Banner s nápisom Aktuálne vyzvania/výzvy
Zdroj: MV SR

Vyzvanie na národný projekt – Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 29. marca 2018 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU A HODNOTENIE POLITÍK V KOMPETENCII MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SR s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-1.2-2018-1.

Nápis Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Monitorovací výbor pre OP EVS schválil ďalších osem zámerov národných projektov

Ďalších osem zámerov národných projektov má zelenú. Schválil ich Monitorovací výbor pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) na svojom marcovom 11. zasadnutí. OP EVS plánuje napríklad posilniť analytické kapacity na Najvyššom súde SR, vybudovať Inštitút verejného obstarávania, ale aj prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Na posilnenie analytických kapacít na … Čítať ďalej

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Oznam o zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

Vo štvrtok 15. marca 2018 sa uskutoční 11. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov, na programe je 10 zámerov. Bodom programu bude tiež informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.

Informačný seminár k výzvam pre MNO v Košiciach
Zdroj: MV SR

Zo šiestich dopytovo-orientovaných výziev je schválených 66 projektov

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) schválilo projekty v rámci všetkých šiestich dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie. Ide o 66 projektov v sume 18 233 800,61 eur, ktoré boli predložené do prvého hodnotiaceho kola. Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) je zverejnený na stránke riadiaceho orgánu. V … Čítať ďalej

Banner s nápisom Spolupráca s mimovládnymi organizáciami
Zdroj: MV SR

Zverejnili sme zoznam schválených ŽoNFP v rámci troch dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne organizácie

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa zverejnilo zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci vyhlásených výziev pre mimovládne neziskové organizácie (MNO). Prvých 21 schválených projektov v celkovej sume 5 277 181,41 eur bolo schválených v rámci troch výziev, a to Občianska informovanosť a participácia – rozvinutejší … Čítať ďalej

Informačný seminár k výzvam pre MNO v Prešove
Zdroj: MV SR

Zverejnili sme usmernenia k dopytovo-orientovaným výzvam

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) zverejnilo 19. februára 2018 usmernenia, ktorými bližšie špecifikuje niektoré podmienky poskytnutia príspevku pre II. hodnotiace kolo. Príslušné usmernenie je vždy zverejnené priamo pri výzve, ktorej sa týka. V rámci II. hodnotiaceho kola je možné predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) do nasledovných … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Uzávierka II. hodnotiaceho kola pre dopytovo orientované výzvy OP EVS

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa si dovoľuje oznámiť zmenu dátumu uzávierky II. hodnotiaceho kola dopytovo-orientovaných výziev na témy Tvorba lepšej verejnej politiky a Občianska informovanosť a participácia na 30. apríl 2018. Indikatívny termín vydania rozhodnutia k žiadostiam o NFP, ktoré boli predložené v rámci I. hodnotiaceho kola, je 19. február 2018. … Čítať ďalej

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Cez OP EVS bude financované zavádzanie behaviorálnych inovácií či zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

Cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) bude financované napríklad zavádzanie behaviorálnych inovácií, zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe či kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. Aj toto je cieľom zámerov národných projektov, ktoré schválil Monitorovací výbor pre OP EVS na svojom poslednom zasadnutí v roku 2017. Výbor schválil päť zámerov národných projektov. … Čítať ďalej

Sekcia európskych programov, Panenská 21, Bratislava
Zdroj: MV SR

Rezort vnútra v roku 2017 naštartoval reformu verejnej správy, naďalej pomáha rómskym komunitám, reaguje na zmeny klímy či chráni vonkajšie hranice

Rok 2017 sa na sekcii európskych programov Ministerstva vnútra SR (MV SR) niesol v znamení mnohých vyhlásených výziev a vyzvaní. Rezort vnútra je riadiacim orgánom (RO) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS), v správe však má ako sprostredkovateľský orgán časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) a časť operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Všetky tieto … Čítať ďalej

Vlajka Slovenskej republiky a Európskej únie
Zdroj: MV SR

Cez OP EVS bude vybudovaný proklientsky orientovaný Úrad pre verejné obstarávanie

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) pomôže s vybudovaním proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Umožní to národný projekt ÚVO, na ktorý je cez OP EVS vyčlenená suma 1 387 115,71 eur. Žiadateľom o financie je Úrad pre verejné obstarávanie, riadiacim orgánom pre OP EVS Ministerstvo vnútra SR, ktoré vyzvanie na národný projekt vyhlásilo. Projekt priamo reaguje … Čítať ďalej

Grafické zobrazenie dokumentu operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Informácia k dopytovým výzvam pre mimovládne neziskové organizácie

