie

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa ( OP EVS) Vás pozýva na osobné konzultácie (ZIP, 1 MB)k zverejnenej sérii výziev zameranej na mimovládne neziskové organizácie. Konzultácie budú v tlačovej miestnosti MV SR, 2. poschodie, Pribinova 2, Bratislava, v termínoch:     22. júna 2017 6. júla 2017 … Čítať ďalej