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) oznamuje žiadateľom, že v rámci prvého kola dopytovo – orientovaných výziev pre mimovládne organizácie zameraných na tvorbu lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie dnešným dňom (8.12.2017) bolo ukončené zasielanie výziev na doplnenie žiadosti o nenávratných finančný príspevok (žiadosť). Momentálne prebieha proces administratívneho overenia splnenia podmienok poskytnutia príspevku po ich doplnení … Čítať ďalej

Kontaktný bod pre obete trestných činov v Klientskom centre v Bratislave
Zdroj: MV SR

Kontaktné body pre obete trestných činov by mali začať poskytovať služby koncom roka 2018

Kontaktné body, ktoré budú poskytovať svoje služby obetiam trestných činov, by mali začať fungovať v novembri 2018. Celkovo ich bude zriadených osem, a to v každom kraji jeden so sídlom v klientskom centre. V prípade, že klientske centrum v krajskom meste nie je, budú kontaktné body sídliť v priestoroch okresného úradu v sídle kraja. Vytvorenie týchto priestorov je jednou z aktivít projektu Zlepšenie prístupu … Čítať ďalej

Vlajka Slovenskej republiky a Európskej únie
Zdroj: MV SR

Financie z Európskeho sociálneho fondu zvyšujú efektivitu verejných inštitúcií či zabezpečujú zdravotnú starostlivosť v rómskych komunitách

Európsky sociálny fond (ESF), z ktorého sú financované všetky projekty operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) a projekty v rámci prioritnej osi 5 operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), oslavuje tento rok 60. výročie. S pomocou financií z fondu sa podarí docieliť množstvo užitočných vecí. V prípade OP EVS sa napríklad zvýši efektivita verejných inštitúcií či zníži záťaž na občana. … Čítať ďalej

Riaditeľ OP EVS Samuel Arbe diskutuje
Zdroj: ITAPA

Na tohtoročnom kongrese ITAPA 2017 sme opäť diskutovali o efektívnej verejnej správe

O efektívnej verejnej správe sme diskutovali opäť aj na tohtoročnom kongrese ITAPA 2017. Zamerali sme sa najmä na to, či je efektivita verejnej správy v slovenských podmienkach iba mýtus, alebo méta, ktorú vie Slovensko v reálnom časovom horizonte dosiahnuť. V rámci podujatí sme poukázali na to, že dosiahnuť efektivitu sa dá cez viaceré nástroje – lepšie plánovanie, využitie moderných … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Informácia k dopytovým výzvam pre mimovládne neziskové organizácie

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa oznamuje žiadateľom, že v rámci dopytovo – orientovaných výziev zameraných na tvorbu lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie prebieha proces administratívneho overovania žiadostí o nenávratných finančný príspevok. Predkladatelia projektov budú písomne informovaní o výsledkoch administratívneho overovania žiadostí o NFP, prípadne im bude zaslaná žiadosť o doplnenie … Čítať ďalej

Informačný seminár k výzvam pre MNO v Bratislave
Zdroj: MV SR

Pre záujem mimovládnych neziskových organizácií navyšujeme alokáciu na tvorbu lepších verejných politík, boj proti korupcii, zvyšovanie participácie a informovanosti o 15 miliónov eur.

Pre veľký záujem mimovládnych neziskových organizácií sa alokácia na tvorbu lepších verejných politík navyšuje o 15 miliónov eur. Suma, ktorá je vyčlenená na šesť dopytovo-orientovaných výziev, tak predstavuje 30 miliónov eur. Mimovládky môžu žiadať z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) o nenávratný finančný príspevok na projekty týkajúce sa tvorby lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie, boja … Čítať ďalej

Zdroj: https://pixabay.com/sk/

Cez operačný program Efektívna verejná správa sa dostanú sudcovia a justiční zamestnanci ku kvalitnému vzdelávaniu

Sudcovia, prokurátori, súdni úradníci a iní justiční zamestnanci budú mať prístup k špecializovanému vzdelávaniu, ktoré potrebujú ku kvalitnému výkonu svojho povolania. Práve na vzdelávanie sa zameriava národný projekt Justičnej akadémie SR s názvom „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“.  Na projekt je cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyčlenená suma 4 263 153,84 eur. … Čítať ďalej

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Aktuálna informácia k dopytovým výzvam

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (RO OP EVS) vyhlásilo dňa 12. mája 2017 šesť výziev na dopytovo-orientované projekty s dátumom uzávierky prvého kola prijímania žiadostí o nenávratný finančný príspevok 21. augusta 2017. K dátumu uzávierky prvého kola bolo prostredníctvom systému ITMS2014+ importovaných 116 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške žiadaných finančných … Čítať ďalej